Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

9. Avløsning

Denne seksjonen skal fylles inn av:

Alle foretak med husdyrproduksjon som har hatt utgifter til avløsning i løpet av kalenderåret 

Utfyllingstidspunkt:

 • Del 1 (søknadsfrist 15. mars): NEI
 • Del 2 (søknadsfrist 15. oktober): JA

Opplysningene du fører opp i denne seksjonen gir grunnlag for tilskudd til avløsning. 

Du kan søke om tilskudd til avløsning i del 2 av søknaden (søknadsfrist 15. oktober). Du skal føre opp utgiftene til avløsning som du har hatt i søknadsåret. Skoler og andre offentlige eller private institusjoner har ikke rett på avløsertilskudd. 

Tilskudd til avløsning (avløsertilskudd) er en refusjonsordning som skal bidra til å dekke utgifter til avløsning. For å kunne få refundert utgifter til avløsning må foretaket ha et tilskuddsgrunnlag. 

Tilskuddsgrunnlaget blir som hovedregel beregnet ut fra gjennomsnittet av antall dyr du hadde på telledato 1. mars og telledato 1. oktober. 

Unntakene er 

 • sau født foregående år eller tidligere og ammegeit hvor grunnlaget kun beregnes av antall dyr 1. mars 
 • slakta fjørfe og gris, hvor antall slakta dyr hele søknadsåret regnes med 
 • livdyrsalg av kylling og kalkun, hvor antall solgte dyr hele søknadsåret regnes med 
 • rugeegg, hvor antall rugeegg levert til rugeri i søknadsåret regnes med 

I jordbruksavtalen fremgår det hva du maksimalt kan få utbetalt i avløsertilskudd. Se beregningsveilederen for detaljert beskrivelse av hvordan tilskudd til avløsning beregnes. 

Hvis du ikke registrerer dyr ved del 1 av søknaden (frist 15. mars), vil du ikke få telt med disse i fastsettelsen av maksrefusjon. 

For å få utbetalt avløsertilskudd må foretaket ha et tilskuddsgrunnlag på minimum 5 000 kroner. Når du fyller ut del 2 av søknaden (søknadsfrist 15. oktober), vil du i søknaden få opplyst om hva du har fått beregnet i maksimalt tilskuddsgrunnlag for avløsertilskudd. Beregningen er basert på hva du har ført opp som dyretall i søknaden. 

Også når du søker i mars vil det opplyses om maksimalt tilskuddsgrunnlag, men beregningen vil da kun være basert på dyretallet per 1.3. siden det ikke er registrert dyretall per 1.10. enda. Hvis du ønsker et anslag på ditt maksimale tilskuddsgrunnlag for søknadsåret, ut ifra antall dyr du regner med å ha på de to telledatoene, kan du bruke «Regneark for beregning av maksimalt tilskudd til avløsning». 

Hvordan søke om tilskudd 

I søknaden skal du krysse av for om du ønsker å søke om avløsertilskudd. Hvis du krysser av for at du ønsker å søke, må du oppgi hvor mye du har hatt i avløserutgifter fram til søknadsfristen 15. oktober. 

I søknadsskjemaet er det tre ulike kategorier som de faktiske utgiftene skal fordeles på, alt etter hva slags avløsning utgiftene gjelder. Disse kategoriene er 

 • avløsning kjøpt fra avløserlag eller avløserring 
 • lønn til ansatt avløser som søker har arbeidsgiveransvar for 
 • avløsning kjøpt fra andre foretak 

Får du flere utgifter etter 15. oktober, kan du etterregistrere dette i søknaden fram til 10. januar året etter søknadsåret. Du trenger ikke å etterregistrere utgifter hvis du innen 15. oktober har hatt minst like store utgifter som tilskuddsgrunnlaget. 

Har du ikke hatt utgifter før 15. oktober, men regner med å få det, må du i søknad ved del 2 (søknadsfrist 15. oktober) krysse av for at du søker om avløsertilskudd, og oppgi 0 kroner i utgifter. Deretter kan du etterregistrere utgifter når du har hatt dem, men senest 10. januar året etter søknadsåret. 

