Til hovedinnhold

Regulering av svine- og fjørfeproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 8. Gjennomføring av vedtak

 § 8 

«Departementet kan beslutte at vedtak gjort i medhold av loven kan gjennomføres for den ansvarliges regning.  

Vedtaket er tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13». 

Kilde: Svine- og fjørfeproduksjonsloven (Lovdata) 

Første ledd: Tvangsfullbydelse på den ansvarliges bekostning 

Bestemmelsen gjelder direkte tvangsfullbyrdelse på den ansvarliges bekostning. Forvaltningen kan gripe inn og rette det ulovlige forholdet for den ansvarliges regning, dersom vedkommende ikke imøtekommer et pålegg om å bringe det ulovlige forholdet til opphør. Statsforvalteren har myndighet til å treffe nødvendige tiltak når den ansvarlige selv ikke gjør det, eller når det haster med tiltakene.  

Når det er nødvendig for det offentlige å gripe inn med tiltak, vil det offentlige ha krav på å få dekket utgiftene til dette av den ansvarlige. Det forutsettes at tiltakene ikke er av mer inngripende art eller mer omfattende enn det som er nødvendig for å nå det aktuelle mål.  

Utgangspunktet bør fortsatt være at det ulovlige forholdet primært skal rettes av den ansvarlige selv, og at dette motiveres gjennom varsel om at det vil bli ilagt tvangsmulkt dersom forholdet ikke rettes. 

Annet ledd: Tvangsgrunnlag 

Vedtakene er tvangsgrunnlag etter tvangsfullbydelsesloven kapittel 13. 

Fant du det du lette etter?