Til hovedinnhold

Veileder versjon 1.0.3.

Veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer etter NiN

NiN-koder og måleskala for registreringsvariabler brukt i veilederen

Denne delen beskriver en del av NiN-kodene og måleskala som er brukt i veilederen.

I tillegg må veilederen ses i sammenheng med spesifikasjon for dataleveranse. 

Grunnflateveid diameter

Klasser Diameter i cm for gamle trær
1 10-19 
2 20-29
3 30-39
4 40-49
5 50-59
6 60-69
7 70-79
8 80-89
9 90-99
10 >99

Sjikting

Beskrivelse: Et veldefinert kronesjikt er et høydeintervall over bakken som inneholder vesentlig flere trær (basert på faktisk trehøyde) enn tilgrensende høydeintervaller

Tillatte verdier  Beskrivelse
1 ett sjikt
2 to sjikt
3 flersjiktet
4 skog uten veldefinerte vertikale kronesjikt

HKL - Hogstklasser

Tillatte verdier Beskrivelse
1a Skog under fornying med tilfredsstillende utført flaterydding
1b Skog under fornying uten tilfredsstillende uført flaterydding
2a Ungskog med tilfredsstillende tetthet
2b Ungskog med mindre tilfredsstillende tetthet
3a Yngre produksjonsskog med tilfredsstillende tetthet 3b
3b Yngre produksjonsskog med mindre tilfredsstillende tetthet
4a Eldre produksjonsskog med tilfredsstillende tetthet
4b Eldre produksjonsskog med mindre tilfredsstillende tetthet
5a Gammel normalskog med tilfredsstillende tetthet
5b Gammel normalskog med mindre tilfredsstillende tetthet

Arealandel 

Tillatte verdier  Beskrivelse
1 10%
2 20%
3 30%
4 40%
5 50%
6 60%
7 70%
80%
90%
10 100%

Hjelpetabell - trær per dekar og gjennomsnittsavstand mellom trær 

Avstand mellom trærne (meter) Antall trær pr. dekar
2 219
3 111
4 63
5 40
6 28
7 20
8 16
9 12
10 10
12 7
14 5
15 4
20 3
25 2

Grunntyper/Kartleggingsenheter brukt i MiS-kartlegging

T1 Nakent berg
Kode Navn Type i Rik bakkevegetasjon?
T-1 nakent berg  
T4 Fastmarksskogsmark
Kode i 1:5 000 Navn Type i Rik bakkevegetasjon?
T4-C-1 blåbærskog  
T4-C-2 svak lågurtskog  
T4-C-3 lågurtskog x
T4-C-4 kalklågurtskog x
T4-C-5 bærlyngskog  
T4-C-6 svak bærlyng–lågurtskog  
T4-C-7 bærlyng–lågurtskog x
T4-C-8 bærlyng–kalklågurtskog x
T4-C-9 lyngskog  
T4-C-10 svak lyng–lågurtskog  
T4-C-11 lyng–lågurtskog x
T4-C-12 lyng–kalklågurtskog x
T4-C-13 lavskog  
T4-C-14 svak lav–lågurtskog  
T4-C-15 lav–lågurtskog x
T4-C-16 lav–kalklågurtskog x
T4-C-17 storbregneskog  
T4-C-18 høgstaudeskog x
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog x
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog x
T30 Flomskogsmark
Kode i 1:5 000 Navn Type i Rik bakkevegetasjon?
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein x
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale x
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale x
T30-C-4 erosjonspreget flomskogsmark x
T31 Boreal hei
Kode i 1:5 000 Navn Type i Rik bakkevegetasjon?
T31-C-1 kalkfattig boreal frisk hei  
T31-C-2 kalkfattig boreal lynghei  
T31-C-3 kalkfattig boreal lavhei  
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei  
T31-C-5 intermediær boreal lynghei  
T31-C-6 intermediær boreal lavhei  
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei  
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei  
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei  
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei  
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei  
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei  
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei  
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei  
T32 Semi-naturlig eng
Kode i 1:5 000 Navn Type i Rik bakkevegetasjon?
T32-C-1 kalkfattig eng med mindre hevdpreg  
T32-C-2 kalkfattig eng med klart hevdpreg  
T32-C-3 intermediær eng med mindre hevdpreg  
T32-C-4 intermediær eng med klart hevdpreg  
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg x
T32-C-6 intermediær eng med svakt preg av gjødsling  
T32-C-7 sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg x
T32-C-8 kalkrik fukteng med mindre hevdpreg  
T32-C-9 kalkrik fukteng med mindre hevdpreg x
T32-C-10 kalkrik fukteng med klart hevdpreg og svakt preg av gjødsling  
T32-C-11 kalkfattig tørreng med mindre hevdpreg  
T32-C-12 kalkfattig tørreng med klart hevdpreg  
T32-C-13 intermediær tørreng med mindre hevdpreg  
T32-C-14 intermediær tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling  
T32-C-15 svakt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg x
T32-C-16 svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling  
T32-C-17 sterkt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg x
T32-C-18 sterkt kalkrik tørreng med klart hevdpreg  
T32-C-19 sanddyne-eng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling  
T32-C-20 svakt kalkrik eng med klart hevdpreg  
T32-C-21 svakt kalkrik eng med svakt preg av gjødsling  

 

T44 Åker
Kode i 1:5 000 Navn Type i Rik bakkevegetasjon?
T44-C-1 Åker  

 

T45 Oppdyrket varig eng
Kode i 1:5 000 Navn Type i Rik bakkevegetasjon?
T45-C-1 Oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg  
T45-C-2 Oppdyrket intensiv slåtteeng  
T45-C-3 Oppdyrket svært intensiv slåtteeng  

 

V2 Myr- og sumpskogsmark
Kode i 1:5 000 Navn Type i Rik bakkevegetasjon?
V2-C-1 kalkfattige og svakt intermediære myr -og sumpskogsmarkter  
V2-C-2 sterkt intermediære litt kalkrike myr- og sumpskogsmarker  
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder x

 

V4 Kaldkilde

Kode i 1:5 000 Navn Type i Rik bakkevegetasjon?
V4-C-1 litt kalkfattig og svakt intermediær svakkilde  
V4-C-2 sterkt intermediære og litt kalkrike kilder  
V4-C-3 temmelig til ektremt kalkrike kilder x
V4-C-4 sterkt intermediære og litt kalkrike torvmarkskilder  
V4-C-5 temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder x

 

V8 Strandsumpskogsmark
Kode i 1:5 000 Navn Type i Rik bakkevegetasjon?
V8-C-1 kalkfattig og intermediær strand- og sumpskogsmark  
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark x
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark  

Fant du det du lette etter?