Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/42

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-5. Avsetning til kriseberedskapsfond

§ 1-5

Reinbeitedistriktet/tamreinlaget må oppgi hvor stor andel av søknadsårets distriktstilskudd som skal avsettes til kriseberedskapsfond. Avsetningen må utgjøre minimum kroner 5 000.

Tilskudd til kriseberedskap gis med 150 prosent av avsetningen etter første ledd, begrenset oppad inntil 25 prosent av totalt tilskudd etter § 1-3.

Reinbeitedistriktet/tamreinlaget må sette den samlede avsetningen på særskilt bankkonto for kriseberedskapsfond. Opptjent avkastning skal inngå i øvrige midler på bankkontoen.

Regler for bruk av kriseberedskapsfondet er gitt i kapittel 2.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (Lovdata)

Første ledd: Andel som skal avsettes

Bestemmelsen stiller et vilkår om at reinbeitedistriktet/tamreinlaget oppgir hvor stor andel av tilskuddet skal avsettes til kriseberedskap. Slike opplysninger skal oppgis i søknadsskjema.

Bestemmelsen inneholder dessuten et minstebeløp for avsetning til kriseberedskap som et vilkår for å få tilskudd etter forskriften.

Andre ledd: Prosentsatser

Bestemmelsen fastsetter prosentsatser som gjelder både egen avsetning og det totale tilskuddet. Beregningen av tilskudd etter disse satsene kan illustreres med følgende eksempler:

Distrikt A har fått distriktstilskudd på 200 000 kroner og gjort egen avsetning til kriseberedskap på 10 000 kroner. Tilskuddet etter § 1-5 andre ledd vil utgjøre 15 000 kroner.

Tamreinlag B har fått tilskudd på 152 000 kroner og gjort egen avsetning til kriseberedskap på 30 000 kroner. Tilskuddet etter § 1-5 andre ledd begrenses til 38 000 kroner, som er 25 prosent av det totale tilskuddet på 152 000 kroner.

Tilskudd til kriseberedskap kan ikke innvilges til distrikt 17, 30A, 30B, 30C og Femunden. Det vises til at de nevnte reinbeitedistriktene alle er vinterbeiter, og distriktene som disponerer disse vinterbeitene er alle tilknyttet andre sommerbeiter. Distriktene som benytter disse vinterbeitene får da tilskudd til kriseberedskap gjennom sine sommersiidaer.

Tredje ledd: Overføring til særskilt konto

Det stilles krav til at den samlede avsetning skal settes på en særskilt bankkonto for kriseberedskapsfond. Distriktet/tamreinlaget må selv opprette en slik konto og oppgi på søknadsskjemaet hvilket kontonummer den særskilte kontoen har.

Opptjent avkastning slik som renter skal inngå i øvrige midler på denne bankkontoen. Det betyr at rentene ikke kan tas ut for bruk til andre formål.

Landbruksdirektoratet betaler ut distriktstilskudd inklusive tilskudd til avsetning til kriseberedskap til distriktets konto. Distriktet selv må flytte midlene til egen konto for kriseberedskap.

Fjerde ledd

Ingen kommentar til bestemmelsen.

Fant du det du lette etter?