Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

Varsler og feilmeldinger

Oversikt over de vanligste varsel- og stoppmeldingene.

Melkekvote

Varselmelding - Foretaket har ikke kvote for kumelk/geitemelk

Hvorfor får du denne varselmeldingen 

Du har oppgitt at du har melkekyr eller melkegeiter, men organisasjonsnummeret til foretaket er i Landbruksdirektoratets systemer ikke registrert med aktiv melkekvote på telledato. 

Hvordan du kan rette feilen

Dersom du mener at det er feil at du ikke er registrert med melkekvote, ta kontakt med Landbruksdirektoratet. Merk at foretaket (organisasjonsnummeret) du bruker til å søke om produksjonstilskudd må være det samme foretaket (organisasjonsnummer) som disponerer melkekvoten på telledato.

 

Areal

Varselmelding - Foretakets disponerte areal på landbrukseiendommen er større enn landbrukseiendommens totale areal i Landbruksregisteret

Hvorfor får du denne feilmeldingen

Antall dekar du har oppgitt (summen av fulldyrket, overflatedyrket og innmarksbeite) er større enn det som er registrert i Landbruksregisteret. 

Hvordan du kan rette feilen 

Ta kontakt med kommunen hvis du mener at opplysningene i Landbruksregisteret er feil. Hvis det du har lagt inn er korrekt, kan du klikke på knappen «Fortsett uten å korrigere» og sende inn søknaden. Hvis ikke, må du korrigere antall dekar før du sender inn søknaden.  

Varselmelding - Flere foretak har til sammen oppgitt et større areal på landbrukseiendommen enn det som er registrert i Landbruksregisteret

Hvorfor får du denne feilmeldingen

Landbrukseiendommen du har ført opp i søknaden er også ført opp av et eller flere andre foretak. Totalt er det oppgitt at dere disponerer større areal enn det som er registrert i Landbruksregisteret på landbrukseiendommen.  

Kontrollen ser på disponert areal per markslag på landbrukseiendommen: 

  • Har foretakene som disponerer arealer på samme eiendom til sammen oppgitt et større fulldyrket areal enn det som er registrert på eiendommen i Landbruksregisteret?  
  • Har foretakene som disponerer arealer på samme eiendom til sammen oppgitt et større overflatedyrket areal enn det som er registrert på eiendommen i Landbruksregisteret? 
  • Har foretakene som disponerer arealer på samme eiendom til sammen oppgitt et større innmarksbeiteareal enn det som er registrert på eiendommen i Landbruksregisteret 

Dersom svaret på et av spørsmålene over er ja, vil det komme en varselmelding. 

Hvordan du kan rette feilen 

Endre størrelsen på arealet i samsvar med det du har disponert. I varselmeldingen oppgis organisasjonsnummer til de(t) andre foretak(et) som også har ført opp landbrukseiendommen i sin(e) søknad(er). Hvis du søker opp organisasjonsnummeret i Enhetsregisteret kan du kontakte den andre søkeren og dere finner sammen ut av hva som er riktig areal å føre opp i søknadene. Dersom du mener at dine opplysninger er korrekte, og du ikke kjenner til hvorfor varselmeldingen dukker opp, kan du fortsatt sende inn søknaden. Legg gjerne inn en merknad til saksbehandler dersom du kan forklare hvorfor meldingen har dukket opp. 

Eksempel  

Foretak A oppgir eiendom xx01-20/3, og oppgir at det disponerer 50 dekar areal på denne eiendommen. 

Foretak B oppgir også eiendom xx01-20/3, og oppgir at det disponerer 20 dekar areal på denne eiendommen. 

I Landbruksregisteret er det registrert at størrelsen på eiendommen er på 65 dekar. Totalt er det oppgitt at foretak disponerer et større areal (70 dekar) enn det som det står at er størrelsen på eiendommen. 

Slik retter de feilen:

Foretak A ser at det ikke er riktig å føre opp at det disponerer 50 dekar på landbrukseiendommen i år, fordi 5 dekar fra og med årsskiftet har vært leid ut og drevet av naboen. Foretak A går derfor inn i søknaden og endrer antall dekar til 45 dekar. 

Feilmeldingen forsvinner da fra begge søknadene.   

Fant du det du lette etter?