Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/31

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap – kommentarer til regelverk

Oversikt over endringer i forskriften de siste årene

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) fastsatte ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap med ikrafttredelse 1. januar 2020. Se lenken, FOR-2019-12-18-2024.

Som en del av kommunereformen, og i tråd med Stortingets vedtak, fikk kommunene overført ansvaret fra fylkesmannen for forvaltningen av tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, jf. Meld. St. 14 (2014-2015) og Prop. 91 L (2016-2017).

Ved ikrafttredelsesdato fikk berørte kommuner ansvaret for forvaltningen av ordningene, samtidig som tidligere forskrift av 10. august 2016 nr. 966 opphører. Det som er helt nytt for kommunene er at kommunen skal fatte vedtak om tilskudd og sørge for utbetaling av midler, og generelt overta det forvaltningsansvaret som tidligere lå til fylkesmannen. Kommunen blir vedtaksmyndighet og fylkesmannen blir klageinstans.

De to tilskuddsordningene har blitt utviklet og forvaltet gjennom et samarbeid mellom landbruks-, og natur- og kulturminnemyndigheten. Verdensarvområdeordningen over jordbruksavtalen ble etablert i 2008, og ordningen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ble etablert i 2009, som et spleiselag mellom LMD og KLD. Fra 2017 har de to ordningene hatt felles forskrift, med ulike formål. I 2020 omfatter tilskudd til verdensarvområder to områder, og tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket omfatter 46 områder. Om lag 50 kommuner er involvert i de to ordningene. Les nærmere om de ulike utvalgte kulturlandskapsområdene og verdensarvområdene.

Innholdet i ny forskrift          

Forskriften fra 2020 innebærer ingen endring i formålet med gjeldende tilskuddsordninger eller vesentlig endring i hvilke typer tiltak det kan søkes om tilskudd til. Aktuelle tilskuddsmottakere vil være de samme som tidligere. Det er foretatt noen nye presiseringer, slik som ny bestemmelse om prioriteringskriterier for tilskudd. Videre er det gjort noen tekniske og språklige forbedringer for å tydeliggjøre bestemmelsenes innhold sammenliknet med gammel forskrift.

Ny § 8 innebærer at fylkesmannen etter forskriften ikke har hjemmel for kontroll overfor den enkelte tilskuddsmottaker i saker hvor de ikke har fattet vedtak. Dette er en endring sammenlignet med gammel kontrollbestemmelse i § 9, hvor det lå en generell kontrollmyndighet, også til overordnet nivå, til å kontrollere at utbetaling av tilskudd er i tråd med forutsetningene. 

Fylkesmannen byttet navn til statsforvalteren

Fylkesmannen endret stillingstittel 1.1.2021. Fylkesmannen ble statsforvalteren. Navnebyttet er endret i forskriften § 7 og § 8. I kommentarene og forklaringene til forskriften er nytt navn tatt i bruk.

Fant du det du lette etter?