Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/42

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-8. Dekning av kostander til utarbeidelse av bruksregler

§ 1-8

Dersom distriktet ikke selv utarbeider bruksregler, dekkes fylkesmannens utgifter til utarbeiding av bruksreglene innenfor rammen av distriktstilskudd.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Bestemmelsen brukes der statsforvalteren har utarbeidet bruksregler for et reinbeitedistrikt etter reinl. § 58 fjerde ledd. 

Utgiftene kan kun dekkes «innenfor rammen av distriktstilskudd[et]» det aktuelle driftsåret. Fratrekk for statsforvalterens kostnader kan derfor aldri bli større enn det totale tilskuddet som distriktet er innvilget etter forskriften det aktuelle driftsåret. 

Tamreinlag omfattes ikke av bestemmelsen, da reindriftsloven ikke inneholder hjemmel for statsforvalteren til å utarbeide bruksregler for tamreinlag. 

Fant du det du lette etter?