Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/65 Kapittel 2

Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 8. Tilskuddsberegning – produksjonssvikt grovfôr i foretak med husdyr

§ 8 

Skadeårets avling, normavlingen og egenrisiko beregnes i fôrenheter melk (FEm).

Grovfôrareal omfatter fulldyrket eng, overflatedyrket eng og andre grovfôrvekster i vekstgruppen grovfôr. Innmarksbeite regnes ikke som grovfôrareal i bestemmelsen her.

Tilskuddet beregnes som skadeårets grovfôrareal i dekar multiplisert med normavling pr. dekar, jf. § 14. Deretter trekkes 30 % egenrisiko og deretter skadeårets avling i FEm. Denne summen multipliseres med fastsatt sats jf. § 13.

Kilde: Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene 

Ved beregning av produksjonstap og tilskudd skal skadeårets avling sammenlignes med fastsatt normavling. Skadeårets avling er oppnådd avling på grovfôrarealet. 

  • andre grovfôrvekster jf. PT - kode 213. 
  • økologisk areal gir 25 % reduksjon i normavling 

Det er normavlingen i kommunen der driftssenteret ligger som skal benyttes for foretakets samlede areal. Dette gjelder også i de tilfeller der foretaket har areal i kommuner med ulik normavling. Tilskuddsberegningen i ELF er tilrettelagt for at driftssenteret legges til grunn i beregningen. 

Fant du det du lette etter?