Til hovedinnhold

Regulering av svine- og fjørfeproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 5. Bortfall av konsesjon

 § 5 

«Dersom det de ti siste årene ikke har vært ervervsmessig produksjon av svin eller fjørfe på det gårds- og bruksnummer som konsesjonen tilligger, bortfaller konsesjonen.  

Ved tvil om konsesjonen er bortfalt etter første ledd kan den som vurderer å benytte konsesjonen kreve at departementet tar bindende stilling til spørsmålet. Departementets avgjørelse i slike saker regnes som enkeltvedtak». 

Kilde: Svine- og fjørfeproduksjonsloven (Lovdata) 

Første ledd: Oversikt over grunnvilkårene 

Det følger av § 5 første ledd at dersom det ikke har vært ervervsmessig hold av svin eller fjørfe på eiendommen de siste ti årene, skal konsesjonen falle bort. En konsesjon skal ikke være en evigvarende rettighet, som beholdes uavhengig av om konsesjonsinnehaveren produserer eller ikke.  

Bortfall av konsesjon forutsetter at det ikke har vært drevet «ervervsmessig» produksjon de ti siste årene. Forvaltningen må i det konkrete tilfelle vurdere hva slags produksjon som kan karakteriseres som ervervsmessig. Vesentlige momenter i denne vurderingen er produksjonens omfang og om produksjonen er en del av næringen på landbrukseiendommen. Forutsetningen om «ervervsmessig produksjon» gjelder tilsvarende for å kunne få innvilget unntak etter forskriftens § 5. Det vises derfor også til det som ble sagt om dette under omtalen av § 5. 

En ubenyttet konsesjon faller bort av seg selv ved utløpet av tiårsfristen, uten forutgående enkeltvedtak. Det er statsforvalteren som har ansvar for å kontrollere om det produseres på gjeldende konsesjoner og melde fra til Landbruksdirektoratet om eventuelle bortfall. Informasjon fra søknad om produksjonstilskudd og Leveransedatabasen kan brukes for å undersøke produksjonsomfang på gjeldende konsesjoner. 

Annet ledd: Forhåndsavklaring av rettstilstand 

Lovens § 5 andre ledd gir den som vurderer å benytte en konsesjon, krav på forhåndsavklaring av sin rettstilstand. Den enkelte kan få bindende avgjort om konsesjonen er bortfalt eller ikke før ny produksjon starter opp etter lengre tids opphold. Statsforvalteren må i disse tilfeller fatte et enkeltvedtak.  

Fant du det du lette etter?