Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/42

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1-2. Generelle vilkår

§ 1-2 

Tilskudd kan innvilges reinbeitedistrikter og tamreinlag etter denne forskriften dersom: 

 1. reinbeitedistriktet/tamreinlaget er i drift 
 2. reinbeitedistriktet har vedtatt en distriktsplan og sendt siste oppdaterte versjon til fylkesmannen 
 3. tamreinlaget har vedtatt en reindriftsplan og sendt siste oppdaterte versjon til fylkesmannen 
 4. fylkesmannen har fått oversendt revisorgodkjent regnskap for foregående år 
 5. reinbeitedistriktet/tamreinlaget har avsatt midler til kriseberedskapsfond i henhold til bestemmelsen i § 1-5, og 
 6. reinbeitedistrikter/tamreinlaget har rapportert om avsetning og bruk av midler mv. på særskilt rapporteringsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (Lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsen  

Bestemmelsen oppstiller fem vilkår som alle må være oppfylt for at reinbeitedistriktet/tamreinlaget skal være berettiget tilskudd.   

Vilkårene er rettet mot reinbeitedistrikt og/eller tamreinlag. Forståelsen av innholdet i vilkårene for de to typer subjektene er forskjellig på grunn av ulikheter i deres driftsform.   

Tamreinlagene driver reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet jf. reinl. § 8, jf. § 9, og er dermed ikke underlagt de kravene som stilles til reinbeitedistriktene etter reindriftsloven.   

Tamreinlagene er videre organisert som aksjeselskap, andelslag, ANS og DA av bønder/grunneiere og andre som driver reindrift i fellesskap, og må ha konsesjon for å drive reindrift jf. reinl. § 8. Tamreinlagene er forvaltningsmessig underlagt Statsforvalteren i Trøndelag.   

Bokstav a: Reinbeitedistriktet/tamreinlaget er «i drift»   

For reinbeitedistrikter 

Vilkåret om at reinbeitedistriktet «er i drift» skal ses i lys av de kravene som stilles til reinbeitedistrikter i reinl. kapitlene 6 og 7. Kravene er følgende:     

 • det skal være opprettet et distriktsstyre, jf. reinl. § 43  
 • distriktet skal ha en distriktskasse, jf. reinl. §46  
 • distriktet må ha et reindriftsfond, jf. reinl. § 47  
 • det skal holdes årsmøte i distriktet, jf. reinl. § 49  
 • årsmøtet i distriktet må ha behandlet saker etter kravene i reinl. § 50, og det må være sendt årsmelding til Statsforvalteren, jf. reinl. § 50 tredje ledd.   

 Alle ovennevnte vilkår skal være oppfylt for å anse reinbeitedistriktet for å være «i drift».   

For tamreinlag  

Vilkåret om at tamreinlaget skal «være i drift» innebærer at Statsforvalteren i Trøndelag hvert år må motta tamreinlagets årsmelding og budsjett. Satsforvalteren må også ha en kopi av gyldig konsesjon som kreves for å drive reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet etter reinl. § 8 første ledd.  

Bokstav b: Distriktsplan  

For Reinbeitedistrikter 

Distriktsplanen må være vedtatt av distriktsstyret. Det fremgår ikke av reindriftsloven at distriktsplanen også skal godkjennes på årsmøtet, selv om dette er praksis. Dette betyr at selv om distriktsplanen ikke er godkjent på årsmøtet, er vilkåret oppfylt.   

Distriktsplanen må oppfylle samtlige vilkår i reinl. § 62. Er ikke vilkårene i reinl. § 62 oppfylt, kan distriktet ikke sies å ha en godkjent distriktsplan. I slike tilfeller er distriktet ikke berettiget tilskudd.   

For reinbeitedistrikter med distriktsplaner opprettet etter tidligere reindriftslov av 1978, skal også kravene i reinl. § 62 være oppfylt.   

Videre er det et vilkår for å få innvilget tilskudd at den siste oppdaterte versjonen av vedtatt distriktsplan, må være sendt til statsforvalteren.   

Bokstav c: Reindriftsplan 

For tamreinlag  

Tamreinlagene skal vedta en «reindriftsplan», som innholdsmessig er tilnærmet lik distriktsplanen for reinbeitedistriktene, se reinl. § 62.  

Godkjenningen av en slik reindriftsplan skal skje i henhold til krav som stilles i aksjeloven for aksjeselskap eller lov om samvirkeforetak for samvirkeforetak (andelslag). Det er opp til styret å godkjenne planer i nødvendig utstrekning for selskapet/samvirkeforetaket, se aksjeloven § 6-12 og samvirkelova § 76. Det er uansett ikke et krav etter forskriften at planen skal være godkjent.   

Bokstav d: Revisorgodkjent regnskap  

For Reinbeitedistrikter 

Foregående år er kalenderåret før tilskuddet søkes.   

Etter bokstav d må regnskapet være godkjent av revisor. Det er i fotnotene i forskriften henvist både til reinl. § 50, jf. § 48 og lov om revisjon og revisorer (revisorloven) § 2-1.  

Etter revisorloven § 2-1 skal regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd påse at regnskapet revideres av registrert revisor eller statsautorisert revisor i samsvar med § 2-2 (revisjonsplikt) når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov.  

