Til hovedinnhold

Regulering av svine- og fjørfeproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 6. Opplysningsplikt og kontroll

 § 6 

«Etter pålegg fra departementet plikter produsenten å gi de opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å føre kontroll med at loven og vedtak gjort i medhold av den, blir overholdt. Departementet kan kreve adgang til anlegg for å føre kontroll med produksjonen.  

Produksjonen anses som konsesjonspliktig dersom produsenten etter pålegg fra departementet ikke kan godtgjøre at det ikke foreligger forhold som utløser konsesjonsplikt etter § 3». 

Kilde: Svine- og fjørfeproduksjonsloven (Lovdata) 

Første ledd: Kontroll med overholdelse av regelverket 

Lovens § 6 første ledd gir hjemmel til å føre kontroll med at husdyrkonsesjonsregelverket overholdes. Opplysningsplikten inntrer etter pålegg fra statsforvalteren, og knytter seg til de opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å kunne kontrollere om produksjonen er i samsvar med husdyrkonsesjonsregelverket. Hva som regnes som nødvendig vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Eksempler er dokumentasjon av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd, ligningsoppgaver, driftsregnskap, bokføring, avregninger, kvitteringer for innkjøp av dyr og fôr og så videre.  

Statsforvalteren gis også hjemmel til å kreve adgang til anlegg for å føre kontroll jf. § 6 første ledd, andre punktum. Med anlegg menes bygninger eller deler av bygninger der det foregår svine- og fjørfeproduksjon. Installasjoner for utendørsproduksjon omfattes også.  

Annet ledd: Bevisbyrden 

Ifølge lovens § 6 andre ledd utløses konsesjonsplikt dersom produsenten etter pålegg fra statsforvalteren ikke kan godtgjøre at det ikke foreligger forhold som utløser konsesjonsplikt etter lovens § 3. Dette innebærer at det her foreligger omvendt bevisbyrde. Det er altså produsenten som må dokumentere at det produseres i henhold til regelverket. 

Det presiseres at forvaltningen kun skal benytte denne hjemmelen til å snu bevisbyrden i de tilfeller hvor forvaltningen har konkrete mistanker om at det foreligger forhold i strid med lovens § 3.  

Det understrekes videre at selv om produsentene ikke klarer å godtgjøre at det ikke foreligger forhold som utløser konsesjonsplikt etter lovens § 3, fører det ikke uten videre til den konklusjonen at konsesjonsplikt inntrer. Forvaltningen har under enhver omstendighet en selvstendig plikt til å opplyse saken så godt som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 17. Imidlertid kan det etter omstendighetene være en indikasjon på regelverksbrudd dersom produsentene selv ikke klarer å bevise at de driver lovlig.  

Ved pålegg om å gi ut opplysninger skal det opplyses om hjemmelen for pålegget, jf. forvaltningsloven § 14. Dersom den pålegget retter seg mot, mener at han eller hun ikke har plikt eller lovlig tilgang til å gi opplysningene som etterspørres, kan han eller hun klage.  

Fant du det du lette etter?