Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

5. Dyr på beite

Denne seksjonen skal fylles inn av:  

Alle foretak som har hatt dyr på beite og/eller utmarksbeite.

Utfyllingstidspunkt:

 • Del 1 (søknadsfrist 15. mars): NEI
 • Del 2 (søknadsfrist 15. oktober): JA 

Opplysningene du fører opp i denne seksjonen kan gi grunnlag for beitetilskudd og utmarksbeitetilskudd. 

Du kan søke om tilskudd for dyr som har beitet i minst: 

 • 12 uker (sone 5–7) i innmark og/eller på utmarksbeite 
 • 16 uker (sone 1–4) i innmarks og/eller på utmarksbeite 
 • 5 uker på utmarksbeite 

Hvis du har hatt dyr som både har vært på beite i 12/16 uker, og som har vært 5 uker på utmarksbeite som en del av de 12/16 ukene eller utenom disse, fyller du inn antall dyr i begge gruppene. 

Krav for å motta tilskudd for dyr på beite

Beitemuligheter og grovfôropptak

For å få tilskudd for dyr på beite, må dyret ha tilfredsstillende beitemuligheter, og hoveddelen av det daglige grovfôropptaket skal skje ved beiting. Dette betyr at mer enn halvparten av grovfôret må komme fra beite. For å få tilskudd for dyr på utmarksbeite, må dyret ha tilfredsstillende beitemuligheter, og hoveddelen av det daglige grovfôropptaket skal skje ved beiting i utmark.

Se kommentarer til § 3 Tilskudd til husdyrhold, tredje ledd, bokstav c og d, for nærmere omtale av vilkårene for å motta beitetilskudd.

Krav til disponering

Foretaket må disponere dyrene i perioden de er på beite for å være berettiget beitetilskudd/utmarksbeitetilskudd for dem. Foretaket trenger altså ikke å disponere dyrene 1. oktober. Ved et eventuelt brukerskifte i beitesesongen hvor dyrene har vært de påkrevde ukene på beite, men verken ny eller gammel bruker alene har disponert dyrene de påkrevde ukene, er det ny bruker som kan søke beitetilskudd/utmarksbeitetilskudd for dyrene.

Hvis flere foretak hver for seg har disponert de samme dyrene de påkrevde ukene for beitetilskudd og utmarksbeitetilskudd, og begge foretakene dermed oppfyller kravene for de samme dyrene, er det foretaket som senest disponerte dyrene som har rett på tilskuddet.

For sports- og hobbyhester er det tilstrekkelig at foretaket disponerer innmarka som beites av hestene, for å regnes som å disponere hestene. Det er imidlertid et vilkår at det er skriftlig avtalt at hestene skal beite på innmarka.

Se kommentarer til § 3 Tilskudd til husdyrhold, tredje ledd, bokstav c og d, for nærmere omtale av vilkårene for å motta beitetilskudd.

Dokumentasjon

Kommunen kan kreve at du legger fram nødvendig dokumentasjon på at dyrene har vært på beite i en angitt periode. Slik dokumentasjon kan være egne notater (KSL), faktura for dyretransport, og/eller annen registering som kan dokumentere tidsrommet og antall av ulike dyreslag på beite. 

Av dokumentasjonen bør det framgå: 

 • antall dyr per dyreslag på beite 
 • slippdato og sankedato 
 • hvilke beiter de har vært på i ulike tidsrom 

Se kommentarer til § 3 Tilskudd til husdyrhold, tredje ledd, bokstav c og d, for nærmere omtale av vilkårene for å motta beitetilskudd. 

Etterregistrering 

Hvis du ikke har sanket dyrene fra utmarksbeite på søknadstidspunktet kan du etterregistrere antall dyr på beite i søknaden innen 10. januar. Dette gjelder antall dyr som har gått de påkrevde 12/16 ukene på beite og antall sau/lam sanket fra utmarksbeite etter minst 5 ukers beiting. 

Forklaring på koder i søknaden – Dyr på beite 

Med beite menes i denne sammenheng både beite på

 • utmark 
 • innmarksbeiteareal 
 • overflatedyrka eller fulldyrka jord 

Før opp dyrene du disponerte, og som i løpet av beitesesongen har gått minst 12 eller 16 uker på beite, og som i denne perioden har hatt hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket fra beiting. Kravet om 16 uker på beite gjelder søkere med driftssenter i sone 1–4, mens kravet om 12 uker på beite gjelder søkere med driftssenter i sone 5–7. 

Kode 

Type areal 

Ytterligere beskrivelse 

411 

Melkekyr og ammekyr 

 

422 

Øvrige storfe 

 

487 

Sauer, født i fjor eller tidligere 

Søyer og værer, født i fjor eller tidligere

488 

Lam, født i år 

 

445 

Geiter, voksne og kje 

 

455 

Hester, alle 

Inkluderer også sports- eller hobbyhester som etter skriftlig avtale beiter på innmark som disponeres av foretaket. 

480 

Lama 

 

481 

Alpakka 

 

486 

Hjort 

 

Forklaring på koder i søknaden – Dyr på utmarksbeite (unntatt sau og lam) 

Før opp antall dyr du disponerte og som i løpet av beitesesongen har gått minst 5 uker på utmarksbeite, og som i denne perioden har hatt hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket fra beiting av utmark. 

Kode 

Type areal 

Ytterligere beskrivelse 

410 

Melkekyr og ammekyr 

 

420 

Øvrige storfe 

 

450 

Hester 

Gjelder ikke sports- og hobbyhester som foretaket kun har skriftlig avtale om/ikke eier.

440 

Geiter, voksne og kje 

 

Forklaring på koder i søknaden – Sau og lam på utmarksbeite 

Før opp antall sau og lam sluppet på utmarksbeite, og sanket fra utmarksbeite etter å ha beitet på utmarksbeite i minst 5 uker. Dyrene du disponerte må ha hatt hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket fra beiting av utmark, i minst 5 uker for å ha rett på tilskudd. 

Sluppet: Antall sluppet, er antallet sau og lam sluppet på utmarksbeite. Hvis noen eller alle dyrene sankes inn etter mindre enn 5 uker på utmarksbeite, skal de ikke føres opp her. 

Sanket: Antall sanket, er sau og lam sanket fra utmarksbeite etter å ha beitet på utmarksbeite i minst 5 uker. Foretak med utegangersau, hvor driften er helårs utegang, skal føre opp antall sauer og lam som har vært på utmarksbeite i minst 5 uker, både i kolonnen «sluppet på utmarksbeite» og i kolonnen «sanket fra utmarksbeite». 

Kode 

Type areal 

Ytterligere beskrivelse 

431 

Sauer, født i fjor eller tidligere 

Søyer og værer, født i fjor eller tidligere. Inkludert melkesau 

432 

Lam, født i år 

 

Fant du det du lette etter?