Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/31

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap – kommentarer til regelverk

§ 7. Myndighet og klage

§ 7

Kommunen fatter vedtak etter denne forskriften. I de tilfeller det utvalgte området strekker seg over flere kommuner, skal de aktuelle kommunene avklare hvilken kommune som skal behandle søknader. Statsforvalteren fatter vedtak når det søkes om tilskudd til tiltak på eiendommer som kommunen eier eller drifter. Når statsforvalteren fatter vedtak, har statsforvalteren samme myndighet som kommunen etter bestemmelsene i denne forskriften.

Vedtak kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. Klage på vedtak fattet av kommunen skal avgjøres av statsforvalteren. Klage på vedtak fattet av statsforvalteren skal avgjøres av Landbruksdirektoratet.

Klagen forelegges natur- og kulturminneforvaltningen for eventuell uttalelse før vedtak treffes dersom tiltaket berører deres ansvarsområder.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap  (Lovdata)

Første ledd første setning: kommunen er vedtaksmyndighet

Det er kommunen som er vedtaksmyndighet etter forskriften, med unntak av der statsforvalteren er vedtaksmyndighet, se § 7 første ledd tredje setning. Kommunen er også vedtaksmyndighet der kommunen selv søker tilskudd til dekning av felles tiltak i området. Det vurderes at kommunen ikke har noen egeninteresse i saker som gjelder felles tiltak i området, i motsetning til saker der kommunen er eier eller drifter av en eiendom, se § 7 første ledd tredje setning. Videre legges det vekt på at forvaltningsansvaret er overført fra statsforvalteren til kommunen, slik at kommunen skal være vedtaksmyndighet i første instans så langt dette er hensiktsmessig.

Kommunen har ansvar for at saken er så godt opplyst som mulig når vedtak fattes.

Tilsagn om tilskudd skal bekreftes med et vedtaksbrev. Dette er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b og vedtak skal begrunnes. Dersom søknaden for eksempel mangler vesentlige opplysninger, kan den avvises. Samtidig har forvaltningen en alminnelig veiledningsplikt og kan etterspørre tilleggsopplysninger dersom en innsendt søknad er mangelfull.

Innvilgelse av tilskudd innebærer ikke at tiltaket er godkjent med hensyn til annet regelverk. Før gjennomføring av tiltaket må derfor søker gjøre seg kjent med aktuelle bestemmelser i andre lover og forskrifter, for eksempel plan- og bygningsloven, kulturminneloven, naturmangfoldloven, vannressursloven og forurensningsforskriften.

Vedtaket skal opplyse om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage.

Alle brev som gjelder søknaden vil bli sendt til søkerens innboks i Altinn. Det sendes et varsel til kontaktinformasjonen som er oppgitt på søknaden.

Første ledd annen setning: området strekker seg over flere kommuner

Det er én kommune som skal behandle søknadene også der hvor det Utvalgte kulturlandskapet eller verdensarvområdet strekker seg over flere kommuner. Bestemmelsen innebærer at de aktuelle kommunene som forvalter et område i felleskap, sammen må bli enige om hvilken kommune som har ansvaret for å behandle søknader. Gjennom å gi én kommune ansvar for tildeling av midler til tiltak gis også denne kommune ansvar for å sørge for koordinering, helhetlig planlegging og innspill til budsjett og rapportering om gjennomføring av tiltak i området. På denne måten kan forvaltningsmyndighetene prioritere formålstjenlig og den enkelte søker i samme området oppleve lik praktisering av reglene. Ut fra hensynet til å sikre en helhetlig forvaltning er det viktig at kommunene samordner alle søknader under ett for området. Dette vil være viktig for å evne å se verdiene og tiltakene i sammenheng, i og med at tildelingen av midler skjer fra potten avsatt til området som sådan.

Når søker oppgir hvilket område tiltaket skal gjennomføres i, vil søknaden automatisk bli sendt til riktig kommune.

Første ledd tredje setning: Statsforvalteren er vedtaksmyndighet i første instans

Det foreligger et unntak fra hovedregelen om at kommunen er vedtaksmyndighet i første instans. Statsforvalteren er vedtaksmyndighet når det søkes om tilskudd til tiltak på eiendommer som kommunen eier eller drifter.  

Første ledd fjerde setning: Statsforvalterens myndighet som første instans

Når Statsforvalteren fatter vedtak, har de samme myndighet som kommunen etter bestemmelsene i denne forskriften.

Annet ledd: Statsforvalteren er klageinstans

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Statsforvalteren innen tre uker jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29 . Klagen sendes kommunen som vurderer hvorvidt klagen tas til følge. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge skal den sendes videre til Statsforvalteren med en uttalelse.

Tredje ledd: klagen forelegges natur- og kulturminneforvaltningen

Klagen forelegges natur- og kulturminneforvaltningen for eventuell uttalelse før vedtak treffes dersom tiltaket berører deres ansvarsområder.

Fant du det du lette etter?