Til hovedinnhold

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

4. Antall dyr

Denne seksjonen skal fylles inn av: 

 • Alle foretak som disponerer husdyr/ bifolk på telledato
 • Alle foretak som har solgt dyr til slakt, solgt livdyr eller levert rugeegg i løpet av søknadsåret

Utfyllingstidspunkt:

 • Del 1 (søknadsfrist 15. mars): JA
 • Del 2 (søknadsfrist 15. oktober): JA

Opplysningene du fører opp i denne seksjonen kan gi grunnlag for husdyrtilskudd, tilskudd til små og mellomstore melkebruk, driftstilskudd i melkeproduksjon og driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon.

I tillegg legges opplysningene til grunn ved fastsetting av tilskuddsberettiget grovfôrareal og avløsertilskuddsgrunnlag. 

For foretak med økologiske husdyr eller husdyr i karens gir opplysningene også grunnlag for økologisk arealtilskudd.

For alle dyrekoder, bortsett fra livdyr og slakta dyr, før opp antall dyr foretaket har disponert på telledato og som oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon. For enkelte dyreslag stiller jordbruksavtalen noen ytterligere krav til når det kan gis tilskudd. Disse tilleggskravene er spesifisert i hjelpetekstene for det enkelte dyreslaget, som du finner i det elektroniske søknadsskjemaet, eller lenger nede i denne skjemaveilederen. 

Bevaringsverdige husdyr og økologiske husdyr skal både føres opp i de generelle kodene for dyreslagene, og i kodene for bevaringsverdige husdyrraser og økologiske husdyr. 

I søknaden ser du også opplysningene fra fjorårets produksjonstilskuddssøknad. 

Kravet om disponering 

Du kan søke om tilskudd for husdyr som foretaket ditt disponerer på telledatoene 1. mars og 1. oktober. 

Foretaket disponerer husdyr når det har ansvaret for dyrene. I tilfeller hvor det er uklart hvem som oppfyller disponeringskravet, gjøres det en vurdering av hvem som kan sies å være ansvarlig for dyra. 

Momenter som er relevante i vurderingen av hvem som disponerer dyrene er 

 • hvilket foretak som har ansvaret for fôring og stell av dyrene 
 • hvilket foretak som har utgiftene med og mottar inntektene fra husdyrproduksjonen 
 • hvem som er registrert som dyreholder i Husdyrregisteret 
 • dyrenes øremerker 

Ved salg av livdyr på telledato er det kjøper som er berettiget tilskudd for dyrene. Ved salg av dyr til slakt på telledato, er det selger som skal ha tilskuddet. Ved midlertidig bortplassering av dyr må det vurderes om foretaket fortsatt oppfyller vilkåret om å disponere dyrene. 

Hvis to foretak er i driftsfellesskap, beregnes tilskudd fra det samlede dyretallet til foretakene som er i driftsfellesskap. 

Du kan lese mer om vilkåret om disponering i kommentarene til § 3 Tilskudd til husdyrhold

Kravet om vanlig jordbruksproduksjon 

For å få tilskudd for dyreholdet ditt, må foretaket oppfylle kravet til vanlig jordbruksproduksjon. Det betyr blant annet at det stilles visse krav til avdrått. Det er normalt i tilfeller hvor et foretak har svært lav produksjon, og/eller det foreligger alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket at grunnvilkåret vanlig jordbruksproduksjon ikke er oppfylt. 

Se nærmere omtale av kravet om vanlig jordbruksproduksjon i kommentarer til § 2 Grunnvilkår.

Hester 

Før opp antall hester foretaket disponerte på telledato (kode 115 og 116)/ i beitesesongen (kode 193), og som oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon.

Som omtalt i forrige delkapittel, er det et grunnvilkår for å motta produksjonstilskudd at foretaket driver «vanlig jordbruksproduksjon», jf. forskrift om produksjons- og avløsertilskudd § 2.

For at et foretak som disponerer hester skal anses å drive vanlig jordbruksproduksjon, må foretaket i tillegg til hester disponere tilskuddsberettigede produksjonsdyr og/eller arealer.

Dersom et foretak kun disponerer hester, driver det ikke vanlig jordbruksproduksjon og er ikke berettiget produksjons- og avløsertilskudd.

