Til hovedinnhold

Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 12. Kommunens ansvar for kontroll

§ 12 

Ved avlingssvikt skal kommunen utføre stedlig kontroll på minimum 10 % av foretakene det er mottatt melding fra.

Ved svikt i honningproduksjon skal kommunen foreta stedlig kontroll på minimum 50 % av foretakene det er mottatt melding fra.

Ved produksjonssvikt for vekstsesongen 2020 som skyldes at foretak ikke har kunnet høste frukt, bær, grønnsaker og potet som følge av mangel på arbeidskraft på grunn av restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av koronapandemien, skal kommunen foreta stedlig kontroll av alle foretak som gir melding om skade til kommunen.

Kilde: Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon(Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene 

Denne bestemmelsen definerer kommunens ansvar for stedlig kontroll. Hensikten med den stedlige kontrollen er å kartlegge årsaksforholdene, jf. produksjonssviktsforskriften § 2 og 2a. Veiledning for vurdering av klimaprosenten er gitt i rundskrivets kapittel 1.2.

Klimabetinget skade 

Når kommunen mottar melding fra foretak om klimaskade som kan medføre at foretaket søker tilskudd, skal minimum 10 % av de innmeldte skadene kontrolleres av kommunen. Kontrollutplukket bør være risikobasert. I tilfeller der kommunen ikke har kapasitet til stedlig kontroll av arealer eller honningproduksjon for å vurdere skadeårsak, kan kommunen inngå avtale med fagmiljø f.eks. Norsk landbruksrådgivning om kontroll. Retningslinjer for avtale mellom de to partene er gitt i rundskrivets kapittel 2.5 om uhøstet areal.

Tap forårsaket av mangel på arbeidskraft 

Kommunen skal gjennomføre stedlig kontroll på alt frukt, bær, grønnsak- og potetareal hvor det er meldt fra om produksjonstap som følge av mangel på arbeidskraft. Det skal vurderes hvor stor del av produksjonssvikten som skyldes mangel på arbeidskraft under innhøsting. Dersom det ikke er mulig å kontrollere arealet som er meldt til kommunen pga. at det av agronomiske hensyn har vært nødvendig å bearbeide arealet før kontroll kunne utføres, kan egenerklæring fra produsent og en uttalelse fra relevant fagmiljø legges til grunn i stedet for stedlig kontroll. 

Kommunen skal under den stedlige kontrollen undersøke hvor mye av arealet som står uhøstet, og vurdere hvor stor prosentandel av tapet som skyldes mangel på arbeidskraft i innhøstingen pga. koronapandemien.

Der tapet skyldes både mangel på arbeidskraft og andre forhold så må kommunen vurdere hvor stor prosentandel som skyldes mangel på arbeidskraft, på samme måte som man vurderer “klimaprosent” for klimabetingede skader.

Fant du det du lette etter?