Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 1

Forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 11 Administrasjon, klage og dispensasjon

§ 11 

Vedtak om tilskudd fattes av statsforvalteren. Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes statsforvalteren. 

Statsforvalteren vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Klagen skal sendes kommunen. Kommunen skal uttale seg om klagen og videresende den til statsforvalteren.

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften § 2, § 2a og § 5. 

Landbruksdirektoratet gir nærmere regler for utmåling av tilskudd. 

Kilde: Forskrift om produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata) 

Kommunens behandling av søknad 

Kommunen mottar søknaden og kontrollerer at den er fullstendig utfylt og at dokumentasjon av avlingsmengde m.m. som er tilgjengelig på søknadstidspunktet, er vedlagt. Kommunen sjekker opplysningene i søknaden mot dokumentasjonen i sin gjennomgang av søknaden. Dokumentene journalføres og oppbevares hos instansene (kommune/statsforvalter) som mottar dem.  Dokumentasjonen må kunne fremlegges ved en forvaltningskontroll. Kommunen kontrollerer at foretaket har rett til produksjonstilskudd for arealene det er søkt tilskudd for. Kommunen skal også holde oversikt over og kontrollere innkomne meldinger om produksjonssvikt i det elektroniske meldesystemet for ordningen, og her angi om stedlig kontroll er utført. 

Kommunen gir uttalelse til søknaden. Uttalelsen oversendes statsforvalteren og skal inneholde:

  • beskrivelse og vurdering av årsaken til produksjonssvikt, og i tilfeller der det er flere årsaker, forslag til en prosentvis fordeling mellom klimaårsak og andre årsaker 
  • kommentar på om meldefristen er overholdt og utfylt meldedato i søknad 
  • en vurdering av om tapsbegrensningsplikten er overholdt 

Statsforvalterens behandling av avvisningsvedtak 

Dersom vilkårene for å behandle en søknad ikke er til stede, eller at søknadsfristen er oversittet, skal statsforvalteren avvise saken. Dersom søknaden avvises, skal det treffes et kort avvisningsvedtak som sendes søker. Avvisningsvedtaket kan påklages. Det skal opplyses om klageadgang og mulighet til å søke dispensasjon i vedtaket. Klage skal behandles av Landbruksdirektoratet. 

Statsforvalterens behandling av søknaden 

Statsforvalteren fatter vedtak om tilskudd etter forskriften. Vilkårene for å behandle søknaden må være til stede. Statsforvalteren skal påse at saken er så godt opplyst som mulig, jf. forvaltningsloven § 17. I vedtaksbrevet skal det opplyses om klageadgang. 

Statsforvalterens behandling av klage 

Foretakets klage på statsforvalterens vedtak skal sendes kommunen, jf. forskriften § 11.  Kommunen skal uttale seg om klagen og videresende den til statsforvalteren. Statsforvalteren skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, og vurdere innholdet i vedtaket på nytt, i lys av klagegrunnene jf. forvaltningsloven § 33. 

Dersom statsforvalteren finner at klagen er berettiget, skal han oppheve eller endre vedtaket og sende det nye vedtaket til foretaket uten å varsle Landbruksdirektoratet. 

Dersom statsforvalteren finner at vilkårene for å behandle klagen foreligger, men ikke finner klagen berettiget, skal klagen med sakens dokumenter sendes Landbruksdirektoratet for klagebehandling. Statsforvalteren skal i denne forbindelse «tilrettelegge» klagebehandlingen, dvs. at statsforvalteren i oversendelsesbrevet skal begrunne hvorfor klagen ikke bør etterkommes, med henvisning til sakens dokumenter, og sakens opplysninger for øvrig. Statsforvalteren skal også kommentere nye opplysninger som klager har fremsatt i klagen, og si noe om hvilken betydning disse opplysningene bør tillegges i direktoratets klagebehandling. 

Behandling av dispensasjonssøknad 

Foretaket kan søke om dispensasjon fra forskriftens §§ 2 og 5, i henhold til forskriften 
§ 11. Landbruksdirektoratet kan i «særlige tilfeller» gi dispensasjon fra disse bestemmelsene. 

Ordlyden «særlige tilfeller» indikerer at dispensasjon kun skal gis unntaksvis. En dispensasjon kan aldri gå ut over formålet med forskriften. 

For at en dispensasjonssøknad skal kunne behandles, er minstekravet at det må foreligge en dispensasjonssøknad fra foretaket eller fra organisasjoner eller lignende som representerer foretaket.

Søknaden om dispensasjon skal sendes via kommune til statsforvalteren, som skal gi uttalelse til dispensasjonssøknaden. Dette innebærer at statsforvalteren skal kommentere søkers grunnlag for å søke om dispensasjon fra forskriften. Statsforvalteren bør også kommentere eventuelle nye opplysninger som søker har fremsatt i søknaden, og si noe om hvilken betydning disse opplysningene bør tillegges i direktoratets dispensasjonsbehandling. 

Landbruksdirektoratet skal i sin søknadsbehandling vurdere om det foreligger et særlig tilfelle som gir grunnlag for å dispensere fra forskriftens vilkår eller oversittet søknadsfrist. 

Klage på dispensasjon skal sendes Landbruksdirektoratet. Direktoratet skal vurdere om vilkårene for å behandle klagen foreligger (bl.a. om fristen er overholdt), og dersom disse vilkårene er oppfylt, om klagen skal gis medhold. Dersom direktoratet ikke finner klagen berettiget skal det tilrettelegge klagebehandlingen for klageinstans, som er Landbruks- og matdepartementet. 

Landbruks- og matdepartementet behandler klagen jf. forvaltningsloven § 34. Departementet kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter som er fremkommet i saksforberedelsen.

Fant du det du lette etter?