Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

12. Oppsummering og send

Utfyllingstidspunkt:

  • Del 1 (søknadsfrist 15. mars): JA
  • Del 2 (søknadsfrist 15. oktober): JA

Foreløpig beregnet tilskudd

Under seksjonen «Oppsummering og send» vil du se hvor mye som foreløpig er beregnet i tilskudd. Beregningene er basert på de opplysningene du har registrert og foreløpige satser. Derfor er det ikke sikkert at beregningen viser det samme som du vil få utbetalt senere. Utbetalingen vil være basert på hvilke opplysninger saksbehandler har godkjent og endelige satser.

Når del 1 av søknaden registreres på våren vil det gjøres en foreløpig beregning av tilskudd. Den baseres på de endelige tilskuddssatsene fra fjorårets søknadsår, siden gjeldende jordbruksavtale ikke foreligger. I del 2 av søknaden vil foreløpige satser hentes fra inneværende års jordbruksavtale. I januar året etter, fastsetter Landbruks- og matdepartementet endelige satser som brukes for å beregne tilskuddet som utbetales.

Foreløpig beregning av tilskuddsgrunnlag for avløsning

Beregningene i seksjon «Oppsummering og send» viser også hvor mye det foreløpig er beregnet at du kan få refundert i avløserutgifter, basert på antallet dyr du har oppgitt. Ved registrering på våren vil beregningen kun basere seg på antall dyr som er registrert så langt i året. 

Som hovedregel beregnes hvor mye du kan få refundert av avløserutgifter ut ifra gjennomsnittet av antall dyr du disponerer 1. mars og 1. oktober. Hvis du forventer å registrere omtrent samme dyretall på høsten som på våren, vil tilskuddsgrunnlaget være omtrent dobbelt så stort som det som vises i søknaden på våren. Dette gjelder ikke for sau og ammegeit, hvor det kun er antall dyr 1. mars som legges til grunn. Dette gjelder heller ikke for slaktede fjørfe og slaktegris og for solgte livdyr (kyllinger og kalkuner), hvor summen av antall slakta og solgte dyr i hele søknadsåret legges til grunn.

Hvis du ønsker et anslag på ditt maksimale tilskuddsgrunnlag for søknadsåret, ut ifra antall dyr du regner med å ha på de to telledatoene, kan du bruke «Regneark for beregning av maksimalt tilskudd til avløsning».

Dyr gir grunnlag for tilskuddsberettiget grovfôrareal

Beregningen av tilskuddsberettiget grovfôrareal baseres på hvor mange dyr du registrerer i søknaden på våren og på høsten. 

Hovedregelen er at grunnlaget beregnes ut ifra et gjennomsnitt av antall dyr på de to telledatoene i året, multiplisert med satsen oppgitt i gjeldende jordbruksavtale. 

Foretak som har sau vil imidlertid få grunnlaget for maksimalt tilskudd for grovfôr beregnet ut ifra hvor mange sau de har på våren og hvor mange sau de har hatt på utmarksbeite. For økologisk slaktegris er det antall slaktede dyr i løpet av søknadsåret som legges til grunn. 

Foretak i driftsfellesskap

Foretak i driftsfellesskap vil ikke få sett en foreløpig beregning av tilskuddet før alle foretakene i driftsfellesskapet har levert inn søknaden, og oppgitt hvilke foretak de er i driftsfellesskap med. 

Mer informasjon om hvordan tilskudd beregnes

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan tilskudd beregnes for de ulike tilskuddsordningene, finner du en detaljert beskrivelse av dette i beregningsveilederen

Utfyllende informasjon til søknaden 

Hvis du har behov for å presisere eller forklare opplysninger som du har fylt ut i søknaden, kan du skrive dette inn i feltet «Utfyllende informasjon til søknaden» som du finner under seksjonen «oppsummering og send» i søknadsskjemaet. Kommentarfeltet kan være nyttig hvis du får en varselmelding under registrering av søknaden. Varselmeldinger informerer deg om at det kan være feil i søknaden. Hvis du er uenig i at det er feil i søknaden, og derfor ikke vil gjøre endringer i samsvar med varselmeldingen, bør du legge inn en forklaring i kommentarfeltet på hvorfor du leverer inn søknaden med en varselmelding. Kommentarer som legges inn blir synlig for den som saksbehandler din søknad.

Hvis du har spørsmål til saksbehandleren, kan du ta kontakt med kommunen. Spørsmål skal ikke skrives i kommentarfeltet. Personsensitive opplysninger skal det heller ikke opplyses om i søknaden. 

