Til hovedinnhold

Regulering av svine- og fjørfeproduksjon – kommentarer til regelverk

Vedlegg 1: Utregning av standardisert erstatning

Eksempler på utregning av standardisert erstatning 

Vedlegget viser regneeksempler på ileggelse av standardisert erstatning i følgende tilfeller: 

  • Inntil 15 % overproduksjon, tilstrekkelig reduksjon i år to (eks. 1a) 
  • Inntil 15 % overproduksjon, noe reduksjon i år to (eks. 1b) 
  • Inntil 15 % overproduksjon, ingen reduksjon i år to (eks. 1c) 
  • Mer enn 20 % overproduksjon, kombinert produksjon (eks. 2) 
  • Kombinert svin, for mange utrangerte avlspurker (eks. 3a) 
  • Kombinert svin, brudd på begge konsesjonsgrenser ett år (eks. 3b) 
  • Kombinert svin, brudd på begge konsesjonsgrensene i år én, en konsesjonsgrense i år to (eks. 3c) 
  • Smågrisproduksjon (eks. 4) 
  • Eggproduksjon (eks. 5) 

Regneeksemplene øker i kompleksitet. Eksemplene er ment å leses i den rekkefølgen de står, da flere av eksemplene bygger på regnemåter som er utledet i tidligere eksempler. 

1 a) Inntil 15 % overproduksjon, tilstrekkelig reduksjon i år to

Hansen produserer slaktekylling og har ikke konsesjon. Han må derfor forholde seg til konsesjonsgrensen på 280 000 slaktekyllinger i året. I 2019 og 2020 produserte han henholdsvis  
285 000 og 270 000 slaktekyllinger. Han har dermed produsert over konsesjonsgrensen ett år, men under det påfølgende året. I 2019 produserte han 5 000 slaktekyllinger over konsesjonsgrensen, i 2020 10 000 slaktekyllinger under grensen. Han har derfor “redusert tilsvarende” jf. forskriftens § 2, og skal ikke ilegges standardisert erstatning for overproduksjonen i 2019. 

1 b) Inntil 15 % overproduksjon, noe reduksjon i år to

Jensen produserer slaktegris og har konsesjon på 2 200 slaktegris i året. I 2020 og 2021 produserte hun henholdsvis 2 453 og 2 114 slaktegriser. Hun har derfor produsert over innvilget konsesjon i 2020, men under i 2021. 

år 

produksjon 

konsesjon 

overproduksjon 

2020 

2 453 

2 200 

253 

2021 

2 114 

2 200 

-86 

sum 

4 567 

4 400 

167 

 
Overproduksjonen i 2020 var på 253 slaktegriser, mens produksjonen i 2021 var på 86 slaktegriser lavere enn konsesjonen. Jensen har dermed redusert i år to, men ikke tilstrekkelig. Hun skal derfor ilegges standardisert erstatning for 167 konsesjonsenheter (253-86), med satsen som var gjeldende det året overproduksjonen fant sted, altså 2020. 

Overproduksjonen var på mindre enn 20 % og driften fant sted i én driftsbygning. Det skal derfor ilegges standardisert erstatning med “normal sats” jf. forskriftens § 8 første og andre ledd. I gjeldende forskrift er dette 250 kroner per slaktegris. 

167 slaktegriser * 250 kroner = 41 750 kroner 

Jensen skal ilegges kr. 41 750,- i standardisert erstatning for overproduksjon i 2020. 

1 c) Inntil 15 % overproduksjon, ingen reduksjon i år to

Olsen produserer slaktegris og slaktekylling. Han har ikke konsesjon, og må forholde seg til konsesjonsgrensen på 2 100 konsesjonsenheter. I 2020 og 2021 produserer han henholdsvis 1 012 slaktegriser + 147 199 slaktekyllinger, og 1 027 slaktegriser + 144 529 slaktekyllinger. Dette omregnes til konsesjonsenheter slik: 

år 

antall slaktegriser 

á enheter 

enheter slaktegriser 

antall slaktekyllinger 

á enheter 

enheter slaktekyllinger 

sum enheter 

2020 

1 012 

1  

1 012 

147 199 

0,0075 

1 104 

2 116 

2021 

1 027 

1 027 

144 529 

0,0075 

1 084 

2 111 

Sum 

2 039 

 

2 039 

291 728 

 

2 188 

4 227 

 
Olsen har dermed produsert over konsesjonsgrensen i både 2020 (16 konsesjonsenheter) og 2021 (11 konsesjonsenheter), og skal ilegges standardisert erstatning for overproduksjonen som fant sted i 2020. Overproduksjonen som fant sted i 2021 skal han gis mulighet til å redusere for i 2022. 

