Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 1

Forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 10. Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp mv.

§ 10 

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling jf. § 8 eller avkorting etter § 9, kan kreves tilbakebetalt fra foretaket eller motregnes i senere utbetalinger. Krav fra offentlig myndighet som utspringer av regelverk for jordbruksvirksomhet kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til foretaket.

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av den urettmessige tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Kilde: Forskrift om produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata) 

Innkreving av renter 

Det er i to ulike situasjoner man krever renter. 

Ved ordinær tilbakebetaling av for mye mottatt tilskudd, kreves renter kun dersom kravet ikke blir betalt ved forfall. 

Ved minimum grov uaktsomhet kreves det renter fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. 

Krav om renter må forhåndsvarsles, noe som kan gjøres i vedtaksbrevet om krav om tilbakebetaling/avkorting. Det kan også forhåndsvarsles i et eget varselsbrev. 

Se veileder for produksjonstilskudd om renter som gjelder tilsvarende for avlingssvikt så langt det passer.

Fant du det du lette etter?