Forklaring på koder i søknaden – Hester 

Kode 

Dyr 

Ytterligere beskrivelse 

115 og 116 

Hester under 3 år (115) og hester 3 år og eldre (116) 

Hester som foretaket holder i pensjon i vinterhalvåret mot godtgjørelse regnes som disponert av foretaket når foretaket har ansvaret for stellet av hestene. Hester som oppstalles hos foretaket, men der eieren har det daglige ansvaret for hestene, regnes ikke som hester i pensjon i vinterhalvåret.

Dersom et foretak kun disponerer hester, uten å disponere tilskuddsberettigede produksjonsdyr og/eller arealer i tillegg, driver ikke foretaket vanlig jordbruksproduksjon og er ikke berettiget produksjons- og avløsertilskudd.

193 

Hester i pensjon i beitesesongen 

Antall hester som gikk på innmark i beitesesongen. Sports-/hobbyhester som etter skriftlig avtale beiter på innmark som foretaket disponerer, anses som disponert av foretaket. Hester i pensjon i beitesesongen skal bare registreres i del 2 av søknaden (søknadsfrist 15. oktober).

Dersom et foretak kun disponerer hester, uten å disponere tilskuddsberettigede produksjonsdyr og/eller arealer i tillegg, driver ikke foretaket vanlig jordbruksproduksjon og er ikke berettiget produksjons- og avløsertilskudd.

Storfe 

Før opp antall storfe foretaket disponerte på telledato, og som oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon.

Forklaring på koder i søknaden - Storfe

Kode 

Dyr 

Ytterligere beskrivelse 

120 

Melkekyr 

Kyr som er i melkeproduksjon hos foretak som enten har disponibel melkekvote eller lokalforedlingskvote, og som har kalvet i løpet av de siste 15 månedene (18 måneder for kyr som er berettiget tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser). 

121 

Ammekyr 

Kyr som ikke er melkekyr (se forklaring til kode 120), og som har kalvet i løpet av de siste 15 månedene (18 måneder for kyr som er berettiget tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser). 

118 

Ammekyr av minst 50 % av følgende raser: 

Ammekyr av minst 50 prosent av rasene Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin, Kjøttsimmental, Blonde d’Aquitaine, Highland Cattle, Dexter, Piemontese, Galloway, Salers, Tiroler Grauvieh eller Wagyu. Hvis et foretak har både ammekyr (kode 121) og melkekyr (kode 120), mottar foretaket kun husdyrtilskudd og driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon for ammekyrne som er av minst 50 prosent av disse rasene (kode 118). 

119 

Øvrige storfe 

Storfe som ikke er melkeku (kode 120) eller ammeku (kode 121) dvs. kalver, ungokser, okser, kviger og kyr som ikke har kalvet de siste 15 månedene (18 måneder for kyr som er berettiget tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser). Her fører du også opp kyr som har kalvet i løpet av de siste 15 (18) månedene, men som ikke oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon. 

Eksempel - Foretak med både kumelkproduksjon og spesialisert storfekjøttproduksjon

Et foretak driver med kumelkproduksjon og spesialisert storfekjøttproduksjon. På telledato disponerer foretaket 24 melkekyr, 38 ammekyr og 75 øvrige storfe. 32 av ammekyrne er av rasen Charolais, mens de 6 andre ammekyrne er av rasen Norsk rødt fe (NRF). 

Foretaket registrerer disse opplysningene i søknaden: 

 • Kode 120 Melkekyr: 24 dyr 
 • Kode 121 Ammekyr: 38 dyr 
 • Kode 118 Ammekyr av minst 50 % av rasene Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin, Kjøttsimmental, Blonde d`Aquitaine, Highland Cattle, Dexter, Piemontese, Galloway, Salers, Tiroler Grauvieh eller Wagyu: 32 dyr 
 • Kode 119 Øvrige storfe: 75 dyr

Kalvingskrav for melkekyr og ammekyr 

For å få tilskudd for melkeku (kode 120) eller ammeku (kode 121), må kyrne du disponerer på telledato ha kalvet minst én gang i løpet av de siste 15 månedene (18 måneder for kyr av bevaringsverdig rase). Dødfødsel skal regnes som kalving, men kasting skal ikke regnes som kalving. 