Siden Olsen produserer to dyreslag, skal den standardiserte erstatningen ilegges forholdsmessig ut fra de enkelte dyrenes andel av totalen. Dette følger av forskriftens § 8 tredje ledd. Her ser vi at slaktegrisene utgjør 1 012 konsesjonsenheter, mens slaktekyllingene utgjør 1 104 konsesjonsenheter av totalen på 2 116 konsesjonsenheter. Andelene blir da: 

Slaktegriser: 1012 / 2116 = 0,478 à 47,8 % 
Slaktekyllinger: 1104 / 2116 = 0,522 à 52,2 % 

Det skal ilegges standardisert erstatning for 16 konsesjonsenheter (2116-2100), hvor 47,8 % av dem er for slaktegriser og 52,2 % er for slaktekyllinger. 

Slaktegriser: 16 enheter * 0,478 = 7,65 enheter 
Slaktekyllinger: 16 enheter * 0,522 = 8,35 enheter 

Siden erstatningen ilegges for antall dyr, må enhetene regnes om til dyr. Da bruker vi forholdstallene som er fastsatt i forskriftens § 1. 

Slaktegriser: 7,65 enheter / 1 = 7,65 slaktegriser 
Slaktekyllinger: 8,35 enheter / 0,0075 = 1 113,3 slaktekyllinger 

Olsens overproduksjon er klart lavere enn 20 %, men han produserer i to driftsbygninger. Siden produksjonen foregår i to driftsbygninger, skal laveste sats for standardisert erstatning brukes. 

Slaktegriser: 7,65 * 100 kroner = 765 kroner 
Slaktekyllinger: 1 113,3 * 1 krone = 1 113,3 kroner 
Sum standardisert erstatning: 765 kroner + 1 113,3 kroner = 1 878,3 kroner 

Olsen skal ilegges kr. 1 878,3 i standardisert erstatning for overproduksjonen som fant sted i 2020. Overproduksjonen som fant sted i 2021 kan han redusere for i 2022. 

2) Mer enn 20 % overproduksjon, kombinert produksjon

Larsen driver kombinert svineproduksjon uten konsesjon og besetningen er ikke en avlsbesetning. I 2020 produserer hun følgende: 

år 

antall avlspurker 

á enheter 

enheter avlspurker 

antall slaktegriser 

á enheter 

enheter slaktegriser 

sum enheter 

2020 

70 

20 

1 400 

1 168 

1 168 

2 568 

 
I tillegg utrangerer hun 65 avlspurker. De 65 utrangerte avlspurkene utgjør 910 (65 * 14) konsesjonsenheter. Summen av antall slaktegriser og antall utrangerte avlspurker blir derfor 2 078 (910 + 1168) konsesjonsenheter. Det vil si at Larsen har brutt konsesjonsgrensen for avlspurker på ethvert tidspunkt pluss antall slaktegriser, men ikke grensen for utrangering av avlspurker pluss antall slaktegriser.  

Larsen produserer i én driftsbygning. Overproduksjonen i 2020 er på 22 % (2568 / 2100), det vil si at hun har oversteget både 15 % - og 20 % - grensene. Hun skal ilegges standardisert erstatning for all produksjonen som overstiger 15 % overproduksjon. De første 15 % har hun mulighet til å redusere for i 2021. 

