Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/42

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 2-2. Generelle vilkår

§ 2-2

Reinbeitedistriktet/tamreinlaget må melde beitekrisen til fylkesmannen før bruk av kriseberedskapsfondet.

Kriseberedskapsfondet etter § 1-5 skal kun brukes til å dekke kostnader i forbindelse med tilfeller der kriseberedskapsutvalget har fastslått at det foreligger en beitekrise.

Reinbeitedistriktet/tamreinlaget skal rådføre seg med fylkesmannen ved gjennomføring av tiltak i forbindelse med beitekrisen.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (Lovdata)

Første ledd: Melding om beitekrisen til statsforvalteren

Dette vilkåret innebærer at distriktet/tamreinlaget ikke kan ta ut penger fra fondskontoen eller betale fakturaer derfra før beitekrisen er meldt til statsforvalteren. 

Melding til statsforvalteren kan gjøres muntlig per telefon eller fremmøte, eller skriftlig ved e-post eller brev. Normalt vil det haste med å sette i gang tiltak, så muntlig dialog er nok det mest relevante. Statsforvalteren skal loggføre muntlige meldinger for eventuell senere dokumentasjon.

Andre ledd: Tilfeller der kriseberedskapsfondet kan anvendes

Bestemmelsen begrenser typer tilfeller der kriseberedskapsfondet kan anvendes. Vilkåret innebærer at når kriseberedskapsutvalget har fastslått at det er en beitekrise, kan midler fra kriseberedskapsfondet benyttes.

Videre er det kun kostnader i forbindelse med beitekrisen som kan dekkes av kriseberedskapsfondet. I dette ligger at det må være en nær og naturlig tilknytning mellom kostnadene og beitekrisen, jf. ordlyden «i forbindelse med». Hvilke kostnader som er aktuelle fremgår av § 2-3.

Tredje ledd: Råd ved gjennomføring av tiltak

Bestemmelsen sikrer en tett dialog med statsforvalteren.

Arbeidsgruppen har foreslått at statsforvalteren innhenter råd fra kriseberedskapsutvalget i tilfeller hvor det vurderes iverksettelse av ulike tiltak når en beitekrise har oppstått. Dette gjelder særlig dispensasjoner fra gjeldende beitetider og innflytting til områder hvor det i utgangspunktet ikke er åpnet for beite, men hvor det er inngått avtaler mellom reindriften og grunneierne om bruk ved særlige tilfeller. 

Fant du det du lette etter?