Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 2

Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 6. Gjennomsnittsavling – produksjonssvikt i salgsproduksjoner

§ 6 

Gjennomsnittsavling beregnes i kg pr. dekar for hver enkelt vekst. 

Ved beregning av gjennomsnittsavling for korn tas alle kornarter dyrket i gjennomsnittsperioden med og beregnes felles. 

Gjennomsnittsavling fastsettes på grunnlag av dokumenterte salgskvanta, og såvarer og settepoteter til eget bruk. 

For foretak i etablerings- eller nedbyggingsfase og for foretak med dokumentert omlegging til ny drift kan statsforvalteren fastsette gjennomsnittsavlingen skjønnsmessig med utgangspunkt i avlingsnivået for sammenlignbare foretak i området. 

Statsforvalteren kan også fastsette gjennomsnittsavlingen skjønnsmessig der det er avvik mellom areal i bæring i gjennomsnittsår og skadeår. Gjennomsnittsavlingen kan da fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittlig areal i bæring.

Kilde: Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene 

Data fra skadeår og gjennomsnittsår må være sammenlignbare slik at ved beregning av gjennomsnittsavling og skadeårets avling i salgsproduksjoner legges samme type avlingsdata til grunn. Dokumenterte salgskvanta uavhengig av kvalitetsforskjeller, inkludert fôrpoteter, settepoteter og såvare inngår i beregningen av gjennomsnittsavling og skadeårets avling, samt avrens av poteter. Dersom fôrpoteter, settepoteter og såvare m.m. ikke kan dokumenteres, skal disse mengdene utgå både i beregning av skadeår og gjennomsnittsår.

Gjennomsnittsavling 

  • Dokumentasjon av gjennomsnittsavling vil som hovedregel være hovedbok med nødvendige underbilag. 
  • Underbilagene kan være i form av regnskapsutskrifter eller oppgaver/fakturaer fra varemottager / omsetningsledd, hvor salget fremgår i mengde og beløp i hvert av årene som inngår i gjennomsnittsavlingen. 

Søkerens oppgaver skal samsvare med oppgaver gitt i andre tilskuddssøknader og beløp som framkommer i hovedboken.  Eventuelle avvik må begrunnes av søkeren. Regnskapsutskrifter skal være bekreftet av ekstern regnskapsfører, revisor eller kommunen.

Korreksjon av gjennomsnittsavling

Statsforvalteren fastsetter gjennomsnittsavlingen skjønnsmessig der det kan dokumenteres at foretakets drift er lagt om slik at beregnet gjennomsnittsavling ikke tilsvarer forventet avling. Det regnes f.eks. ikke som omlegging av foretakets drift at en har gått over til å dyrke en ny sort, heller ikke at det har vært omlegging fra ordinær bærproduksjon til bærproduksjon i tunneler. I de tilfeller hvor foretaket ønsker at gjennomsnittsavlingen fastsettes skjønnsmessig som en følge av at foretaket er i etablerings- eller nedbyggingsfase, skal de forholdene ved driften som gjør det sannsynlig at forventet avling er en annen enn historiske tall dokumenteres. 
Gjennomsnittsavlingen skal ikke fastsettes skjønnsmessig i tilfeller der foretaket har hatt den aktuelle produksjonen i grunnlagsårene, men ikke kan dokumentere salget i næringsoppgaven. I slike saker avslås søknaden grunnet manglende dokumentasjon. Korreksjon av gjennomsnittsavling er også aktuelt i vekstgruppene frukt og bær der det er ulik andel i bæring i skadeår og gjennomsnittsår jf. rundskrivet pkt. 2.4.7. Et areal med frukttrær, bærbusker og bærplanter er i bæring når en stor andel av disse vekstene gir bær og frukt som kan høstes. Landbruksdirektoratet anbefaler å justere gjennomsnittsavlingen med forholdstallet mellom andelen i bæring i skadeåret og gjennomsnittlig andel i bæring i gjennomsnittsårene. 
 

Fant du det du lette etter?