Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – beregningsveiledning

12. Avløsertilskudd

Foretaket kan få avløsertilskudd for den summen som er lavest av foretakets faktiske utgifter til avløsning og foretakets beregnede tilskuddsgrunnlag.  

Beregnet tilskuddsgrunnlag  

For å få refundert utgifter til avløsning må foretaket ha et tilskuddsgrunnlag. Tilskuddsgrunnlaget er en beregning av hvor mye foretaket maksimalt kan få i avløsertilskudd.  

Hovedregel  

Hovedregelen er at tilskuddsgrunnlaget beregnes ved å gange gjennomsnittet av antall dyr på telledatoene med satsene som framgår av jordbruksavtalen (tabell 9.1 i kap. 9.1 Jordbruksavtale 2020–2021).  

Unntak fra hovedregelen 

Sau født foregående år eller tidligere og ammegeiter 

Foretak som har sau født foregående år eller tidligere og ammegeiter får beregnet tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av antallet dyr på telledato på våren, ikke et gjennomsnitt av antallet på våren og høsten.  

Slakta fjørfe og gris 

Foretak som har slaktet gjess, kalkuner, ender, slaktekyllinger og slaktegriser i søknadsåret får alle dyrene som er slaktet i søknadsåret medregnet i sitt tilskuddsgrunnlag. Landbruksdirektoratet bruker de tallene som er rapportert inn fra slakteriene i sine beregninger. I oversikten «Hvilke tilskudd gir kode?» bakerst, finner du en beskrivelse av hvilke slakteopplysninger (inkludert varekoder) som benyttes i beregningene.  

Livdyrsalg (kylling og kalkun) 

Foretak som har solgt kyllinger og kalkuner som livdyr får alle dyrene som er solgt i løpet av søknadsåret medregnet i tilskuddsgrunnlaget.  

Minstegrense og øvre grense  

For å kunne få avløsertilskudd, må man ha et tilskuddsgrunnlag som overstiger minimumsbeløpet som framgår av jordbruksavtalen. Det er også en øvre grense for hvor stort tilskuddsgrunnlag foretaket kan få. Denne maksimalgrensen framgår av jordbruksavtalen (tabell 9.1 i kap. 9.1 Jordbruksavtale 2020–2021). 

Eksempel

Eksempel basert på kapittel 9.1 i Jordbruksavtale 2017–2018. 

Et foretak hadde  

  • 20 melkekyr 1. mars 
  • 30 melkekyr 1. oktober 

I gjennomsnitt har foretaket da hatt 25 melkekyr i søknadsåret. Satsen per melkeku var 3 557 kroner. 

Tilskuddsgrunnlaget før avgrensning blir da (25 * 3 557): 88 925 kroner 

Siden jordbruksavtalen 2017-2018 sier at et foretak maksimalt kan få et tilskuddsgrunnlag for avløsertilskudd på 74 200 kroner per søknadsår, blir grunnlaget redusert til dette.  

Foretaket kunne få refundert avløserutgifter opp til 74 200 kroner i 2017. Dersom foretaket har hatt 50 000 kroner i avløserutgifter, får det 50 000 kroner i avløsertilskudd. Dersom foretaket har hatt 100 000 kroner i avløserutgifter, får det 74 200 kroner i avløsertilskudd. 

Spesielle beregningsregler for avløsertilskudd  

Foretak med melkekyr og ammekyr  

Hvis et foretak har både melkekyr og ammekyr, vil bare ammekyr av kjøttferase (kode 118) får beregnet tilskuddsgrunnlag med sats for ammekyr. Øvrige ammekyr (kode 121 minus kode 118) får beregnet tilskuddsgrunnlag med sats for øvrige storfe (kode 119). Se også Spesielle beregningsregler for husdyrtilskuddet - Melkeku og ammeku i samme foretak

Fant du det du lette etter?