Reinbeitedistrikter er registrert som «annen juridisk person» i Brønnøysundregisteret. Vanlige inntekter er tilskudd etter denne forskriften, årlige tilskudd som siidaandelene plikter å betale etter reinl. § 46 første ledd og eventuelt erstatninger eller annet tilskudd.  

Etter reinl. § 48 skal årsmøtet velge revisor som skal være registrert eller statsautorisert i henhold til revisorloven. Statsforvalteren kan godkjenne at det i stedet for ekstern revisor velges et revisjonsutvalg på to, eventuelt tre medlemmer blant de stemmeberettigede i distriktet, jf. reinl. § 48 andre ledd. Det betyr at reinbeitedistriktets regnskap alltid skal revideres, og det kan derfor kreves at regnskapet må være revisorgodkjent, eventuelt at det godkjennes av valgte medlemmer.   

Reinbeitedistriktet har en plikt til å utarbeide et årsregnskap, som sendes til revidering innen 15. mars jf. forskrift om regnskapsføring av reindriftsfond og reinbeitedistriktenes regnskap § 8 og § 9. Av samme forskrift § 14 fremgår at ethvert regnskapspliktig reinbeitedistrikt og fond er revisjonspliktig, samt at revisjonen skal foretas av registrert revisor eller statsautorisert revisor.  Forskriftens § 14 står i direkte motstrid til reinl. § 48 andre ledd, som sier at statsforvalteren kan godkjenne at det i stedet for ekstern revisor velges et revisjonsutvalg på to, eventuelt tre medlemmer blant de stemmeberettigede i distriktet. 

Ved motstrid skal reindriftsloven av 2007 gå foran forskrifter, som betyr at det ikke kan stilles krav til at revisjonen skal foretas av registrert revisor eller statsautorisert revisor når statsforvalteren har godkjent valg av revisorer blant de stemmeberettigede i distriktet.  

Etter reindriftsloven er det et krav at distriktet avholder årsmøte innen utgangen av juni hvert år, og årsregnskapet skal vedtas av årsmøtet, se reinl. § 49 første ledd, jf. § 50 første ledd nr. 1.   

Årsregnskapet må sendes statsforvalteren innen 15. juli. Fristen er lik søknadsfristen for tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag. Dersom årsregnskapet ikke mottas innen fristen, vil reinbeitedistriktet anses for å ikke oppfyll vilkåret i § 1-2 bokstav a om at reinbeitedistriktet er «i drift», se punkt 2.1.1.   

For tamreinlag  

Foregående år er kalenderåret før tilskuddet søkes.   

Tamreinlagene omfattes ikke av reinl. kapittel 6, som handler om reinbeitedistrikter og siidaer. Derfor gjelder ikke reinl. § 48 for tamreinlag. Revisjonsplikten for tamreinlagene må derfor vurderes etter revisorloven.  

Etter revisorloven § 2-1 skal regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd påse at regnskapet revideres av registrert revisor eller statsautorisert revisor i samsvar med § 2-2 (revisjonsplikt) når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov.  

Tamreinlagene er registrert som aksjeselskap (AS), ansvarlig selskap (ANS) eller ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Disse selskapsformene er i utgangspunktet alltid regnskapspliktige og revisjonspliktige, men med unntak.   

Det må vurderes konkret i hvert tilfelle om tamreinlaget er revisjonspliktig. Vurderingen gjøres etter revisorloven. Dersom tamreinlaget ikke er revisjonspliktig, kan reindriftsmyndighetene ikke pålegge dem at opplysningene etter denne forskriftens § 1-2 bokstav c bekreftes av revisor.  Tamreinlagene kan ikke ilegges større byrde etter en forskrift enn det som følger av en lov (her: revisorloven), jf. Lex-superiorprinsippet. 

Det er likevel et krav at tamreinlagene sender inn årsregnskapet fra foregående år.    

Bokstav e: Avsetning til kriseberedskap 

Ved reindriftsavtalen 2018/2019 ble det innført et nytt generelt vilkår som medfører at reinbeitedistriktet/tamreinlaget er pliktige til å avsette midler til kriseberedskap for å få innvilget tilskudd etter forskriften. Bakgrunn for innføringen var å legge til rette for at distriktene og tamreinlagene setter av midler til kriseberedskap og bruker disse midlene i samsvar med formålet, jf. Reindriftsavtalen 2018/2019 pkt. 4.1.  

Avsetningen gjøres etter § 1-5.  

Bokstav f: rapporteringsskjema 

Rapporteringsskjemaet finnes på Landbruksdirektoratets nettsider. Kravet om at reinbeitedistriktet/tamreinlaget skal fylle ut rapporteringsskjema er nytt i år, men inneholder mange av de samme punktene som tidligere søknadskjema. 

Det skal rapporteres på HMS innkjøp, avløserordning for sykdom og svangerskap, avløserordning for ferie og fritid, samt kriseberedskap.  

Rapporteringsskjemaet skal legges sammen med søknadsskjema når distriktet eller tamreinlaget søker tilskudd. Det må leveres innen fristen 15. juli.  

Fant du det du lette etter?