Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/42

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-4. Særskilt tilskudd for Trollheimen

§ 1-4

Tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning til reinbeitedistriktene, For Trollheimen ytes det tilskudd til spesielle kostnader med inntil kroner 15 000 per siidaandel for det antall enheter som er innvilget produksjonspremie i minst et av de tre foregående driftsårene. Med bakgrunn i gitte rammebetingelser utbetales et ekstraordinært tilskudd på inntil 100 000 kroner til hver av de fem siidaandelene i Trollheimen. Ved endring av rammebetingelsene bortfaller tilskuddet.

 

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Reindrift i Trollheimen er regulert i en egen lov, trollheimenloven av 21.desember 1984 nr. 101. Reindrifta i Trollheimen er samisk reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet,jf. reinl. § 8. Dels er det inngått leieavtaler med grunneierne, og dels er nødvendige rettigheter for utøvelse av reindrift ekspropriert.

Selv om Trollheimen formelt er en sijte (sørsamisk for siida) og ikke et distrikt, er bestemmelsen om tilskudd til Trollheimen lagt inn i denne forskriften.

Bestemmelsen regulerer to forskjellige tilskudd per siidaandel – tilskudd til «spesielle kostnader» og «ekstraordinært tilskudd».

For presisering av bestemmelsen om tilskudd per siidaandel vises til kommentarene til § 1-3 tredje ledd. Ekstraordinært tilskudd innvilges til hver siidaandel «med bakgrunn i gitte rammebetingelser». Satsen ble doblet fra kr 50 000 til kr 100 000 fra og med driftsåret 2019/2020, jf. punkt 4.1 i reindriftsavtalen for 2019/2020.

Når bestemmelsen bruker formuleringen med «bakgrunn i gitte rammebetingelser», henviser dette til at siidaandelene i Trollheimen har et lavt reintall, og får ikke lov til å øke dette på grunn av fare for konflikt med landbruket.

Hvis rammebetingelser blir endret, bortfaller tilskuddet, jf. § 1-4 siste punktum.

Fant du det du lette etter?