Til hovedinnhold

Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 3. Søknad og dokumentasjon

§ 3 

Søknadsfristen for erstatning ved avlingssvikt og svikt i honningproduksjonen er 31. oktober.

Søknad om erstatning sendes kommunen og skal fremsettes på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søker er ansvarlig for at nødvendig dokumentasjon er vedlagt.

Søknaden må være fullstendig utfylt og vedlagt nødvendig dokumentasjon før den kan behandles.

Ved avlingssvikt, jf. kap. 2 kan det etter søknad gis forskudd med inntil 50 prosent av antatt erstatning.

Kilde: Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon(Lovdata)

Søknadsfrist og dokumentasjon 

Søknaden må være fullstendig utfylt og vedlagt nødvendig dokumentasjon før den kan behandles. Det er søkers ansvar å vedlegge nødvendig dokumentasjon.

Søknadsfristen er 31. oktober og denne fristen kan ikke fravikes. Det er et krav at søknad skal sendes på skjema for aktuell vekstgruppe, og søknaden skal inneholde alle tilgjengelige opplysninger. Det er opprettet egne søknadskjema for vekstgruppene frukt, bær, grønnsaker og potet for ordningen tilskudd ved produksjonssvikt forårsaket av manglende arbeidskraft pga. koronapandemien. Dersom søker ikke har endelige avlingstall for skadeåret 31.10, må søknaden sendes innen fristen og dokumentasjonen ettersendes.

Søker har plikt til å dokumentere kravet om tilskudd. Produksjonssviktfsorskriften § 7 gir overordnede bestemmelser om denne opplysningsplikten. Dokumentasjonen må være i samsvar med regnskap slik at oppgitte data er mulig å kontrollere (med unntak av korn).

Dokumentasjonen som skal følge søknad (evt. ettersendes) og legges frem ved kontroll, skal oppfylle kravene som fremkommer i gjeldende bokføringsforskrift. Beregningene som blir lagt til grunn ved tilskudd skal kunne dokumenteres med originalbilag, slik at beregningene er kontrollerbare og kan etterprøves.

I saker hvor mengden ikke er dokumentert i regnskapet, må beregningen av mengde baseres på regnskapsbilag, jf. forskrift om bokføring FOR-2004-12-01-1558 § 5-1-1. Her er det krav om at salgsdokumentet minst skal inneholde omfang og vederlag. Denne forskriftsbestemmelsen understøtter forvaltningens krav om dokumentasjon av tap i mengde, kilo eller antall.

For vekster som selges i antall og ikke i kilo har Landbruksdirektoratet i samarbeid med grøntbransjen blitt enige om omregningsfaktorer som benyttes i omregning fra antall til kilo.

Søknad om tilskudd skal behandles uten ugrunnet opphold. Dersom det må forventes at det vil ta lang tid (3 – 4 uker) før vedtak om erstatning kan fattes, skal statsforvalteren sende foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a.

Dokumentasjon av tap som skyldes mangel på arbeidskraft pga koronapandemien 

Søker må fremlegge dokumentasjon på at manglende innhøsting skyldes mangel på arbeidskraft pga. restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av koronapandemien. Herunder må søker dokumentere (eksempler på type dokumentasjon i parentes):  

  • Behovet for sesongarbeidskraft i innhøstingen (dokumentere for eksempel med fremlegging av oversikt over tidligere års innleid arbeidskraft for tilsvarende produksjon mv.) 
  • At mangel på arbeidskraft som følge av koronapandemien er årsak til at avlingen står uhøstet (nasjonale myndigheters retningslinjer finnes i covid 19-forskriften og helsemyndighetenes smittevernregler finnes for eksempel på nettstedene arbeidstilsynet.no, mattilsynet.no, helsenorge.no og fhi.no mv.) 
  • Hva som er gjort for å skaffe arbeidskraft til innhøstingen (dokumentere at man har etterspurt arbeidskraft, kontakt med avtaleparter, forsøk på innleid arbeidskraft via NAV eller andre rekrutteringskanaler, benyttet “selvplukk” hvis mulig, tatt i bruk tilgjengelig teknologi mv.)  
  • Hva som er gjort for å få høstet så stor avling som mulig, jf. produksjonssviktsforskriften § 9 første ledd.

Forskuddsutbetaling 

Ved store tap og likviditetsproblemer kan det være behov for at søkere får behandlet sin søknad raskt, evt. får utbetalt forskudd. Sats- og beregningsforskriften gir mulighet til å utbetale et forskudd på inntil 50% av forventet tilskudd. Det utbetales ikke forskudd på tilskudd ved svikt i honningproduksjon.

En beslutning om forskuddsutbetaling er ikke et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Det er ikke klageadgang på en beslutning. Vedtaket om tilskudd fattes når man beregner hele tilskuddssummen, og det er først da det er klageadgang med frist på tre uker, jf. forvaltningsloven § 29.

Fant du det du lette etter?