Disse begrepene brukes av Kukontrollen, og defineres slik: 

 • Dødfødsel: kalving 20 dager før ventet kalving eller senere og kalven er død, eller hvis kalven dør innen 24 timer etter kalving 
 • Kasting: kalving tidligere enn 20 dager før ventet kalving og kalven er død. 

Kyr du disponerer på telledato som ikke har kalvet minst én gang i løpet av de siste 15 eller 18 månedene, skal du registrere som øvrige storfe (kode 119). 

Krav om å ha melkekvote på telledato (melkekyr) 

For å få husdyrtilskudd for melkekyr og driftstilskudd for kumelkproduksjon må foretaket ha melkekvote på telledato. Foretaket (organisasjonsnummeret) du bruker til å søke om produksjonstilskudd, må være det samme foretaket (organisasjonsnummeret) som disponerer melkekvoten på telledato. 

Om vanlig jordbruksproduksjon innen kumelkproduksjon 

Veiledende minstekrav til produksjonsomfang for å anse produksjonen som «vanlig jordbruksproduksjon» innen kumelkproduksjon, er minst halvparten av gjennomsnittsavdråtten per årsku på landsbasis for rasen du har.

Se nærmere omtale av kravet om vanlig jordbruksproduksjon i kommentarer til § 2 Grunnvilkår

Sauer 

Før opp antall sauer foretaket disponerte på telledato, og som oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon.

Forklaring på koder i søknaden - Sauer

Kode 

Dyr 

Ytterligere beskrivelse 

145 

Søyer født i fjor eller tidligere 

Søyer født i fjor eller tidligere skal bare registreres i del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars). Både vinterfôra søyer og utegangersøyer skal føres i denne koden. Du skal ikke føre opp melkesau i denne koden. 

146 

Værer født i fjor eller tidligere 

Værer født i fjor eller tidligere skal bare registreres i del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars). Både vinterfôra værer og utegangerværer skal føres i denne koden. 

139 

Melkesau født i fjor eller tidligere 

Sauer født i fjor eller tidligere og som er i melkeproduksjon hvor melken brukes som råstoff ved lokal foredling. Foretaket må kunne dokumentere at melka brukes som råstoff ved lokal foredling. 

Om vanlig jordbruksproduksjon innen saueproduksjon 

Veiledende minstekrav til produksjonsomfang innenfor saueproduksjon, er en slaktevekt på lammene på minst 70 prosent av gjennomsnittet for rasen du har og en reproduksjonsgrad på minst 50 prosent av gjennomsnittet for rasen du har. 

Se nærmere omtale av kravet om vanlig jordbruksproduksjon i kommentarer til § 2 Grunnvilkår

Geiter 

Før opp antall geiter foretaket disponerte på telledato, og som oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon.

Forklaring på koder i søknaden - Geiter

Kode 

Dyr 

Ytterligere beskrivelse 

140 

Melkegeiter 

Geiter som har kjeet og som er i melkeproduksjon hos foretak som enten har disponibel kvote eller lokalforedlingskvote. 

142 

Ammegeiter 

Geiter som har kjeet minst en gang og som ikke er melkegeiter (se forklaring til kode 140). Ammegeiter skal bare registreres i del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars). 

144 

Bukker og ungdyr, medregnet kje 

Alle andre geiter enn de som føres under kode 140 eller 142. Dvs. kje, bukker og ungdyr som ikke har kjeet. 

Krav om å ha melkekvote på telledato (melkegeiter) 

For å få husdyrtilskudd for melkegeiter og driftstilskudd for geitemelkproduksjon, må foretaket ha melkekvote på telledato. Foretaket (organisasjonsnummeret) du bruker til å søke om produksjonstilskudd må være det samme foretaket (organisasjonsnummeret) som disponerer melkekvoten på telledato.

Om vanlig jordbruksproduksjon innen geitemelkeproduksjon 

Veiledende minstekrav til produksjonsomfang for å anse produksjonen som «vanlig jordbruksproduksjon» innen geitemelkeproduksjon, er minst halvparten av gjennomsnittsavdråtten for regionen. Leveranse av geitemelk som ligger under halvparten av gjennomsnittet for regionen vil i utgangspunktet vanskelig kunne karakteriseres som vanlig jordbruksproduksjon for melkegeit.

