Til hovedinnhold

Veileder versjon 1.0.3.

Veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer etter NiN

Tre med spesielt livsmedium

Kartleggingsobjekt

Tre med spesielt livsmedium er NiN egenskapsområder og omfatter rikbarkstrær, hengelav inklusive arter og hule lauvtrær. Egenskapsområdene er basert på ulike deler av beskrivelsessystemet. Både i naturgitte objekter (gruppe 4) og artssammensetning (gruppe 1).

Livsmiljøene har henholdsvis nummer 3,4 og 7 i skogbruksplanbasen.

Mange arter moser og lav vokser på næringsrik bark med relativt høy pH (> 5.0). Slike «rikbarkstrær» er som oftest lauvtrær. I samfunnet av arter på rikbarkstrær finner vi flere rødlistede arter, med ulike krav til miljø.

Lungeneversamfunnet (Lobarion) karakteriseres av en rekke bladlav som de store artene i slekten Neverlav (f.eks. lungenever, skrubbenever og sølvnever), og omfatter mange av de rødlistede lavartene. Lungeneversamfunnet finnes ofte utviklet på gamle trær med ru og oppsprukken bark og har en noe ulik artssammensetning i fuktige og tørre miljøer. Flere sjeldne mosearter kan finnes i lungeneversamfunnet.

En annen rikbarksvariant kan kalles pionérmosesamfunnet. Her finnes en rekke sjeldne, konkurransesvake mosearter som krever høy pH, relativt god lystilgang og middels høy luftfuktighet. Artene er best representert på middelaldrende trær, mens de ofte blir utkonkurrert på gamle trær. Pionérmosesamfunnet finnes på osp og edellauvtrær. Barken av spisslønn synes å være et særlig gunstig substrat for artene i dette samfunnet.

Trær som har mye tråd– og stryformet lav hengende fra grener og stamme («hengelav») danner et særegent livsmiljø i skog. Store mengder slik hengelav forekommer vanligst i skog med eldre trær. Hengelav kan imidlertid også finnes på fuktige bergvegger, ofte i bekkekløfter. Blant hengelavene er den mest kjente sannsynligvis huldrestry.

Hengelav utgjør levesteder for en rekke insekter og edderkoppdyr. I tillegg er hengelav viktig for fuglearter som fanger insekter og edderkoppdyr i hengelav.

Hule lauvtrær defineres som trær som er mer eller mindre innhule som følge av råte. Mange insekter er knyttet til elementet «hule lauvtrær». Noen arter er knyttet til råtnende vedmateriale som samler seg opp inne i hulrommene. Enkelte flaggermusarter er også knyttet til hule lauvtrær. Trær med hakkespetthull regnes ikke som hule trær, og viktige lokaliteter for spetter og arter som bruker hullene som spettene hakker ut, vil bli fanget opp av andre livsmiljø som «eldre lauvsuksesjoner» (særlig ospeholt) og «gamle trær».

Regionale forhold

På Østlandet er osp og selje i barskog og bjørk i fjellskog viktige treslag for lungeneversamfunnet. I barskogen her finnes også hovedtyngden av hengelav. Også for hule lauvtrær er Østlandet, da spesielt i Sørøst-Norge (region 2a), den viktigste regionen. 

På Sørlandet er spisslønn særlig viktig for rikbarkstrærne, da spesielt for pionérmosene.

På Vestlandet er rogn og hassel viktige for lungeneversamfunnet. I indre fjordstrøk kan også hule lauvtrær ha viktige kvaliteter.

Også i Trøndelag og Nordland er rogn viktig for lungeneversamfunnet, sammen med gran i raviner. I Trøndelag er også barskog viktig for hengelav.

I Nord-Norge finnes noen av de rikeste utformingene av rikbarkstrær på istervier og gråor.

Inngangsverdier for utfigurering

Trær med hengelav - NiN-kode 4TL–HE
HKL 4-5
Maksimalavstand (MA) 10 m
Diameter > 20 cm
Minsteareal (dekar) 2

Merknad: Det må være minst 10 individer/grupper av hengelav som er lengre enn 10 cm innenfor den rikeste m² på treet.  

Inngangsverdier som går på tetthet/ konsentrasjon er knyttet til maksimalavstand (MA) mellom trær med spesielt livsmedium.

Kun lyse (lyse gule og lyse grå) hengelaver i barskog figureres.

Trær med huldrestry - NiN-kode 1AE–BV–USNElong
HKL 4-5
Maksimalavstand (MA) 25 m
Merknad Det er mulig med punktfesting av det enkelte tre dersom inngangsverdien ikke oppfylles. Ved ansamling av flere enn tre trær etableres polygon med angitte inngangsverdier.
Trær med mjuktjafs - NiN-kode 1AE–BV–EVERdiva
HKL 4-5
Maksimalavstand (MA) 15 m
Merknad Det er mulig med punktfesting av det enkelte tre dersom inngangsverdien ikke oppfylles. Ved ansamling av flere enn tre trær etableres polygon med angitte inngangsverdier.
Trær med neverlav, NiN-kode 1AE–BV–LOsp
HKL 4-5
Maksimalavstand (MA) 25 m
Diameter > 20 m
Forekomst av av spisslønn, NiN-kode 4TS–ACpl–T3
HKL 4-5
Maksimalavstand (MA) 25 m
Diameter > 20 m
Hule lauvtrær, NiN-kode 4TL–HL
Diameter                  > 30 cm

Registreringsvariabler 

Variabel NiN–kode Enhet Merknad
Antall trær med hengelav 4TL–HE Antall trær  
Antall trær med huldrestry 1AE–BV–USNElong-K Antall trær Det er mulig med punktfesting av det enkelte tre dersom inngangsverdien ikke oppfylles. Ved ansamling av flere enn tre trær etableres polygon med angitte inngangsverdier.
Antall trær med mjuktjafs 1AE–BV–EVERdiva-K Antall trær
Antall trær med neverlav 1AE–BV–LO Antall trær  
Antall trær av spisslønn 4TS–ACpl–T3 Antall trær  
Treslag hult lauvtre 4TL–HL–XXyy–0 Treslag XXyy er treslag. Punktfesting av det enkelte tre.
Diameter hult lauvtre 4TS-XX Klasser Landsskog sin feltinstruks dominerende diameterklasse.
Konkurrerende treslag 1AR–A–XXXXyyyy Treslag Konkurrerende bartreslag for hult lauvtre

Fant du det du lette etter?