Til hovedinnhold

Regulering av svine- og fjørfeproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 9. Tilbaketrekking av konsesjon

§ 9 

«Ved grove eller gjentatte overtredelser av loven eller vedtak gjort i medhold av den, kan departementet helt eller delvis og varig eller midlertidig, trekke tilbake konsesjon gitt i medhold av § 2». 

Kilde:Svine- og fjørfeproduksjonsloven (Lovdata) 

Terskel for å trekke tilbake en konsesjon 

Statsforvalteren har myndighet til å trekke tilbake en konsesjon etter denne bestemmelsen. Tilbaketrekking av konsesjon er et inngripende virkemiddel, og skal kun benyttes ved «grove» eller «gjentatte» overtredelser av regelverket. «Gjentatte» overtredelser betyr at produsenten for eksempel må ha produsert over konsesjonsgrensen gjentatte ganger. I vurderingen av hvor grov overtredelsen er, må det for eksempel ses på hvor stort omfanget av overtredelsen er. Det presiseres at det må foreligge rettskraftig dom eller endelig vedtak om brudd på loven eller vedtak gjort i medhold av den før konsesjonen kan trekkes tilbake.  

Etter bestemmelsen er det flere måter å trekke tilbake konsesjonen på; «helt eller delvis og varig eller midlertidig». Det er opp til statsforvalteren å vurdere de ulike alternativene.  

Fant du det du lette etter?