15 % overproduksjon tilsvarer 2 415 konsesjonsenheter (2100 * 1,15). Larsen skal derfor ilegges standardisert erstatning for 153 (2568 – 2415) enheter. I tillegg vet vi at overproduksjonen er mer enn 20 %. Det betyr at såkalt «lav sats» for standardisert erstatning skal benyttes for den delen av produksjonen som overstiger 20 % overproduksjon. 20 % overproduksjon tilsvarer 2 520 enheter (2100 * 1,2). For Larsen betyr det at 48 enheter (2568 – 2520) skal ilegges med lav sats, de resterende 105 (153 – 48) med normal sats. 

Erstatningen skal ilegges etter dyreslagenes andel av produksjonen, se eksempel 1c for nærmere beskrivelse. Avlspurker: 54,5 %, slaktegriser 45,5 % av totalen. 

Det skal ilegges for 105 enheter med normal sats:  
Purker:  
105 enheter * 54,5 % = 57,2 enheter  
57,2 enheter / 20 = 2,86 avlspurker   
2,86 avlspurker * 11 250 kr = 32 175 kr 

Slaktegriser: 
105 * 45,5 % = 47,8 enheter 
47,8 enheter / 1 = 47,8 slaktegriser 
47,8 slaktegriser * 250 kr = 11 950  

Videre skal det ilegges for 48 enheter med lav sats: 
Purker:  
48 enheter * 54,5 % = 26,2 enheter  
26,2 enheter / 20 = 1,31 avlspurker  
1,31 avlspurker * 6 000 kr = 7 860 kr 

Slaktegriser: 
48 * 45,5 % = 21,8 enheter 
21,8 enheter / 1 = 21,8 slaktegriser 
21,8 slaktegriser * 100 kr = 2 180 kr  

Larsen skal ilegges standardisert erstatning på totalt 54 165 kroner (32 175 + 7 860 for avlspurkene og 11 950 + 2 180 for slaktegrisene) for den delen av overproduksjonen som oversteg 15 %. Den resterende delen av overproduksjonen, altså 15 %, har hun mulighet til å redusere for i 2021. 

3 a) Kombinert svin, for mange utrangerte avlspurker

Pedersen driver en formeringsbesetning og har konsesjon på 2 300 enheter. Produksjonen finner sted i én driftsbygning. Formeringsbesetninger uten konsesjon kan utrangere inntil 220 avlspurker, noe som tilsvarer 2 100 konsesjonsenheter. Én utrangert avlspurke i formeringsbesetning utgjør 9,54545 enheter. Pedersens konsesjon på 2 300 enheter tilsvarer derfor 241 (2300 / 9,54545) avlspurker. Det vil si at Pedersen kan utrangere inntil 241 avlspurker i året. 

Pedersens livdyr- og slaktegrisomsetning får betydning for antallet avlspurker han kan utrangere. Utgangspunktet hans er 241, men antallet må tilpasses livdyr- og slaktegrisomsetningen slik at summen av omsatte livdyr, slaktegriser og utrangerte avlspurker ikke overstiger konsesjonen hans.  

I 2020 og 2021 produserer Pedersen følgende: 

år 

antall avlspurker 

slaktegriser 

livdyromsetning* 

sum enheter** 

utrangerte avlspurker 

2020 

50 

250 

790 

2 040 

140 

2021 

49 

200 

820 

2 000 

135 

sum 

99 

450 

1610 

4 040 

275 

* ungpurker med levende vekt > 50 kg 
**(antall avlspurker*20)+slaktegriser+livdyromsetning 

Basert på livdyr- og slaktegrisomsetningen kan Pedersen maksimalt utrangere følgende antall avlspurker: 

år 

konsesjon, enheter 

livdyr- og slaktegrisomsetning, enheter 

resterende enheter* 

maksimalt antall utrangerte avlspurker** 

2020 

2 300 

1 040 

1 260 

132 

2021 

2 300 

1 020 

1 280 

134 

* konsesjon – livdyr, og slaktegrisomsetning 
** resterende konsesjonsenheter / 9,54545 

Pedersen har i 2020 og 2021 har utrangert flere avlspurker enn beregningen viser at han kunne. Når det gjelder antall avlspurker til enhver tid + livdyr- og slaktegrisomsetningen, har denne delen av produksjonen vært innenfor konsesjonen.  

