Til hovedinnhold

Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 4. Generelle regler

§ 4  

Areal 

Alt fulldyrket og overflatedyrket jordbruksareal benyttet til vekster i aktuell vekstgruppe i skadeåret og i gjennomsnittsårene inngår i arealgrunnlaget. Areal fra søknad om produksjonstilskudd benyttes. 

Grovfôr høstet fra arealer søker ikke mottar produksjonstilskudd for, inngår i beregningen som fått eller kjøpt fôr.

Uhøstet areal for hver enkelt vekst skal oppgis.

Vekstgrupper 

Vekstgruppene under ordningen er:

 • grovfôr 
 • korn og annet frø til modning 
 • frukt 
 • bær 
 • poteter 
 • grønnsaker

Dokumentasjon og melding 

Foretaket må kunne dokumentere avlingssvikt og klimaårsak. 

Ved melding til kommunen med etterfølgende kontroll kan dokumentasjonskravet være oppfylt.

Økologisk drift 

Økologisk produksjon gis et 25 % tillegg i fastsatt sats for veksten og 25 % reduksjon i normavling grovfôr når mer enn 50 % av foretakets areal i vekstgruppen dyrkes økologisk i skadeåret. Areal under omlegging fra konvensjonell til økologisk drift regnes ikke som økologisk areal i skadeåret.

Erstatningsmessig kvalitetsforringelse 

Statsforvalteren kan fatte vedtak om at kvalitetsforringelse på frukt og bær regnes som avlingssvikt dersom kvalitetsforringelsen skyldes haglskade, store nedbørsmengder eller frost.

Kilde: Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata)

Areal i vekstgruppen og produksjonstilskudd 

Erstatning for produksjonssvikt beregnes pr. vekstgruppe. Dette er de samme vekstgruppene som er definert i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket.

Foretakets areal for vekstgruppen defineres som totalareal av alle vekster i vekstgruppen oppgitt i søknad om produksjonstilskudd pr. 01.10. i skadeåret. Innmarksbeite skal likevel ikke inngå i beregningen av vekstgruppe grovfôr. Alt jordbruksareal som har vært brukt til å dyrke vekster i aktuell vekstgruppe i skadeåret, skal uten hensyn til leietid og leieavtaler inngå i arealgrunnlaget. Tilsvarende skal arealtall for vekstene i vekstgruppen som er oppgitt i søknadene om produksjonstilskudd i de foregående tre/fem år, inngå i beregningen av gjennomsnittsavlingen. Dersom søker har rett til produksjonstilskudd, men ikke søker om produksjonstilskudd, må arealet som oppgis oppfylle de samme kravene som om det ble søkt om produksjonstilskudd.

Preutfylte arealtall for skadeåret i produksjonssviktssøknaden er hentet fra godkjent produksjonssøknad fra året før. For kontroll av søkers oppgitte areal eller om preutfylt areal også gjelder i aktuelt skadeår, kan søknad om produksjonstilskudd (PT-eStil) benyttes.

Søkers oppgitte arealtall kan bli endret i godkjent produksjonstilskuddssøknad, da kommunen skal bekrefte søknaden. Dette innebærer bl.a. at kommunen skal kontrollere grovfôrareal mot foretakets dyretall og salg av grovfôr. Dersom omsøkt areal blir endret, skal det korrigerte godkjente arealet legges til grunn i tilskuddsberegningen for produksjonssvikt.

Økologisk dyrkede arealer 

Ved beregning av foretakets gjennomsnittsavling skal areal som er under omlegging fra konvensjonell til økologisk drift, inngå.

Eventuell avlingsnedgang som følge av at produksjonen er lagt om til økologisk, gir ikke rett til tilskudd ved produksjonssvikt.

Kvalitetsforringelse i frukt og bær og verditap 

Hovedregelen er at tilskuddet beregnes med utgangspunkt i avlingsmengde. I vekstgruppene frukt og bær kan erstatningen i noen definerte tilfeller beregnes som et verditap grunnet kvalitetsforringelse og beregningsmåten «totalsalg i kroner» benyttes. 

Statsforvalteren kan ikke fritt velge beregningsmetode. Metoden «Totalsalg i kroner» kan bare benyttes der statsforvalteren har fattet vedtak om at klimabetinget kvalitetsforringelse i frukt- og bærproduksjon kan regnes som tilskuddsmessig produksjonssvikt. Forutsetningen for et slikt vedtak er at skaden er forårsaket av haglskade, store nedbørsmengder eller frost. Andre klimaskader gir ikke adgang til å bruke totalsalgsmetoden. For andre produksjoner enn frukt og bær regnes ikke kvalitetsforringelse som produksjonssvikt som gir rett til tilskudd. 

Statsforvalterens vedtak om tilskudd der totalsalgsmetoden er brukt, skal inneholde begrunnelse for hvorfor denne beregningsmåten er benyttet. 

På samme måte som for beregning av produksjonssvikt som mengdetap, skal gjennomsnittsavlingen beregnes ved at alle vekster i aktuell vekstgruppe som er dyrket både i skadeåret og i ett eller flere av de foregående årene, føres opp.  

Dokumentasjonskrav ved bruk av beregningsmåten «totalsalg i kroner» er spesifisert i rundskrivets tolkning av §§ 5, 6 og 7.

§ 4a. Særlige regler for tap som skyldes mangel på arbeidskraft på grunn av koronapandemien.  

§ 4a 

Vekstgruppene som erstattes etter § 2a i forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjonen er: 

 • frukt 
 • bær 
 • poteter 
 • grønnsaker

Reglene i § 4 i denne forskriften, med unntak av Vekstgrupper, gjelder tilsvarende etter denne paragraf.

Kilde: Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene 

For vekstsesongen 2020 og 2021 vil det være adgang til å søke om tilskudd for tap som skyldes mangel på arbeidskraft på grunn av restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av koronapandemien. Dette følger av de midlertidige endringene som ble gitt i § 2a i forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon.

Sats- og beregningsforskriften regulerer i § 4a hvilke vekstgrupper som omfattes av tilskuddsordningen for produksjonssvikt som skyldes mangel på arbeidskraft. Dette er:

 •  frukt 
 •  bær  
 •  poteter  
 •  grønnsaker 

Fant du det du lette etter?