Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/42

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 1. Formål

§ 1-1 

Tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag skal bidra til å gi disse økt medansvar for utvikling av reindriften i bærekraftig retning, balanse mellom reintall og beiter, sikring av arealer og økt lønnsomhet. Tilskuddet skal videre gi grunnlag for avsetning til kriseberedskap, arbeid med helse, miljø og sikkerhet, avløserordning ved sykdom og svangerskap ut over folketrygdens generelle ordninger og avløserordning ved ferie og fritid. 

Formålet med avsetning og tilskudd til kriseberedskap er å legge til rette for reinbeitedistriktenes og tamreinlagenes nødvendige tiltak i forbindelse med beitekriser. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (Lovdata)  

Første ledd: hovedformålet 

Hovedmålet med tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag er å bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med reindriftspolitiske mål gjennom bruk av økonomiske virkemidler. Det ledende reindriftspolitiske målet er utvikling av reindriften som økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig næring, jf. reindriftsloven § 1. For å oppnå dette målet oppstiller reindriftsloven (heretter reinl.) en rekke pliktbestemmelser for reindriftsutøvere, siidaer, reinbeitedistrikter og reindriftsmyndigheter. Forskriften inneholder økonomiske incentiver for næringen og andre aktører til å overholde pliktbestemmelsene i reindriftsloven og oppnå de overordnede målene. Anvendelse av de enkelte bestemmelsene i tilskuddsforskriften bør derfor ses i sammenheng med reinl. § 1. De reindriftspolitiske mål har endret seg siden reindriftslovens ikrafttredelse. Gjeldende reindriftspolitiske mål fremgår av Meld. St. 32 (2016-2017). Disse målene er blant annet:  

  • utvikling av reindriftsnæringen som rasjonell, markedsorientert næring som er bærekraftig i et landsiktig perspektiv  
  • utvikling av reindriftsnæringen som familiebasert næring, der familien kan skape seg økonomisk handlingsrom og frihet til å organisere egen drift  
  • optimalisering av produksjon med fokus på dyrevelferd og god kjøttkvalitet  
  • fokus på økologisk bærekraft og reintall. 

Andre ledd: formålet med avsetning til kriseberedskap 

Avsetning til kriseberedskap er for å styrke næringens arbeid med beredskap. Det innvilges tilskudd etter en prosentsats av andel søker selv avsetter til kriseberedskap.  

Fant du det du lette etter?