Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/42

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 2-5. Krav om tilbakeføring ved uberettiget bruk

§ 2-5

Fylkesmannen kan kreve hele eller deler av de brukte midlene tilbakeført til kriseberedskapsfondet dersom

  1. fondet brukes i strid med de generelle vilkårene i § 2-2, eller
  2. fylkesmannen ikke godkjenner rapporteringen ved bruk av fondet etter § 2-4.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Bestemmelsen lister opp to tilfeller når statsforvalteren kan kreve de brukte midlene

tilbakeført til kriseberedskapsfondet, helt eller delvis. Opplistingen er uttømmende, slik at midlene ikke kan kreves tilbakeført i andre tilfeller.

Dette er aktuelt når:

  • reinbeitedistriktet/tamreinlaget har brukt fondets midler til kostnader som ikke har en nær og naturlig tilknytning til beitekrisen, eller 
  • midlene er brukt uten at det foreligger en beitekrise, eventuelt at distriktet mener det er en beitekrise, uten at kriseberedskapsutvalget er enig i det.

Manglende godkjenning vil være aktuelt når det foreligger mangler ved rapporteringen. For eksempel når kostnadsbruken som er beskrevet i rapporten ikke er dokumentert ved bilag.

Søker må få en mulighet til å ferdigstille rapporteringen før midlene kreves tilbake. Det kan være at dokumentasjon er kommet bort i posten eller sendt til feil epostadresse, eller manglet da fristen for å sende inn rapporten utløp. 

Statsforvalteren må derfor gi søker en frist for å ferdigstille rapporteringen. Dersom frist for å ettersende dokumentasjon eller rette opp mangler ved rapporteringen ikke overholdes, skal statsforvalteren sende forhåndsvarsel etter fvl. § 16 om at det vil bli fattet vedtak om tilbakeføring av de brukte midlene til fondet. Søker må få en rimelig frist for uttalelse til varselet. 

Etter fristen for uttalelse er gått ut, og eventuelt svar fra søker ikke er tilstrekkelig til å unnlate tilbakeføring, må statsforvalteren fatte vedtak om tilbakeføring til fondet. Kopi av vedtaket sendes til Landbruksdirektoratet for innkreving i samsvar med gjeldende rutiner for dette.

Både det tilskuddet som reinbeitedistriktet/tamreinlaget innvilges etter § 1-5 andre ledd og distriktets/tamreinlagets egen avsetning etter § 1-5 første ledd kan kreves tilbakeført til kriseberedskapsfondet etter § 2-5. Bestemmelsen blir tolket slik da kapittel 2 om bruk av kriseberedskapsmidlene gjelder begge de ovennevnte typer midler.

Fant du det du lette etter?