Bekreftelse av opplysninger 

Før du kan sende inn søknaden må du svare på om du ønsker å motta påminnelse om etterregistreringsfristen 10. januar. Du vil kun motta påminnelse om etterregistreringsfristen hvis du svarer «ja» på dette spørsmålet. Påminnelsen vil bli sendt ut på SMS og/eller e-post noen dager før fristen 10. januar.

Du må også huke av for at du forsikrer at du har gitt korrekte opplysninger i søknaden. Du må kunne dokumentere opplysningene i søknaden, hvis du blir bedt om det. Du må også forsikre at du er kjent med reglene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket og i gjeldende jordbruksavtale. Videre må du forsikre at du er kjent med at uriktige opplysninger i søknaden kan medføre avkorting, krav om tilbakebetaling av tilskudd og straffeansvar etter straffeloven kapittel 30. Du finner mer informasjon om regelverket i Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Der finner du også mer informasjon om avkorting og krav om tilbakebetaling.

Ved å søke om tilskudd forplikter du foretaket til å gi de opplysningene forvaltningen krever, og godta kontrolltiltakene som blir iverksatt. Opplysningene i søknaden blir kontrollert mot ulike kilder. Hvis opplysningene ikke stemmer med kilden, kan du bli kontaktet av kommunen. Når kommunen behandler søknaden kan de kreve innsyn i dokumentasjon (for eksempel regnskap, bilag, dyreholdsjournaler med mer) eller de deler av driften de mener er relevant for å behandle ferdig søknaden.

Om avkorting i tilskuddet ved feilopplysninger og regelverksbrudd

Tilskuddet ditt kan avkortes dersom du gir en feilopplysning i søknaden eller bryter annet regelverk for jordbruksvirksomhet. Å avkorte vil si at det gjøres en reduksjon i tilskuddet som foretaket i utgangspunktet oppfylte vilkårene for å motta.

Gir du feilopplysninger i søknaden som vil kunne eller har gitt deg tilskudd du ikke har rett på, kan hele eller deler av tilskuddet bli avkortet. Dersom saken er av alvorlig karakter, kan det medføre strafferettslig ansvar.

Hovedregelen er at avkorting skal vurderes der det er gitt feilopplysninger eller konstatert brudd på annet regelverk, og at det skal avkortes for feilopplysning der foretaket ikke har vært i aktsom god tro.

I tillegg skal foretakets tilskudd avkortes dersom foretaket har brutt forskrift om gjødslingsplanlegging eller ikke fører journal over plantevernmidler som brukes.

Tilskuddene som gis for arealer som foretaket disponerer (§ 4) skal avkortes dersom det er foretatt inngrep som forringer kulturlandskapet eller dersom kravene til vegetasjonssone mot vassdrag ikke er oppfylt

For nærmere om avkorting ved regelverksbrudd, manglende gjødslingsplan eller plantevernjournal, og om avkorting ved feilopplysning, kan du lese kommentarene til § 11 og § 12. I kommentarene til § 4 tredje og fjerde ledd finner du nærmere omtale av avkorting ved inngrep som forringer kulturlandskapet og avkorting ved brudd på krav til vegetasjonssone mot vassdrag-

Kontroller søknaden

Før du kan sende inn søknaden, må du klikke på «Kontroller søknaden». Systemet vil da kontrollere opplysningene i søknaden din, og du vil få en oversikt over hvilke meldinger som har slått ut i søknaden. Meldingene vises også i den seksjonen der feilen/varselet har slått ut. Kontrollene skal være til hjelp, og bidra til at det blir ført opp korrekte opplysninger i søknaden.

Vær oppmerksom på at søknaden ikke blir sendt inn når du klikker på «Kontroller søknad». Søknaden blir først sendt inn når du klikker på «Send søknad». Du får ikke til å trykke på «Send søknad» før etter du har klikket på «Kontroller søknad» 

Hvis du etter å ha trykket «kontroller søknad» går tilbake til andre seksjoner i søknaden din, vil kontrollene kjøres hver gang du går fra en seksjon til en annen. Meldingene vil da dukke opp så fort du skifter seksjon. 