Pedersen skal ilegges standardisert erstatning for overproduksjonen som fant sted i 2020. Overproduksjonen i 2021 kan han redusere for i 2022. 

Pedersen skal ilegges standardisert erstatning for 76 konsesjonsenheter: 
1 040 enheter i livdyr- og slaktegrisomsetning + 1 336 enheter utrangerte avlspurker (140 * 9,54545) 
= 2 376 enheter 
Produksjonen på 2 376 enheter er 76 enheter høyere enn konsesjonen på 2 300 enheter. Pedersen skal dermed ilegges standardisert erstatning for 76 konsesjonsenheter.  

Siden bruddet på konsesjonsgrensen for utrangering av avlspurker er et resultat av Pedersens livdyr- og slaktegrisomsetning og utrangering av avlspurker, skal det ilegges standardisert forholdsmessig ut fra de enkelte dyrenes andel av totalen, se eksempel 1c og 2. 

Livdyr- og slaktegrisomsetning: 43,8 % (1 040 / 2 376) 
Utrangerte avlspurker: 56,2 % (1 336 / 2 376) 

Produksjonen finner sted i én driftsbygning og overproduksjonen er på 3 %. Normal sats for standardisert erstatning skal derfor benyttes. 

Livdyr- og slaktegrisomsetning: 
76 enheter * 43,8 % = 33,3 enheter 
33,3 enheter / 1 = 33,3 dyr 
33,3 dyr * 250 kr = 8 325 kroner 

Utrangerte avlspurker: 
76 enheter * 56,2 % = 42,7 enheter 
42,7 enheter / 9,54545 = 4,47 dyr 
4,47 * 11 250 = 50 287,5 kroner 

Totalt: 8 325 kr + 50 287,5 kr = 58 612,5 kr 

3 b) Kombinert svin, brudd på begge konsesjonsgrenser ett år

Nilsen driver kombinert svineproduksjon uten konsesjon, men i to driftsbygninger. Besetningen er ikke registrert som avlsbesetning. I 2020 og 2021 produserer hun følgende: 

år 

avlspurker 

slaktegriser 

utrangerte avlspurker 

2020 

70 

1 000 

101 

2021 

55 

975 

70 

 
Dette gir følgende antall konsesjonsenheter: 

år 

innsatte + slaktegriser* 

utrangerte + slaktegriser** 

2020 

2 400  

2 414 

2021 

2 075 

1 955  

sum 

4 475 

4 369 

* (antall avlspurker*20) + antall slaktegriser 
** (antall utrangerte avlspurker*14) + antall slaktegriser 
 
Nilsen har oversteget begge konsesjonsgrensene i 2020 uten tilstrekkelig reduksjon i 2021, og skal dermed ilegges standardisert erstatning for overproduksjonen i 2021. Det skal ikke ilegges standardisert erstatning for det samme dyret to ganger, og det skal derfor ilegges erstatning kun for bruddet på én av konsesjonsgrensene, den grensen hvor bruddet har vært høyest.  

Ved å bruke samme regnemetodene som i eksempel 2 og 3a, finner vi standardisert erstatning for:  
- avlspurker på ethvert tidspunkt + slaktegriser = 59 590,- 
- utrangerte avlspurker + slaktegriser = 49 240,- 

Nilsen skal dermed ilegges kroner 59 590,- i standardisert erstatning for overproduksjonen som fant sted i 2020. 

3 c) Kombinert svin, brudd på begge konsesjonsgrensene i år én, en konsesjonsgrense i år to 

Johnsen driver kombinert svineproduksjon uten konsesjon, men i to driftsbygninger. Besetningen er ikke registrert som avlsbesetning. I 2020 og 2021 produserer han følgende: 

år 

avlspurker 

slaktegriser 

utrangerte avlspurker 

2020 

70 

1 000 

101 

2021 

70 

975 

70 

 
Dette gir følgende antall konsesjonsenheter: 

år 

innsatte + slaktegriser 

utrangerte + slaktegriser 

2020 

2 400 

2 414 

2021 

2 375 

1 955 

sum 

4 775 

4 369 

 
Johnsen har dermed brutt begge konsesjonsgrensene i 2020, men kun grensen for antall avlspurker på ethvert tidspunkt + antall slaktede/omsatte slaktegriser i 2021. I slike tilfeller skal man se på to og to år sammen, og behandle hver av konsesjonsgrensene for seg.  

