Til hovedinnhold

Veileder versjon 1.0.3.

Veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer etter NiN

Brannflate

Kartleggingsobjekt 

Brannflate er et NiN egenskapsområde og finnes i NiN-beskrivelsessystem som tilstandsvariasjon (gruppe 7) 7SN–BR=8

Livsmiljøet har nummer 7 i skogbruksplanbasen.

Skogbrann er en naturlig del av barskogslandskapets dynamikk. Brannene kan ha ulik intensitet fra overfladiske bakkebranner der bare deler av bakkevegetasjonen brenner, til intense kronebranner der både bakkevegetasjon (inkludert humuslag) og trærne brenner. Det finnes et sett med arter som er tilpasset skog som er nylig brent. Dette omfatter sopp og karplanter på bakken som først danner fruktlegemer eller spirer når skogen har brent, og insektarter som er tilpasset brent ved og sotet bark. På rødlisten er det flere arter som regnes som mer eller mindre avhengig av skogbrann. En av artene er bråtestorkenebb, som er kjent for å ha frø som spirer etter en brann. Branntilpassete arter har vanligvis god spredningsevne og/eller hvilestadier i form av frø eller sporer, men artene er likevel avhengige av at nye brannmiljøer blir tilgjengelige.

Regionale forhold

Skogbranner forekommer av klimatiske årsaker i hovedsak i relativt tørre, kontinentale områder. I Norge vil det si den boreale hovedregionen (region 1a), Gudbrandsdalen med sidedaler (region 1b) og indre strøk i Nord-Norge (region 4a og b).

Inngangsverdier for utfigurering 

Brannflate - NiN-kode 7SN-BR=8
Alder siden brannen < 10 år  
Forekomst av stående død ved, 4DG-0 Brent stående død ved må forekomme
Minsteareal (dekar) 2

Registreringsvariabler

Variabel NiN–kode Enhet Merknad
Antall stående døde trær 4DG–0 Antall trær Totalt for alle treslag over 10 cm brysthøyde
Forekomst av stående død bjørk 4DG–BEsp Binær Forekomst eller ikke

Fant du det du lette etter?