Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

Oversikt over endringer

Forslag om endring i miljøkravbestemmelsene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

I produksjonstilskuddforskriftens § 4 tredje og fjerde ledd er det satt som vilkår for å motta areal- og kulturlandskapstilskudd at det ikke foretas inngrep som forringer kulturlandskapet samt at det er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag. For å bidra til bedre oppfølging og forvaltning av miljøkravene i forskriften, har Landbruks- og matdepartementet foreslått endringer av disse reglene. De foreslåtte endringene har vært sendt på høring og er nå under behandling. Søkeveiledningen og rundskriv vil oppdateres etter at nye regler har blitt fastsatt. Informasjon om høringen finner du på Landbruks- og matdepartementets nettside.

Endringer i søkeveiledningen fra 24.9.2021

Søkeveiledningen er oppdatert i forkant av søknadsperioden for del 2 av søknaden for søknadsåret 2021. Det er gjort følgende oppdateringer:

 • Innledningsvis i søkeveiledningen er det tatt inn et kapittel med omtale av hva du finner på «Min side»; siden du kommer til når du først logger inn for å søke produksjons- og avløsertilskudd.
 • Kapittel 2 – «Areal – eiendommer»
  I delkapittelet om frukt, bær planteskoleplanter og blomster er det i forklaringen til kodene tatt inn utdyping av hva som regnes som «friland».
 • Kapittel 12 – «Oppsummering og send»
  Omtalen er oppdatert i tråd med endringer som er gjort i den elektroniske søknaden, der knappen for å sende inn søknaden nå kommer øverst i skjermbildet etter at søknaden er kontrollert.

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2021

Jordbruksoppgjøret 2021 medførte endringer på en rekke områder. For produksjonstilskudd og avløsertilskudd fikk flere av tilskuddene endrede satser. For verpehøner ble øverste tilskuddsintervall endret fra 1001-5000 verpehøner til 1001-7500 verpehøner. Du finner intervaller og de foreløpige satsene for søknadsåret 2021 (del 1 og del 2) i teknisk jordbruksavtale 2021 – 2022 kapittel 6.6, kapittel 7.1 – 7.8 og kapittel 9.1.

Endringer i søkeveiledningen fra 22.2.2021

Søkeveiledningen er oppdatert i forkant av søknadsåret 2021. Det er gjort endringer i følgende kapitler:

 • Kapittel 3 «Areal – vekster»
  • Det er tydeliggjort at arealer som kun beitepusses ikke regnes som arealer som drives aktivt.
  • Omtalen av kode 294 «Areal i drift, men ikke berettiget produksjonstilskudd» er også endret, for å tydeliggjøre at areal som i i sum per vekstgruppe er mindre enn 1 daa, skal føres i denne koden.
 • Kapittel 4 «Dyr på beite»
  Det er tatt inn ytterligere beskrivelse for kode 487 «Sauer, født i fjor eller tidligere», for å presisere at «sauer» omfatter både søyer og værer.
 • Kapittel 9 «Avløsning»
  Det er presisert at for foretak som ikke er registrert i mva-registeret, kan avløserutgifter oppgis inkludert merverdiavgift.

Fant du det du lette etter?