Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 2

Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

Oversikt over endringer

Produksjonssviktforskriften § 6 Egenrisiko, minsteutbetaling og toppavgrensning 

Regjeringen vil høsten 2023 foreslå for Stortinget å heve øvre grense for tilskudd per vekstgruppe, gjeldende fra og med vekstsesongen 2023. 

Regjeringen vil også foreslå å ta i bruk nye satser fra og med 2023 (sats- og beregningsforskriften § 13).

Forutsatt at endringene blir vedtak, kan de foreslåtte endringene benyttes i saksbehandlingen når Stortinget har gjort sitt budsjettvedtak, og endringene er tatt inn i forskriftene og lagt inn i søknadsog saksbehandlingssystemene. 

Sats- og beregningsforskriften § 4 Generelle regler 

Partene ble i jordbruksavtalen 2022-2023 enige om at det skulle kunne gis tilskudd ved følgeskader etter frostskader på frukttrær i inntil 5 år etter skaden oppsto. Endringen ble tatt inn i sats- og beregningsforskriften i endringsforskrift av 03.10.2023. 

Andre endringer 

For vekstsesongen 2023 ble søknadsskjemaene og saksbehandlingen av søknader for tre av vekstgruppene i produksjonssviktordningen flyttet over i nytt fagsystem i Agros. Dette gjelder vekstgruppe grovfôr i foretak med husdyr, korn og annet frø til modning, samt frukt. 

Presiseringer knyttet til vurdering av klimaprosent i vekstgruppe grovfôr foretak med husdyr.

Spesialregler i forbindelse med tørke og flom 2023

Følgende spesialregler gjelder for området Innlandet, Oslo og Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland for skadeåret 2023: 

Høsting av korn som grovfôr (rundskriv 2023-25): Foretak som velger å høste umoden kornåker til grovfôr får tilskudd som kornproduksjon for aktuelt areal. Foretak som har total svikt i kornproduksjon (pløyer eller harver opp og eventuelt sår i ny vekst) får tilskudd som kornproduksjon. I begge tilfeller vil ikke en eventuell påfølgende avling med raigras eller annet egnet grønnfôr komme til fradrag ved beregning av tilskudd ved produksjonssvikt. Samme regel gjelder for alle vekster innen vekstgruppe korn og annet frø til modning. 

Veiledning for beregning av avling for korn og annet frø til modning som er høstet som grovfôr:

Det høstede eller beitede grovfôret regnes om til korn eller annet frø til modning, som en del av skadeårets avling for arealet. Statsforvalteren skal legge bestemmelsene i sats- og beregningsforskriften § 9 (Skadeårets avling – produksjonssvikt grovfôr foretak med husdyr) til grunn for beregning av antall FEm grovfôr som er høstet eller beitet på arealet med korn eller annet frø til modning. 

  • Korn: Antall FEm regnes om til kg korn, der 1 FEm tilsvarer 1 kg korn (se rundskriv 2023-25). 
  • Annet frø til modning: Antall FEm regnes om til kg annet frø til modning ved å multiplisere    antall FEm med sats for grovfôr i foretak med husdyr, og deretter dividere på satsen for den    opprinnelige veksten på arealet. 

Krav om at representant for kommunen skal måle opp grovfôrlager sammen med foretaket: I kommuner med mange søknader om tilskudd i vekstgruppe grovfôr med husdyr, vil kravet om at kommunen skal måle opp grovfôr på lager sammen med foretaket være å anse som oppfylt dersom foretaket ved kommunens stedlige frammøte for oppmåling kan legge fram god dokumentasjon på høsta fôrmengde. I slike tilfeller vil det da ikke være nødvendig for kommunen å fysisk måle opp/telle over alle eventuelle lager med fôr på det enkelte foretak. God dokumentasjon kan være bilder av telleverk på egen rundballepresse, faktura fra leiepresser, gode skiftesvise noteringer for høstet avling eller lignende. 

Det vises for øvrig til at kravet om kommunens deltagelse ved oppmåling også kan oppfylles ved hjelp av fagperson som kommunen har godkjent eller har avtale med. 

Følgende spesialregler gjelder for hele landet for skadeåret 2023: 

Forskuddsutbetaling på inntil 70 % av antatt tilskudd: Forskudd på antatt tilskudd er utvidet, og statsforvalteren kan gi inntil 70 % forskudd av antatt tilskudd. Det understrekes at forskuddsutbetalingen skal gjøres ut fra de til enhver tid gjeldende satser, jf. forslag om nye satser og heving av grense for maks tilskudd, se «Oversikt over endringer» side 2. Den midlertidige endringen er tatt inn i sats- og beregningsforskriften i endringsforskrift av 03.10.2023. 

Korn som blir avvist ved mottak eller ikke gis oppgjør på grunn av dårlig kvalitet, kan gi grunnlag for tilskudd: Unntaket innebærer at dersom kornet treskes, og det ved kornmottaket viser seg at kornet er av en slik kvalitet at det ikke aksepteres eller ikke gis oppgjør fra kornkjøper, kan den høstede mengden likevel anses som en svikt i produksjonen som kan gi grunnlag for tilskudd. Det betyr at den høstede mengden ikke skal regnes med som skadeårets avling. 

Dersom kornet er innveid, må det dokumenteres at dette ikke er gitt oppgjør. Dersom kornet avvises før innveiing, bør dette dokumenteres med kvalitetsprøve eller annen dokumentasjon fra mottaket. 

Det understrekes at de øvrige bestemmelsene i forskriften fortsatt gjelder, heriblant vilkåret om årsakssammenheng med klimatiske forhold og avkorting dersom foretaket ikke har drevet faglig forsvarlig og handlet tapsforebyggende. Dette innebærer også at lagerskader på korn fortsatt ikke faller inn under ordningen. Den midlertidige endringen er tatt inn i produksjonssviktforskriften i endringsforskrift av 11.10.2023.
 

Fant du det du lette etter?