Til hovedinnhold

Veileder versjon 1.0.3.

Veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer etter NiN

Rik bakkevegetasjon

Kartleggingsobjekt

Rik bakkevegetasjon er eneste livsmiljø som utfigureres som NiN kartleggingsenheter. Livsmiljøet har nummer 9 i veilederen. 

Rik bakkevegetasjon skal utfigureres som kartleggingsenheter slik de er definert i veilederen for kartlegging basert på NiN, tilpasset målestokken 1:5 000. For tresatt mark er de relevante kartleggingsenhetene med noen få unntak lik grunntyper på natursystemnivået i NiN. For all ‘rik bakke’ stilles minimumskrav til skogtilstand for utfigurering av naturtype.

Mineralnæringsrike naturtyper har et stort mangfold av arter som er knyttet til bakken. Eksempelvis er ca. en tredel av de rødlista artene knyttet til skog med edellauvtrær, til tross for at slik skog bare utgjør noen få prosent av skogarealet. Mange av artene er avhengig av kontinuitet i tresjiktet, og andre arter, som mykorrhiza–sopp, er avhengig av et samspill med trærnes røtter. Mange virvelløse dyr er avhengig av strøfall fra trærne. Særlig viktig for artsmangfoldet er naturtyper knyttet til høyt kalkinnhold og dominans av edellauvtrær.

Kartleggingen av rike naturtyper skal fange opp de viktigste livsmiljøene for rødlistede arter i norsk skog, det vil si sjeldne eller trua sopp, karplanter og insekter. I tillegg skal truete naturtyper i skog etter Norsk rødliste for naturtyper 2011 fanges opp. 

Enhetene som skal kartlegges prioriteres derfor med utgangspunkt i inngangsverdier som kan sikre god forvaltning av de viktigste arealene.

For å sikre kontinuitet i livsmiljøet skal flere av de rike naturtypene kartlegges fra og med hogstklasse 3. Skogstrukturen gir da ofte mulighet for skjøtsel som bidrar til langsiktig forvaltning av artsmangfoldet.

Regionale forhold

På Sørlandet opptrer spesielle arter av mykorrhiza-sopp knyttet til rike eikeblandingsskoger eller lågurt-eikeskoger, de såkalte «Sørlandssoppene» (f.eks. grønn fåresopp og pantermusserong). Blåveis synes å være en god indikator for de rikeste utgavene av disse skogene. Flere av de sjeldne vegetasjonstypene har svært begrenset utbredelse: myske-bøkeskog finnes stort sett bare i Vestfold, mens snelle-askeskogen er kjent i kyststrøk fra vestsiden av Oslofjorden sydvest til Telemark. Slakkstarr-svartorskog har en vid utbredelse på Vestlandet i region 3, men forekommer også svært spredt i region 2a.

Om inngangsverdier

Treslag er definert som dominerende treslag, dvs. mer enn 50 prosent av stående volum. Det tillates «hull» i figurene på opptil 20prosent av figurareal. Det er kun tillatt med en kartleggingsenhet per figur for livsmiljøet Rik bakkevegetasjon. Dersom det er flere lokaliteter med rikbakke som ligger inntil hverandre skal de utfigureres hver for seg.

T4 Fastmarksskogsmark - inngangsverdier

T4–C–3 Lågurtskog
HKL 3–5
Sjikting To- eller flersjiktet 
Treslag Alle
Minsteareal (dekar) 5
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog 0,5

Merknad: For bartrær skal kun HKL 5 inngå.

T4–C–4 Kalklågurtskog
HKL 3–5
Sjikting To- eller flersjiktet 
Treslag Alle
Minsteareal (dekar) 2
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog < 0,1

Merknad: Ved forekomst av lind gjelder ikke sjikting. 

T4–C–7 Bærlyng–lågurtskog
HKL 4–5
Sjikting Flersjiktet 
Treslag Alle
Minsteareal (dekar) 2
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog < 0,1

Merknad: Ved forekomst av lind gjelder ikke sjikting.

