Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/42

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Vilkår for å motta tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag står i forskrift av 26. juni 2018 nr. 1031. Forskriften for søknadsåret 2020/2021 trådte i kraft 1. juli 2020.  

Dette rundskrivet (2020-42) erstatter rundskriv 2019-31 og kommenterer reglene i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag. Det er gjort endring i følgende bestemmelser: 

 • § 1-1 første ledd – distriktstilskuddet kan brukes til avløsningsordning for ferie og fritid 
 • § 1-2 – tamreinlag må sende reindriftsplan til statsforvalteren. Reinbeitedistrikter og tamreinlag må rapportere om avsetning, bruk mv. av midler på særskilt rapporteringsskjema  
 • § 1-3 tredje ledd – satsene det variable tilskuddet økes for å gi rom til å ta ut ferie og fritid.  
 • § 1-4 – språklig endring 
 • § 1-5 tredje ledd- distrikter/tamreinlag må overføre kriseberedskapsmidler til egen konto 
 • § 1-6 andre ledd – søker må vedlegge all nødvendig dokumentasjon 
 • § 1-6 tredje ledd – frist for å levere søknad 
 • § 1-6 fjerde ledd - statsforvalteren kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.  
 • § 1-9 andre ledd – hele eller deler av tilskuddet kan kreves tilbakebetalt ved manglende rapportering 
 • § 1-13 – språklig endring  
 • § 2-2 – første og andre ledd bytter rekkefølge 

For behandling av søknader om tilskudd gjelder reglene i forvaltningsloven. Forskrift, rundskriv, veileder og søknadsskjema er tilgjengelig på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet – www.landbruksdirektoratet.no.  

Søknaden leveres på papir og sendes statsforvalteren. Kommentarer til forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag 

Fant du det du lette etter?