Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 1

Forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 3. Tilskudd

§ 3. 

Tilskudd kan gis for

  1. svikt i avling på rot av mat- og fôrvekster i forhold til gjennomsnittsavling i vekstgruppen, og 
  2. svikt i honningmengde i forhold til gjennomsnittsproduksjon i kg per bikube i produksjon. 

I vekstsesongen 2023 kan det gis tilskudd for korn som blir avvist av kornmottak eller resulterer i et nulloppgjør.

Kilde: Forskrift om produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata) 

Svikt i avling på rot kan gi rett til tilskudd 

Med produksjonssvikt menes svikt i produsert mengde sammenlignet med gjennomsnittsavling i vekstgruppen. Gjennomsnittsavling blir beregnet ut fra søkers oppnådde avling de fem foregående år. For grovfôrproduksjon i foretak med husdyr benyttes den fastsatte normavlingen. 

Tilskuddet dekker svikt i «avling på rot» for vekster på arealer som er tilsådd eller tilplantet og for enkelte vekster som overvintrer på vokseplassen. Bare vekster som benyttes til mat og/eller fôr, småplanter som skal benyttes til produksjon av mat og/eller fôr, samt såvarer og settepoteter, inngår i ordningen. 

Med småplanter menes planter som skal videreselges for produksjon av mat eller fôr (eks. salg av jordbærstiklinger). I et felt med småplanteproduksjon for videresalg kan småplanten gis tilskudd. I et jordbærfelt der bærene er avlingen, kan bærene, men ikke planten, gis tilskudd. 

Eksempler på tap som ikke gir rett til tilskudd ved klimatiske forhold: 

  • tilfeller der produksjonstapet skjer etter at avlingen er høstet, f.eks. under tørking eller lagring 
  • blomster-/ prydplanter / veksthusvekster er ikke omfattet av forskriften 
  • produksjonssvikt grunnet ugras, plantesykdommer eller skadedyr 
  • avling med kvalitetstap 

Svikt i honningproduksjon kan gi rett til tilskudd

Svikt i honningproduksjon må være forårsaket av klimatiske forhold og plikten til å forebygge skade må være oppfylt.  Sats- og beregningsforskriften kapittel 3 gir nærmere bestemmelser for denne type tilskudd.

Fant du det du lette etter?