Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/42

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-6. Krav til søknad

§ 1-6

Søknad om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag sendes på særskilt skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søknaden sendes til fylkesmannen i det reinbeiteområdet reinbeitedistriktet eller tamreinlaget tilhører.

Søker må legge ved den dokumentasjonen som fremgår av søknadsskjemaet. Søker er ansvarlig for at all nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden.

Søknad om tilskudd med vedlegg må være levert innen 15. juli.

I særlige tilfeller kan fylkesmannen dispensere fra søknadsfristen.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (Lovdata)

Første ledd: søknadsskjema

Det er ingen plikt for distriktet/tamreinlaget å anskaffe midler til HMS-arbeid, som for eksempel GPS, nødpeilesendere og lignende. Hvis de gjør det, skal det imidlertid oppgis i søknaden.

Andre ledd: dokumentasjon

Dokumentasjon som kreves av søker vil fremgå av søknadsskjema/rapporteringsskjema, se § 1-2 bokstav f.

Tredje ledd: frist

Søker er ansvarlig for at all nødvendig dokumentasjon sendes til statsforvalteren innen søknadsfristen. Dokumentasjon som kommer etter fristen vil ikke inngå i grunnlaget for beregning av tilskudd, dersom det ikke er innvilget dispensasjon. Dette kan medføre at søknad om tilskudd avslås.

Fjerde ledd: dispensasjon fra søknadsfristen

Hvis reinbeitedistriktet/tamreinlaget av enkelte grunner ikke kan sende søknad eller fremskaffe nødvendige vedlegg innen søknadsfristen, kan statsforvalteren gi søker dispensasjon fra søknadsfristen. Søknad om dispensasjon fra søknadsfristen må sendes før søknadsfristen er utløpt.

Slik dispensasjon skal kun gis ved «særlige tilfeller». Det betyr at situasjonen som ligger til grunn for søknad om dispensasjon skal skille seg markant fra det normale og ligge utenfor søkers kontroll. Eksemplene her kan være dødsfall, akutt sykdom og lignende.

Flere distrikter bruker regnskapskontorer for å føre regnskapet til distriktet. I de tilfellene statsforvalteren gir dispensasjon fra søknadsfristen fordi regnskapskontoret har bedt reinbeitedistriktet om utsettelse, må ny frist ikke medføre at tilskuddet utbetales i påfølgende regnskapsår.

Statsforvalteren sender kopi av dispensasjonsvedtak til Landbruksdirektoratet for orientering.

Fant du det du lette etter?