Se nærmere omtale av kravet om vanlig jordbruksproduksjon i kommentarer til § 2 Grunnvilkår

Griser 

Før opp antall griser foretaket disponerte på telledato, og som oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon. 

Dyr i denne gruppen inkluderer både griser, villsvin og villsvinkrysninger. 

Forklaring på koder i søknaden - Griser

Kode 

Dyr 

Ytterligere beskrivelse 

155 

Avlspurker 

Avlspurker som har fått minst ett kull. 

156 

Råner 

Råner som er satt inn i avl. 

158 

Ungpurker 

Ungpurker bestemt for avl. Purka må enten være eldre enn 15 uker, eller ha en levendevekt på minst 50 kg. 

159 

Ungråner 

Ungråner bestemt for avl. Rånen må enten være eldre enn 15 uker, eller ha  en levendevekt på minst 50 kg. 

154 

Smågriser 

Smågriser med levendevekt under 20 kg eller alder inntil 8 uker. 

157 

Slaktegriser 

Slaktegriser, levendevekt minst 20 kg. Griser påsatt til avlsdyr, levendevekt 20–50 kg.

Husk å krysse av for at Landbruksdirektoratet kan hente slakteopplysningene for ditt foretak. Avkryssingen finner du nederst i seksjonen «Antall dyr» i søknaden. Det er opplysninger fra slakteriene om antall slaktede slaktegriser i søknadsåret som blir lagt til grunn for tilskuddsberegningen. Hvis du ikke krysser av, vil ikke slakteopplysningene inngå i tilskuddsberegningen.

Fjørfe 

Før opp antall fjørfe foretaket disponerte på telledato, og som oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon. 

Før opp antall rugeegg levert til rugeri i søknadsåret.

Forklaring på koder i søknaden - Fjørfe

Kode 

Dyr 

Ytterligere beskrivelse 

161

Verpehøner for konsumeggproduksjon, 20 uker og eldre 

Høner for konsumeggproduksjon, 20 uker og eldre. Verpehøner i rugeeggproduksjon skal ikke føres opp her. Ved opphold mellom to innsett for verpehøner på telledato, kan antall høner ved forrige telledato føres i kode 161. Foretaket må ha kontrakt om kjøp av nye høner, og oppholdsperioden kan maksimalt være 12 uker. Oppholdsperioden regnes fra slakting til høner i nytt kull er 20 uker gamle. Ved overproduksjon av egg kan det iverksettes førtidsslakting av høns. Når førtidsslaktingen gjennomføres etter vedtak fattet av Omsetningsrådet, kan det for produksjon som omfattes av markedsregulering gis tilskudd for høns selv om oppholdsperioden mellom to innsett blir lenger enn 12 uker. 

162

Antall rugeegg levert til rugeri i søknadsåret 

Antall rugeegg fra besteforeldre- og foreldredyr i slaktekylling og konsumeggproduksjon levert til rugeri i søknadsåret. Registreres i del 2 av søknaden (søknadsfrist 15. oktober). Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober kan etterregistreres i søknaden fram til og med 10. januar. 

168 

Avlsdyr av ender, kalkuner og gjess 

Antall avlsdyr av ender, kalkuner og gjess på telledato 

175 

Livkyllinger, påsatt til verpehøns 

Antall livkyllinger, påsatt til verpehøns, på telledato.

Dersom du inneværende år har solgt livkyllinger påsatt til verpehøns, må du huske å føre opp dette i kode 185 (livkyllinger påsatt til verpehøns og livkalkuner, solgt inneværende år). Det er opplysninger om antall solgte livkyllinger påsatt til verpehøns, solgt inneværende år (kode 185) som blir lagt til grunn for tilskuddsberegningen. 

176 

Slaktekyllinger 

Antall slaktekyllinger på telledato. 
 
Husk å krysse av for at Landbruksdirektoratet kan hente slakteopplysningene for ditt foretak. Avkryssingen finner du nederst i seksjonen «Antall dyr» i søknaden. Det er opplysninger fra slakteriene om antall slakta kyllinger i søknadsåret som blir lagt til grunn for tilskuddsberegningen. Hvis du ikke krysser av, vil ikke slakteopplysningene inngå i tilskuddsberegningen. 