Kontrollene i søknadsskjemaet utløser tre ulike meldingstyper: 

  • stoppmeldinger 
  • varselmeldinger 
  • informasjonsmeldinger 

Stoppmeldinger (rød farge) 

Noen kontroller utløser stoppmeldinger, som hindrer deg i å sende inn søknaden. Stoppmeldingen vises i søknaden som en rød boks. Meldingsteksten vil gi en beskrivelse av hva som er feil, slik at du får en mulighet til å rette opp feilen. Når feilen rettes i søknadsskjemaet, vil stoppmeldingen forsvinne, og det vil være mulig å sende inn søknaden. 

Mange av stoppmeldingene utløses av logiske kontroller innad i søknaden, for eksempel vil du utløse en stoppmelding ved å føre opp flere økologiske dyr enn det antallet dyr foretaket har oppgitt at det disponerer. 

Varselmeldinger (oransje farge) 

En varselmelding er en indikasjon på at det er en feilregistrering i søknaden. Varselmeldingen vises som en oransje boks i søknaden. Får du en varselmelding, bør du undersøke om det er en feilregistrering i søknaden. Hvis det er en feilregistrering i søknaden, skal denne rettes før søknaden sendes inn. Hvis du mener opplysningene i søknaden er korrekte, og kontrollgrunnlaget er feil, kan du levere søknaden med en varselmelding. Du bør legge inn en kommentar til søknaden hvor du forklarer hvorfor du mener kontrollgrunnlaget er feil. Skulle det vise seg at kilden det kontrolleres mot er korrekt, og søknadsopplysningene er feil, kan tilskuddet ditt bli avkortet (redusert). Du kan finne mer informasjon om avkorting i Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11 og § 12.  

Informasjonsmeldinger (blå farge) 

En informasjonsmelding vises i en blå boks med blå skrift i søknaden. En informasjonsmelding kan for eksempel informere deg om at det i år er registrert et dyreslag i søknaden som du ikke tidligere har søkt om tilskudd for. Søknaden kan sendes inn med informasjonsmelding.

Innsending av søknad 

Når du har fylt ut og kontrollert søknaden, sender du inn søknaden ved å klikke på «send søknad». Når du har kontrollert søknaden, blir knappen «Send søknad» tilgjengelig både øverst og nederst i skjermbildet (seksjonen Oppsummering og send).

Dersom den maskinelle kontrollen av søknaden har utløst stopp-, varsel- eller informasjonsmeldinger, vil det framgå av meldingen ved «Send søknad»-knappen øverst i skjermbildet. Les mer om de ulike kontrollmeldingstypene i delkapittelet over (Kontroller søknaden).

Etter du har klikket «Send søknad» vil du innen kort tid motta kvittering på innsendt søknad i foretakets Altinn-innboks, som bekreftelse på at søknaden er levert. Det er viktig at du sjekker at du mottar kvittering, da det er din dokumentasjon på at du har levert søknaden.

Det vil ikke være mulig å trykke på «send søknad», før etter at du har huket av for at du bekrefter opplysningene, og klikket på «kontroller søknad». 

Hvis du klikker på «lagre søknad (fortsett utfylling senere)», blir ikke søknaden din sendt inn. Du vil da kun ha lagret en kladd, og må gå inn senere for å sende inn søknaden. Hvis du gjør endringer, må du sende inn søknaden på nytt etter at endringene er gjort. 

Hvis du får tekniske problemer ved innsending av søknaden, må du ta kontakt med kommunen din umiddelbart. Du bør også lagre eventuelle feilmeldinger. 

Kvittering på innsendt søknad og vedtaksbrev i Altinn 

Når du har klikket på «Send søknad» får du opp et vindu med bekreftelse på innsendt søknad. Det blir samtidig sendt en bekreftelse på innsendt søknad til foretakets Altinn-innboks. Sjekk at kvittering er mottatt etter at søknaden er sendt inn (vær obs på at det kan ta noe tid før kvitteringen blir tilgjengelig i Altinn). Samtidig som du mottar kvittering i Altinn-innboksen, skal du motta epost/sms om at du har mottatt en slik kvittering i Altinn. Hvis du ikke mottar kvittering på innsendt søknad i Altinn, kontroller om du faktisk har sendt inn søknaden og ta eventuelt kontakt med kommunen for hjelp. For å få tilgang på kvitteringen må du velge riktig aktør, altså foretaket du har sendt inn søknad for, ikke deg som privatperson. 

Du vil finne vedtaksbrevet ditt i Altinn på samme måte. Du mottar en SMS og/eller e-post når vedtaksbrevet blir sendt til Altinn. 

Fant du det du lette etter?