Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

2. Areal – eiendommer

Denne seksjonen skal fylles inn av:

Alle foretak som har disponert jordbruksareal i vekstsesongen.

Utfyllingstidspunkt:

 • Del 1 (søknadsfrist 15. mars): NEI
 • Del 2 (søknadsfrist 15. oktober): JA 

Opplysningene du fører opp i denne seksjonen kan gi grunnlag for arealtilskudd og kulturlandskapstilskudd. 

Foretakets disponerte arealer 

Før opp alt jordbruksarealet foretaket disponerte på den enkelte landbrukseiendom (hovednummer) i vekstsesongen.

Jordbruksareal må falle inn under kategoriene for 

 • fulldyrket jord (jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying), 
 • overflatedyrket jord (jordbruksareal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at maskinell høsting er mulig), eller 
 • innmarksbeite (jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 prosent av arealet skal være dekket av grasarter og beitetålende urter.

Arealet måles i samsvar med nasjonale standarder for kartdata.

For innmarksbeitearealer skal det gjøres fradrag for sammenhengende arealer som ikke er beiteareal dersom dette arealet utgjør mer enn ett dekar) 

Du skal oppgi hvor mange dekar av hvert markslag foretaket disponerer på eiendommen. 

Forhåndsutfylt med fjorårets opplysninger

Søknaden er forhåndsutfylt med de landbrukseiendommene du fikk godkjent i produksjonstilskuddssøknaden din i fjor. Se over de forhåndsutfylte opplysningene og se at det er lagt inn korrekt(e) eiendom(mer), korrekt størrelse på arealene og korrekte markslag. Klikk på lenken "Kart" ved den enkelte eiendommen for å se den i Gårdskart på Internett. 

Legge til ny landbrukseiendom

Hvis du disponerer arealer som ikke er forhåndsutfylt, klikk på «legg til landbrukseiendom» og oppgi landbrukseiendommen(e) du disponerer ved å fylle inn hovednummer til den (enkelte) landbrukseiendom. 

Endre registrert areal

Skal du endre arealet på en av landbrukseiendommene som allerede er lagt inn, klikk på blyanten for å legge inn endringer. 

Fjerne eiendom

Hvis søknaden er forhåndsutfylt med landbrukseiendommer hvor du ikke lenger disponerer arealer, må du slette eiendommen. Trykk på søppelkassesymbolet ved siden av eiendommen, for å slette. 

Eksempel

Et foretak disponerer 60 dekar jordbruksareal på landbrukseiendommen xxxx/40/194, hvorav 50 dekar er fulldyrket areal og 10 dekar er innmarksbeite. Landbrukseiendommen er på totalt 80 dekar. Foretaket har ikke søkt om tilskudd for arealet tidligere, og eiendommen er derfor ikke forhåndsutfylt i søknaden. 

Foretaket registrerer da disponert areal på denne måten i søknaden: 

 • Klikk på «+ Legg til landbrukseiendom» 
 • Fyll inn landbrukseiendommens hovednummer (kommune-, gårds-, bruks- og festenummer): xxxx/40/194 
 • Klikk på «Kontroller mot Landbruksregisteret» 
 • Det gis informasjon om hvor mange dekar av hvert hvert markslag som er registrert i Landbruksregisteret på eiendommen som er lagt til: 
  Fulldyrket: 55, Overflatedyrket: 10, Innmarksbeite: 15, Totalt: 80 
 • Legg inn størrelsen på arealet foretaket disponerer på landbrukseiendommen i de åpne feltene som har kommet opp: 
  Fulldyrket: 50, Overflatedyrket: 0, Innmarksbeite: 10 
  Størrelsen på arealet skal oppgis i hele dekar, uten desimaler. 
 • Klikk «Lagre». 

Kravet om å «disponere» arealet 

Foretaket som disponerer arealene er det foretaket som 

 • administrerer eller utfører jordarbeid, høsting eller annen skjøtsel 
 • mottar inntektene fra produksjonen. 

Det inkluderer både eid, forpaktet og leid areal, inklusiv eventuelt areal som er midlertidig ute av drift. Du skal ikke føre opp bortleid areal. Hvis flere foretak har disponert og drevet det samme arealet i vekstsesongen, er det foretaket som disponerte arealet 1. august som skal føre opp arealet i søknaden. 

Du kan lese mer om vilkåret om å disponere areal i kommentarer til § 4 Tilskudd til jordbruksareal

Hovednummer 

Alle landbrukseiendommer har hovednummer. Hovednummeret består av kommunenummer (fire siffer), gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Hvis eiendommen ikke har festenummer, la det stå tomt eller skriver null i dette feltet. Er du i tvil om hva hovednummeret er, kontakt eieren av eiendommen, og eventuelt kommunen.

Fant du det du lette etter?