Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/31

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap – kommentarer til regelverk

§ 6. Rapportering og utbetaling

§ 6

Mottaker av tilskudd skal rapportere om måloppnåelse og bruken av tilskuddet slik skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet angir. Rapporteringen skal skje til kommunen innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet.

Utbetaling av tilskudd skjer etter skriftlig anmodning til kommunen. Deler av tilskudd kan utbetales etter hvert som søkeren godtgjør framdrift i gjennomføring av tiltaket og kommunen har godkjent rapporteringen. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake inntil tiltaket er fullført og sluttrapporteringen er godkjent.

Nærmere krav til rapporteringen og utbetaling kan gis i vedtaksbrevet.

Kilde: Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap  (Lovdata)

Første ledd: krav om rapportering for tilskuddsmottaker

Når tiltaket er gjennomført skal det sendes inn dokumentasjon på at det er utført i henhold til vedtaksbrev. Tilskuddsmottaker skal rapportere om måloppnåelse og bruken av tilskuddet slik skjema angir. Kravene til innhold følger av rapporteringsskjemaet. Det er ved utbetalingsanmodningen at kravene til rapportering aktualiseres, se § 6 annet ledd. Tidspunktet for rapporteringen skal skje innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet.  

Annet ledd: Utbetalingsanmodning sendes til kommunen

Utbetaling av tilskudd skjer etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker til kommunen. Utbetalingsanmodningen sendes digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Det digitale skjemaet for utbetalingsanmodning inneholder ordningsspesifikke felter som tilskuddsmottaker systematisk må gå igjennom og fylle ut. Rapporteringsskjemaene hensyntar at det er ulikt behov for rapportering ved tilskudd til drift/årlig tiltak og tilskudd til engangs-/investeringstiltak. Innholdet i kravene til rapporteringen vil dermed variere ut fra hva som anses nødvendig. Landbruksdirektoratets rapporteringsskjema, se § 6 første ledd, skal legges ved utbetalingsanmodningen for del- og sluttutbetaling.

Annet ledd: del- og sluttutbetaling

Tilskuddsmottaker kan anmode om å få utbetalt deler av tilskuddet etter hvert som han viser til framdrift i gjennomføringen av tiltaket, forutsatt at kommunen har godkjent rapporteringen. Bestemmelsen angir ikke krav til hvor stor del av tiltaket som må være gjennomført utover dette. Kommunen må ta en skjønnsmessig vurdering. Siste setning angir at minst 25 prosent av tilskuddet skal holdes tilbake inntil tiltaket er fullført og sluttrapporteringen er godkjent. 

For flerårige og større prosjekter kan det være aktuelt å be om utbetaling underveis i prosjektperioden. For ettårige- og mindre prosjekter skal anmodning om utbetaling fortrinnsvis skje etter at prosjektet er avsluttet. Deler at tilskudd kan utbetales etter hvert som tiltakshaver godtgjør framdrift i gjennomføringen av tiltaket og rapporteringen er godkjent.

Tredje ledd: nærmere krav til rapportering og utbetaling

Kommunen kan sette nærmere krav til rapportering og utbetaling i vedtaksbrevet. Det er svært viktig at kommunen skriver hvilke krav til rapportering og utbetaling som gjelder for tilskuddet, med andre ord hvilke vilkår som ligger til grunn for tildelingen av tilskudd.  

Fant du det du lette etter?