Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/42

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 2-3. Kostnader og satser

§ 2-3

Som kostnader etter § 2-2 regnes blant annet leie av alternative beiteområder, innkjøp av fôr, innleid arbeidskraft, transport av fôr og personell, samt flytting av rein til alternative beiteområder.

Vederlag for enkeltpersoners arbeidsinnsats kan maksimalt utgjøre kroner 150 per time.

For dekning av bruk av enkeltpersoners transportmidler og annet utstyr anvendes statens satser.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (Lovdata)

Første ledd: Tiltak

Bestemmelsen er ikke uttømmende, jf. ordlyden «blant annet». Det betyr at også andre kostnader enn de som er positivt angitt i bestemmelsen kan tenkes. Det avgjørende er om kostnaden har tilknytning til beitekrisen.

Ved flytting av rein i forbindelse med en beitekrise kan kostnader til leie av transport av dyrene dekkes fra kriseberedskapsfondet.

Andre ledd

Ingen kommentarer.

Tredje ledd

Ingen kommentarer.

Fant du det du lette etter?