174 

Antall ender, kalkuner og gjess for slakt på telledato. 

Antall ender, kalkuner og gjess for slakt på telledato. 
 
Husk å krysse av for at Landbruksdirektoratet kan hente slakteopplysningene for ditt foretak. Avkryssingen finner du nederst i seksjonen «Antall dyr» i søknaden. Det er opplysninger fra slakteriene om antall slakta ender, kalkuner og gjess i søknadsåret som blir lagt til grunn for tilskuddsberegningen. Hvis du ikke krysser av, vil ikke slakteopplysningene inngå i tilskuddsberegningen. 

Pelsdyr 

Før opp antall pelsdyr foretaket disponerte på telledato, og som oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon.

Forklaring på koder i søknaden - Pelsdyr

Kode 

Dyr 

Ytterligere beskrivelse 

170

Minktisper 

Avlstispe født foregående år eller tidligere 

171

Revetisper 

Avlstispe født foregående år eller tidligere 

Andre husdyr 

Før opp antall dyr foretaket disponerte på telledato, og som oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon.

Forklaring på koder i søknaden - Andre husdyr

Kode 

Dyr

Ytterligere beskrivelse

178 

Hjort, 1 år og eldre 

I oppdrett for kjøttproduksjon og som går i inngjerdet hegn. 

179 

Hjort, under 1 år

I oppdrett for kjøttproduksjon og som går i inngjerdet hegn. 

180 

Kaniner som brukes i kjøtt- eller ullproduksjon 

Hunndyr som har født minst ett kull og brukes i kjøtt- eller ullproduksjon. 

183 

Struts 

Struts, alle dyr 

192 

Esel 

Esel, alle dyr 

194 

Bifolk 

Overvintringsdyktige bifolk (dronning med bier). Inntil to bifolk per bikube. Registreres i del 2 av søknaden (søknadsfrist 15. oktober).

196 

Lama 

Lama, alle dyr 

197 

Alpakka 

Alpakka, alle dyr 

Økologiske dyr 

Før opp antall økologiske dyr foretaket disponerte på telledato, og som oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon. 

Når du søker om tilskudd for økologiske husdyr, skal du føre opp husdyrene både i de generelle kodene for husdyr (kode 115–197) og i kodene for økologiske husdyr (kode 801-841).

Forklaring på koder i søknaden – Økologiske dyr

Kode 

Dyr

Ytterligere beskrivelse

801 

Økologiske melkekyr 

Økologiske melkekyr og melkekyr i karens, ført opp i kode 120 (melkekyr). 

802 

Økologiske ammekyr 

Økologiske ammekyr og ammekyr i karens, ført opp i kode 121 (ammekyr). 

803 

Økologiske øvrige storfe 

Økologiske storfe og storfe i karens, ført opp i kode 119 (øvrige storfe). 

830 

Økologiske avlsgriser 

Økologiske avlsgriser og avlsgriser i karens, ført opp i kode 155 og 156 (avlspurker og avlsråner). 

810 

Økologiske melkegeiter 

Økologiske melkegeiter og melkegeiter i karens, ført opp i kode 140 (melkegeiter). 

841 

Økologiske verpehøner 

Økologiske verpehøner og verpehøner i karens. Antall dyr tas med i beregningen av maksimalt grovfôrareal det gis tilskudd for. 

811 

Økologiske ammegeiter 

Økologiske ammegeiter og ammegeiter i karens, ført opp i kode 142 (ammegeiter). Antallet skal bare registreres i del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars). 

821 

Økologiske sauer født i fjor eller tidligere 

Økologiske sauer født i fjor eller tidligere og tilsvarende sauer i karens, ført opp i kode 145, 146 og 139 (søyer, værer og melkesauer). Antallet skal bare registreres i del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars). 

Eksempel - dyr skal føres både i de generelle kodene for husdyr og i kodene for økologiske husdyr

Et foretak har disponert 30 økologiske avlspurker på telledato. 