T4–C–8 Bærlyng–kalklågurtskog
HKL 4–5
Treslag Alle
Minste–areal (da) 0,5
Anslått kartleggings–areal, andel (%) av prod.skog < 0,05
T4–C–11 Lyng–lågurtskog
HKL 4–5
Sjikting Flersjiktet    
Treslag Alle
Minsteareal (dekar) 0,5
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog 0,7
T4–C–12 Lyng–kalklågurtskog
HKL 3–5
Sjikting To- eller flersjiktet     
Treslag Alle
Minsteareal (dekar) 0,5
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog < 0,05
T4–C–15 ​Lav–lågurtskog
HKL 4–5
Sjikting To- eller flersjiktet     
Treslag Alle
Minsteareal (dekar) 0,5
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog < 0,05
T4–C–16 ​Lav–kalklågurtskog
HKL 3–5
Treslag Alle
Minsteareal (dekar) 0,5
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog < 0,05
T4–C–18 ​Høgstaudeskog
HKL 4–5
Sjikting Flersjiktet    
Treslag Alle
Minsteareal (dekar) 5
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog 0,7
T4–C–19 Litt tørkeutsatt høgstaudeskog
HKL 4–5
Treslag Furu
Minsteareal (dekar) 2
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog < 0,05
T4–C–20 Tørkeutsatt høgstaudesko
HKL 4–5
Treslag Furu
Minsteareal (dekar) 2
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog < 0,05

T30 Flommarksskog - inngangsverdier 

T30–C–1 Flomskogsmarker på grus og stein
HKL 3–5
Sjikting Flersjiktet 
Treslag Lauvtrær    
Minsteareal (dekar) 0,5
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog < 0,1
T30–C–2 Flomskogsmarker på finmateriale
HKL 3–5
Sjikting Flersjiktet 
Treslag Lauvtrær    
Minsteareal (dekar) 0,5
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog < 0,1
T30–C–3 Kildepåvirket flomskogsmarker på finmateriale
HKL 3–5
Sjikting Flersjiktet 
Treslag Alle
Minsteareal (dekar) 0,5
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog < 0,1
T30–C–4 Erosjonspreget flomskogsmarker
HKL 3–5
Sjikting Flersjiktet 
Treslag Alle
Minsteareal (dekar) 0,5
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog < 0,1

T32 – Seminaturlig eng - inngangsverdier 

T32–C–5 Svakt kalkrik eng med svært ekstensivt hevdpreg, 

T32–C–7 Sterkt kalkrik eng med svært ekstensivt hevdpreg

T32–C–9 Kalkrik eng med svært ekstensivt hevdpreg og svak kildepåvirkning

T32–C–15 Svakt kalkrik tørkeutsatt eng med svært ekstensivt hevdpreg

T32–C–17 Sterkt kalkrik tørkeutsatt eng med svært ekstensivt hevdpreg

HKL 4–5
Treslag Alle    
Minsteareal (dekar) 2

V2 - Myr og sumpskogsmark - inngangsverdier

V2–C–3 Temmelig til ekstremt kalkrike myr– og sumpskogmarker
HKL 3–5
Treslag Alle    
Minsteareal (dekar) 2
Anslått kartleggings–areal, andel (%) av prod.skog < 0,5

V4 - Kaldkilde - inngangsverdier

V4–C–3 Temmelig til ekstremt kalkrike kilder

V4–C–5 Temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder

HKL 3–5
Treslag Alle    
Minsteareal (dekar) 0,5
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog < 0,05

V8 Strandsumpskogsmark - inngangsverdier

V8–C–2 Kalkrik strand og sumpskogmark
HKL 3–5
Treslag Alle    
Minsteareal (dekar) 2
Anslått kartleggingsareal, andel (%) av prod.skog < 0,1

Registreringsvariabler

Variabler NiN–kode Enhet Merknader
Kartleggingsenhet T4–V8 Grunntype Kun grunntyper som angitt i tabell over
Naturskogsdynamikk 7SD–0 (0–1) Binær Normalskog (0) eller naturskog (1)
Skogsbestandsdynamikk i normalskog 7SD–NS–(1–5) HKL 1–5  
Treslag 1AR–A–XXXXyyyy Treslag Dominerende treslag (>50% av stående volum)
Sjikting 9TS–(1–3) Sjikt (1-3) En-, to- eller flersjiktet

Fant du det du lette etter?