Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 2

Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 3. Søknad og dokumentasjon

§ 3 

Søknadsfristen for tilskudd ved produksjonssvikt og svikt i honningproduksjonen er 31. oktober.

Søknad om tilskudd sendes kommunen og skal fremsettes på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søker er ansvarlig for at nødvendig dokumentasjon er vedlagt.

Søknaden må være fullstendig utfylt og vedlagt nødvendig dokumentasjon før den kan behandles.

Ved svikt i planteproduksjon, jf. kap. 2 kan det etter søknad gis forskudd med inntil 50 prosent av antatt tilskudd. Ved svikt i planteproduksjon, jf. kap 2, i skadeåret 2023, kan det etter søknad gis forskudd med inntil 70 prosent av antatt tilskudd.

Kilde: Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene 

Søknadsfrist og dokumentasjon 

Søknaden må være fullstendig utfylt og vedlagt nødvendig dokumentasjon før den kan behandles. Det er søkers ansvar å vedlegge nødvendig dokumentasjon.

Søknadsfristen er 31. oktober og denne fristen kan ikke fravikes. Det er et krav at søknad skal sendes på skjema for aktuell vekstgruppe, og søknaden skal inneholde alle tilgjengelige opplysninger. Dersom søker ikke har endelige avlingstall for skadeåret 31.10, må søknaden sendes innen fristen og dokumentasjonen ettersendes.

Søker har plikt til å dokumentere kravet om tilskudd. Produksjonssviktforskriften § 7 gir overordnede bestemmelser om denne opplysningsplikten. Dokumentasjonen må være i samsvar med regnskap slik at oppgitte data er mulig å kontrollere (med unntak av korn).

Dokumentasjonen som skal følge søknad (evt. ettersendes) og legges frem ved kontroll, skal oppfylle kravene som fremkommer i gjeldende bokføringsforskrift. Beregningene som blir lagt til grunn ved tilskudd skal kunne dokumenteres med originalbilag, slik at beregningene er kontrollerbare og kan etterprøves.

I saker hvor mengden ikke er dokumentert i regnskapet, må beregningen av mengde baseres på regnskapsbilag, jf. forskrift om bokføring FOR-2004-12-01-1558 § 5-1-1. Her er det krav om at salgsdokumentet minst skal inneholde omfang og vederlag. Denne forskriftsbestemmelsen understøtter forvaltningens krav om dokumentasjon av tap i mengde, kilo eller antall.

For vekster som selges i antall og ikke i kilo har Landbruksdirektoratet i samarbeid med grøntbransjen blitt enige om omregningsfaktorer som benyttes i omregning fra antall til kilo.

Søknad om tilskudd skal behandles uten ugrunnet opphold. Dersom det må forventes at det vil ta lang tid (3 – 4 uker) før vedtak om erstatning kan fattes, skal statsforvalteren sende foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a.

Forskuddsutbetaling 

Ved store tap og likviditetsproblemer kan det være behov for at søkere får behandlet sin søknad raskt, evt. får utbetalt forskudd. Sats- og beregningsforskriften gir mulighet til å utbetale et forskudd på inntil 50% av forventet tilskudd. Se for øvrig spesialregel for 2023. Det utbetales ikke forskudd på tilskudd ved svikt i honningproduksjon.

En beslutning om forskuddsutbetaling er ikke et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Det er ikke klageadgang på en beslutning. Vedtaket om tilskudd fattes når man beregner hele tilskuddssummen, og det er først da det er klageadgang med frist på tre uker, jf. forvaltningsloven § 29.

Fant du det du lette etter?