Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/47 Kapittel 2

Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 8. Tilskuddsberegning – produksjonssvikt grovfôr i foretak med husdyr

§ 8 

Skadeårets avling, normavlingen og egenrisiko beregnes i fôrenheter melk (FEm).

Grovfôrareal omfatter fulldyrket eng, overflatedyrket eng og andre grovfôrvekster i vekstgruppen grovfôr. Innmarksbeite regnes ikke som grovfôrareal i bestemmelsen her.

Tilskuddet beregnes som skadeårets grovfôrareal i dekar multiplisert med normavling pr. dekar, jf. § 14. Deretter trekkes 30 % egenrisiko og deretter skadeårets avling i FEm. Denne summen multipliseres med fastsatt sats jf. § 13.

Kilde: Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene 

Ved beregning av produksjonstap og tilskudd skal skadeårets avling sammenlignes med fastsatt normavling. Skadeårets avling er oppnådd avling på grovfôrarealet. 

Areal til grovfôrproduksjon

Opplysninger om antall daa grovfôrareal hentes fra kodene 210, 211 og 213 i søknad om produksjonstilskudd pr. 29.10. i skadeåret (p-koder).

Fastsatt normavling i hver enkelt kommune

Det er fastsatt normavling for hver enkelt kommune, jf. forskriftens § 14: 

  • fulldyrket eng jf. p-kode 210 
  • overflatedyrket eng jf. p-kode 211 
  • andre grovfôrvekster jf. p-kode 213 
  • økologisk areal gir 25 % reduksjon i normavling 

Det er normavlingen i kommunen der arealene ligger som skal benyttes i tilskuddsberegningen. I de tilfeller der foretaket har areal i kommuner med ulik normavling, beregnes et vektet gjennomsnitt av dette. Foretaket må her fordele arealene på de ulike kommunene i søknadsskjemaet i Agros.
 

Fant du det du lette etter?