Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 1

Forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 9 Avkorting

§ 9 

Hele eller deler av tilskuddet kan avkortes dersom foretaket 

  1. ikke har drevet på en faglig forsvarlig måte og har gjort det som normalt kan forventes for å forebygge tap, eller 
  2. i henhold til forvaltningsvedtak eller dom driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for jord- og hagebruksvirksomhet eller birøkt, og det er utvist uaktsomhet eller forsett, eller 
  3. uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknad, rapportering eller på annen måte, som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet.

Kilde: Forskrift om produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsene 

Selv om søker har rett til tilskudd, kan det være tilfeller der man skal redusere i berettiget tilskudd. Dette kalles avkorting.

Det følger av § 9 nr. 1. at tilskuddet kan avkortes dersom foretaket ikke 

  • har drevet på en faglig forsvarlig måte 
  • har gjort det som normalt kan forventes for å forebygge tap

Vurderingen av om driften er faglig forsvarlig og om forebyggingsplikten er oppfylt, skal normalt skje i tilknytning til vurdering av årsaksforholdet og klimaprosenten/prosentandel forårsaket av manglende arbeidskraft pga. koronapandemien, ikke som avkorting i ferdig beregnet tilskudd. Det kan likevel være tilfeller der man får opplysninger etter at vedtaket er fattet, og det blir aktuelt å varsle og fatte et vedtak om avkorting i allerede innvilget tilskudd.

Når det gjelder bruken av § 9 nr. 2, se veiledningene for produksjonstilskudd. Denne veiledningen gjelder tilsvarende for avlingssvikt så langt det passer.

Dersom det er gitt feilopplysninger eller mangelfulle opplysninger i søknaden, rapportering eller på annen måte, kan berettiget tilskudd avkortes etter § 9 nr. 3. For at avkortingsbestemmelsen skal brukes, må søker ha handlet uaktsomt eller forsettlig når feilopplysningene ble gitt. Det er også et krav om at handlingen har gitt eller kunne ha gitt en merutbetaling. Bestemmelsen er utformet som en «kan»-regel, men det klare utgangspunktet er at det skal avkortes dersom vilkårene er oppfylt etter § 9. Veiledningene for produksjonstilskudd gjelder tilsvarende så langt det passer.

Et vedtak om avkorting skal forhåndsvarsles i tråd med forvaltningsloven § 16. Det er klagerett på vedtak om avkorting.

Fant du det du lette etter?