Du må også fylle ut antall dyr du disponerte på telledatoene i seksjonen «Antall dyr», da det er gjennomsnittet av dyretallet du disponerer 1.mars og 1.oktober og har registrert i søknaden som vil gi grunnlaget for hvor mye du kan få refundert av avløserutgifter. 

Refunderbare utgifter 

Du kan få tilskudd til avløsning for utgifter til arbeidsoppgaver som det ikke er uvanlig at jordbrukere selv utfører. 

Dette inkluderer (listen er ikke uttømmende) 

 • tradisjonell fjøsavlastning 
 • saueklipping 
 • klauvskjæring 
 • vedlikehold av driftsbygning i form av for eksempel maling eller snekkerarbeid 
 • rundballepressing 
 • jordarbeiding 
 • spredning av husdyrgjødsel 
 • gjerdehold 
 • beiterydding 
 • frakt av dyr til og fra beite. 

Det gis bare tilskudd for selve tjenesten (arbeidet) som er knyttet til husdyrholdet. Utgifter skal som hovedregel oppgis uten merverdiavgift. Dersom foretaket som søker tilskudd ikke er registrert i mva-registeret, kan avløserutgifter oppgis inkludert merverdiavgift. Utgifter til feriepenger og arbeidsgiveravgift som følger av slike tjenester gir grunnlag for tilskudd til avløsning. 

Det gis ikke tilskudd til (listen er ikke uttømmende) 

 • varer som blir benyttet under tjenesten 
 • utgifter til leie av maskiner
 • utgifter til tjenester som innleie av fjørfeplukkere, utover eventuelle utgifter til en avløser som utfører de samme oppgavene bonden selv ville ha utført om han eller hun hadde vært tilstede ved fjørfeplukkingen

Oppramsingen av hvilke tjenester som kan og ikke kan gi grunnlag for utbetaling av tilskudd er ikke fullstendig, men veiledende. Er du i tvil om en tjeneste kan gi grunnlag for tilskudd eller ikke, ta kontakt med kommunen din i god tid før søknadsfristen. 

Dokumenter utgiftene 

Du må kunne dokumentere at du har hatt de utgiftene til avløsning, som du oppgir i søknaden. Det skal framgå av dokumentasjonen at avløsningen (arbeidet) har vært utført i søknadsåret. Hvis selve utbetalingen/faktureringen for arbeidet først skjer året etter søknadsåret, må det komme klart fram av dokumentasjonen at arbeidet ble utført i søknadsåret. Du trenger ikke legge ved dokumentasjon på utgiftene i søknaden, men i sin kontroll av søknaden kan kommunen be om at du framlegger slik dokumentasjon, det vil si utgifter til ansatt avløser, avløserlag, avløserring eller til annet foretak som tilbyr avløsertjenester. 

Eksempel på dokumentasjon av avløserutgifter er 

 • a-meldingen 
 • bilag eller utskrift fra regnskap som viser utgifter til avløsning 
 • faktura for avløsning 

Hvis fakturaen også gjelder andre varer eller tjenester enn avløsertjenester, må de ulike varene og tjenestene spesifiseres. Dette er for at kommunen skal kunne kontrollere utgiftene til avløsertjenester. Ettersom det ikke gis tilskudd til leie av maskiner eller andre varer som blir benyttet under en utførelse av en tjeneste, må fakturaen spesifisere hva som er utgifter til leie av personell, og hva som er utgiftene til maskinleie og så videre. 

Oppstart eller avslutning mellom telledatoene 

Hvis du søker om tilskudd til avløsning, vil tilskuddsgrunnlaget som hovedregel bli beregnet ut ifra gjennomsnittet av antall dyr på telledatoene 1. mars og 1. oktober.

Eksempel 

Hvis du starter opp mellom telledatoene og har 10 kyr 1. oktober, vil du få beregnet avløsertilskudd på grunnlag av gjennomsnittet av antall dyr på telledatoene. 

0 kyr+10 kyr / 2 = 5 kyr

Hvis du har 10 kyr 1. mars, og avslutter driften mellom telledatoene, vil du få beregnet avløsertilskudd på grunnlag av gjennomsnittet av antall dyr på telledatoene. 

10 kyr+0 kyr / 2 = 5 kyr

Fant du det du lette etter?