Her ser vi først på konsesjonsgrensen for antall avlspurker på ethvert tidspunkt + antall slaktede/omsatte slaktegriser. Johnsen skal ilegges standardisert erstatning for overproduksjonen som fant sted i 2020, pluss gis mulighet til å redusere for 2021-overproduksjonen i 2022. Ved å følge samme regnemetode som i eksemplene over, finner vi en standardisert erstatning på kroner  
65 010,-. 

Vi ser deretter på konsesjonsgrensen for antall utrangerte avlspurker + antall slaktede/omsatte slaktegriser. Johnsen skal ilegges for overproduksjonen som fant sted i 2020, minus det som er redusert i 2021. Det gis ingen krav om reduksjon i 2022. Ved å følge samme regnemetode som over, finner vi en standardisert erstatning på kroner 49 420,-. 

Som nevnt i eksempel 3b, skal det ilegges standardisert erstatning kun for bruddet på én av konsesjonsgrensene, den grensen hvor bruddet har vært høyest. Johnsen skal derfor ilegges en standardisert erstatning på kroner 65 010,- for overproduksjonen som fant sted i 2020. I tillegg må han redusere antall avlspurker på ethvert tidspunkt + antall omsatte/slaktede slaktegriser med 175 konsesjonsenheter (2 375 – 2 100).  

4) Smågrisproduksjon 

Smågrisprodusent Pettersen har hatt 50 avlspurker for mye i besetningen i til sammen 120 dager av året. Han driver produksjonen i én driftsbygning. Han har ikke redusert produksjonen tilsvarende året etter. Den standardiserte erstatningen skal ilegges basert på periodens varighet, altså 120 av årets 365 dager. 

50 purker * 11 250 kr = 562 500,- (for ett års overproduksjon) 
(562 500 / 365 ) * 120 = 184 932,- 

Pettersen skal ilegges en standardisert erstatning på kroner 184 932,- for overproduksjonen.  

5) Eggproduksjon 

Kristiansen driver konsumeggproduksjon uten konsesjon og søker i 2020 og 2021 om produksjonstilskudd til følgende: 

telledato 

01. mars 

01. oktober 

2020 

7 620 

7 385 

2021 

7 640 

7 483 

 
Kristiansen har dermed brutt konsesjonsgrensen i 2020 og 2021, og skal ilegges standardisert erstatning for overproduksjonen i 2020. Verpehøns skiller seg fra andre konsesjonsregulerte produksjoner siden innsettet som oftest varer mer enn ett år. Ved ileggelse av standardisert erstatning for overproduksjon i flere sammenhengende år skal forvaltningen unngå å ilegge erstatning for det samme dyret flere ganger. Dette siden dekningsbidraget som ligger til grunn for ilegging satsene for standardisert erstatning er basert på innsett, ikke på årlig produksjon.  

Her ser vi at Kristiansen har søkt om tilskudd til flere verpehøns i mars 2021 enn i oktober 2020, som tyder på at det må ha kommet et nytt innsett mellom de to søknadsomgangene. Da er det stor sannsynlighet at dyrene i 2021 ikke er de samme som i 2020, og man kan ilegge standardisert erstatning uten å risikere å ilegge for det samme dyret to ganger. For å bekrefte dette skal man kontakte produsenten og be om kopi av bilag for utrangering av høner og innkjøp av unghøner. 

Kristiansen driver produksjonen sin i én driftsbygning og overproduksjonen er mindre enn 20 %. Dermed skal normal sats brukes. 

7 620 – 7 500 = 120 høner 
120 høner * 100 kr = 12 000 kroner 

Kristiansen skal ilegges kr. 12 000,- i standardisert erstatning for overproduksjonen som fant sted i 2020. Overproduksjonen i innsettet i 2021 har han mulighet til å redusere for i sitt neste innsett.  

Fant du det du lette etter?