Foretaket registrerer disse opplysningene i søknaden: 

 • I seksjon Antall dyr, under Griser, Kode 155 Avlspurker som har fått minst 1 kull: 30 dyr 
 • I seksjon Antall dyr, under Økologiske dyr, Kode 830 Økologiske avlsgriser: 30 dyr 

Driften må være i samsvar med økologiforskriften 

Produksjonen må ha vært i samsvar med økologiforskriften. Det er resultatet av Debios revisjon som er avgjørende for om driften på telledato oppfyller vilkårene for karens/økologisk drift. 

Hvis en eller flere produksjoner som du har ført opp som økologiske ikke blir godkjent av Debio, må du melde fra til kommunen så snart som mulig. 

Livdyr solgt i søknadsåret (kyllinger, kalkuner) 

Før opp antall livdyr (kyllinger, kalkuner) foretaket har solgt i søknadsåret.

Forklaring på koder i søknaden – Livdyr solgt i søknadsåret (kyllinger, kalkuner)

Kode 

Dyr 

Ytterligere beskrivelse 

185 

Livkyllinger påsatt til verpehøns og livkalkuner solgt inneværende år 

Livkyllinger er kyllinger solgt som livdyr i søknadsåret. Gjelder ikke kyllinger som blir solgt fra klekkeri til slaktekyllingprodusenter. Livkalkuner er kalkuner på inntil 28 uker, solgt som livdyr i søknadsåret. Registreres i del 2 av søknaden (søknadsfrist 15. oktober). Livkyllinger og livkalkuner solgt etter 15. oktober kan etterregistreres i søknaden fram til og med 10. januar. 

Slakta griser, kyllinger, gjess, kalkuner og ender 

Her må du krysse av om du ønsker at opplysninger om slakta gjess, kalkuner, ender, kyllinger og/eller slaktegriser fra slakteriet skal inngå i tilskuddsberegningen for ditt foretak. Hvis du ikke krysser av, vil ikke slakteopplysningene inngå i tilskuddsberegningen. 

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd beregnes på grunnlag av de slakteopplysningene som er rapportert inn av slakteriene. 

Du er ansvarlig for at opplysningene om slakt i vedtaksbrevet stemmer. Hvis du oppdager at det er gitt tilskudd for flere dyr enn hva som faktisk er levert til slakt, skal du ta kontakt med kommunen. Det feilutbetalte tilskuddet vil da bli krevd tilbake. Hvis du har fått mindre i tilskudd enn hva som faktisk er levert til slakt, kan du klage på vedtaket og dokumentere hva det riktige antallet er. Klagen sendes til kommunen. 

Hvilke slakteleveranser beregnes det tilskudd på grunnlag av? 

Landbruksdirektoratet bruker følgende slakteleveranser fra hele søknadsåret i beregningene: 

 • Gjess, kalkuner og ender. 
 • Slaktegriser (slaktevekt minst 34 kg) og slaktekyllinger. Det er ulike satser for konvensjonelle og økologiske slaktegriser og slaktekyllinger, men både antall slakta konvensjonelle og antall slakta økologiske dyr hentes fra slakteopplysningene hos Landbruksdirektoratet. 

Foreløpig beregnet tilskudd er basert på registrerte slakteleveranser fra foretaket på søknadstidspunktet 

I søknaden vil du se hva ditt foreløpig beregnede tilskudd er. Dette beregnes ut ifra slakteleveransene som er registrert fra foretaket, på det tidspunktet du sender inn søknad. Når du får utbetalt tilskudd, vil dette beregnes ut ifra det totale antallet dyr som slakteriene har rapportert at foretaket har slaktet i søknadsåret. 

Hvis slakteriet registrerer slakteleveransene på et annet organisasjonsnummer enn det du søker tilskudd fra, vil det ikke bli beregnet tilskudd for slakteleveransene. Dette gjelder for eksempel i tilfeller der du søker fra foretakets underenhet (virksomhet), mens slakteriet registrere slakteleveransene på foretakets organisasjonsnummer. Hvis du mener at slakteriet registrerer slakteleveranser på feil organisasjonsnummer, kan du ta kontakt med slakteriet og be om at framtidige leveranser registreres på riktig organisasjonsnummer. 

Fant du det du lette etter?