Til hovedinnhold

Veileder versjon 1.0.3.

Veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer etter NiN

Stående død ved

Kartleggingsobjekt

Stående død ved er et NiN egenskapsområde og finnes i NiN-beskrivelsessystemet som 4DG.  Livsmiljøet har nummer 1 i skogbruksplanbasen.

Det er mange rødlistede arter som er knyttet til stående død ved. Dette er arter som bryter ned trevirke, som lever av arter som bryter ned trevirke, eller som har død ved som levested. Artene finnes særlig innen gruppene insekter, sopp, skorpelav og fugl. Naturlig avgang hos trær skyldes skader forårsaket av tørke, vind, brann, næringsmangel, insekter og sopp m.m. Trær som dør som følge av høy alder har vanligvis grove dimensjoner, mens trær som dør som følge av konkurranse med andre individer (selvtynning) vanligvis vil ha mindre dimensjoner. En del insekter foretrekker store dimensjoner av stående døde trær, og det skilles derfor mellom små og store dimensjoner. Mange arter er spesialisert til å leve på enten bartrær eller lauvtrær, og det skilles derfor på dette i registreringene.

Regionale forhold

Stående døde lauvtrær i Sørøst-Norge er særlig viktige for rødlistearter, sammen med osp i den boreale hovedregionen. Død bjørkeskog som følge av målerlarveangrep vil være viktig i Nord-Norge, og på Østlandet og i Midt-Norge vil utbrudd av granbarkbillen skape konsentrasjoner av døde grantrær.

Livsmiljøet stående død ved skal utfigureres som et egenskapsområde.  

Inngangsverdier for utfigurering 

HKL 4-5
Maksimalavstand for små bartrær (MA bar < 30cm) 15 m
Maksimalavstand for store bartrær (MA bar > 30cm) 25 m
Maksimalavstand for små lauvtrær (MA lauv < 30cm) 15 m
Maksimalavstand for store lauvtrær (MA lauv > 30cm) 25 m
Minsteareal (dekar) 2

Merknad: Se hjelpetabell for antall og avstand

Registreringsvariabler for stående døde trær

Variabler

NiN-kode

Enhet

Merknad

Antall stående døde trær

4DG–0

Antall trær totalt

Totalantall stående døde trær i figuren 

Bar <30 cm

4DG–M–B

Antall trær

 

Bar >30 cm

4DG–S–B

Antall trær

 

Treslag 1, Bar

1AR–A–XXXXyyyy

Treslag

 

De to dominerende bartreslag (for døde trær) i avtagende rekkefølge

Treslag 2, Bar

1AR–A–XXXXyyyy

Treslag

Lauv <30cm

4DG–M–L

Antall trær

 

Lauv >30cm

4DG–S–L

Antall trær

 

Treslag 1, Lauv

1AR–A–XXXXyyyy

Treslag

 

De to dominerende lauvtreslag (for døde trær) i avtagende rekkefølge

Treslag 2, Lauv

1AR–A–XXXXyyyy

Treslag

Fant du det du lette etter?