Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/42

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-3. Tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning

§ 1-3
Tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning til reinbeitedistriktene, herunder Trollheimen, ytes med et fast grunnbeløp på inntil kroner 102 000 per distrikt. Ved sammenslåing av distrikter økes grunnbeløpet i forhold til antall distrikter som blir sammenslått, avgrenset til to år etter sammenslåingen.
Tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning utgjør

  1. inntil 250 000 kroner til distrikt 17 i Øst-Finnmark reinbeiteområde
  2. inntil 250 000 kroner til distrikt 16 i Øst-Finnmark reinbeiteområde
  3. inntil 250 000 kroner til hvert av distriktene 30A, 30B og 30C i Vest-Finnmark reinbeiteområde
  4. inntil 50 000 kroner til Femund reinbeitedistrikt i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde
  5. inntil 125 000 kroner til hvert av tamreinlagene.

I tillegg ytes et beløp per siidaandel på inntil 22 500 kroner. For siidaandeler i distrikt 16 i Øst-Finnmark reinbeiteområde utgjør beløpet inntil kroner 29 000 kroner. Det variable tilskuddet skal kun ytes for det antall siidaandeler som er innvilget produksjonspremie minst et av de tre foregående driftsårene. Det variable tilskuddet gjelder ikke distriktene 17, 30A, 30B, 30C, og Femund.
Distrikter som har vedtatt en siidainndeling gjennom årsmøtevedtak kan fordele midlene på de ulike siidaene.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Første og andre ledd i § 1-3 regulerer det ordinære tilskuddet til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning. Tredje ledd regulerer et eget variabelt tilskudd som kommer i tillegg til det ordinære tilskuddet, som enkelte nevnte reinbeitedistrikter har krav på, men ikke alle.

Første ledd: Grunnbeløpet

Første ledd er hovedregelen for det alminnelige distriktstilskuddet. Bestemmelsen angir satsen for dette tilskuddet, som fra og med driftsåret 2019/2020 økt til 102 000 kroner per distrikt, jf. punkt 4.1 i reindriftsavtalen for 2019/2020. Hvis vilkårene er oppfylt, får alle reinbeitedistrikt i utgangspunktet 102 000 kroner, med unntak av opplistingen i bestemmelsens andre ledd. Ved sammenslåing av distrikter økes grunnbeløpet i forhold til antall distrikter som blir sammenslått. Dette betyr at det ved sammenslåing av to distrikter ytes tilskudd tilsvarende to grunnbeløp etter § 1-3 andre ledd, og ved sammenslåingen av tre distrikter ytes tre grunnbeløp. Økningen av grunnbeløpet gis i to år, regnet fra det driftsåret distriktene slås sammen.

Andre ledd: Unntak

Bestemmelsen er et unntak fra hovedregelen i første ledd, det vil si at de nevnte reinbeitedistrikt får det beløp som fremgår av bestemmelsen istedenfor 102 000 kroner etter hovedregelen i første ledd. Opplistingen av hvilke distrikter som får slik tilskudd er uttømmende. Det betyr også at anledningen til å øke beløpet ved sammenslåing av distrikt etter § 1-3 første ledd kun gjelder distrikter som mottar grunnbeløpet etter første ledd. Dette forankres også i ordlyden i første ledd der det heter at bestemmelsen regulerer «grunnbeløp». Tilskudd til tamreinlagene er uttømmende regulert i andre ledd. Heller ikke tamreinlagene omfattes av bestemmelsens første ledd.

Tredje ledd: Variable tilskuddet

Tredje ledd regulerer det variable tilskuddet. Satsen for det variable tilskuddet økte for reindriftsavtalen 2020/2021 slik at det kan gis rom for å ta ut ferie og fritid jf. Reindriftsavtalen 2020/2021 punkt 3.1. Satsen økte fra 12 000 kroner til 22 500 kroner per siidaandel, og for siidaandeler i distrikt 16 i Øst-Finnmark økte satsen fra 18 500 kroner til 29 000 kroner per siidaandel. Distriktene må rapportere på antall siidaandeler som tar ut ferie og fritid. Dette gjøres på særskilt rapporteringsskjema jf. forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag § 1-2 bokstav f.

Med «foregående driftsårene» menes de tre driftsårene før det år søknad om tilskudd behandles for. Det betyr at for et distrikt som søker om tilskudd for driftsåret 2020/2021, skal vurderingen baseres på driftsårene 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020.

Tilskudd etter § 1-3 tredje ledd gjelder ikke fellesbeitedistrikter som er nevnt i bestemmelsen. De nevnte reinbeitedistriktene er alle vinterbeitedistrikter, og distriktene som disponerer disse vinterbeitene er alle tilknyttet andre sommerbeiter. Distriktene som benytter disse vinterbeitene, får da det variable tilskuddet gjennom sine sommersiidaer.

Ettersom tamreinlagene er organisert på en annen måte enn samisk reindrift er ikke tamreinlagene berettiget dette variable tilskuddet. Dette følger også av ordlyden «per siidaandel» da tamreinlag ikke har siidaandeler.

Fjerde ledd: Intern fordeling

Fjerde ledd gjelder kun for reinbeitedistrikter. Bestemmelsen angir en intern fordeling innad i distriktet etter at tilskuddet er blitt utbetalt. Den kan ikke forstås slik at Landbruksdirektoratet skal utbetale tilskuddet til den enkelte siida.

Fant du det du lette etter?