Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/42

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-9. Opplysningsplikt og kontroll

§ 1-9

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddordningene, eller for å kunne oppfylle reindriftsavtalen.

Manglende rapportering av bruken av tilskuddet kan medføre at hele eller deler av utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt.

Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Det kan kreves at opplysningene bekreftes av revisor.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (Lovdata)

Første ledd: mottakere av tilskudd har opplysningsplikt

Etter § 1-9 første ledd har de som mottar tilskudd etter forskriften opplysningsplikt overfor reindriftsmyndighetene.

Bestemmelsen skal forstås slik at reindriftsmyndighetene (statsforvalteren, Landbruksdirektoratet og LMD) bare kan kreve opplysninger som er relevante for saksbehandlingen og den generelle forvaltningen av ordningen med tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag. Som oftest vil dette dreie seg om grunnlagsmateriale for å fatte selve vedtaket om tilskudd og dokumentasjon som muliggjør effektiv kontroll av om tilskuddet er i overensstemmelse med forskriftens målsettinger.

Det er ikke adgang å fremtvinge oppfyllelse av opplysningsplikten. Hvis reindriftsmyndighetene velger å kreve opplysninger etter § 1-9 første ledd, må saksbehandler oppgi forvaltningsloven § 14 som hjemmel for kravet.

Den som får pålegget har da adgang til å klage på pålegget hvis vedkommende mener at det ikke finnes en lovlig adgang til å gi opplysningene til Landbruksdirektoratet. Klagen kan fremsettes skriftlig eller muntlig, og innen tre dager fra pålegget er mottatt. Reindriftsmyndighetene må informere om klageadgangen når de gir pålegg om å gi opplysninger.

Andre ledd: konsekvensen av manglende rapportering

Forskrift om reinbeitedistrikter og tamreinlag stiller krav til at reinbeitedistrikter og tamreinlag rapportere om bruken distriktstilskuddet på eget rapporteringsskjema og at reinbeitedistrikter levrer revisorgodkjent årsregnskap for foregående år, slik at bruken av tilskuddet kan dokumenteres. Krav til revisorgodkjent regnskap for tamreinlag gjelder bare når tamreinlaget er pliktig til revisjon etter lov 1995-15-01 nr. 2 om revisjon og revisorer.

Rapportering på eget rapporteringsskjemaet til Landbruksdirektoratet skal sikre at bruken av tilskuddet synliggjøres, slik at det kan vurderes om det er brukt i samsvar med forskriften.

Dersom rapportering mangler kan det ikke dokumenteres at tilskuddet er brukt i samsvar med vedtaket/vilkårene i forskriften og tilskudd kan derfor kreves tilbakebetalt. Se kommentarer til § 1-10.

Tredje ledd: reindriftsmyndighetene fører tilsyn med utbetalinger av tilskudd

Etter § 1-9 tredje ledd har reindriftsmyndighetene adgang til å føre tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige. Slik oppgave har myndighetene etter § 1-11 andre ledd i Reglement for økonomistyring i staten.

Tilsynet innebærer at reindriftsmyndighetene får adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som har sammenheng med tilskuddsutbetalingen, samt revidert regnskap for slakterier som er pålagt revisjonsplikt. Før slike kontroller må myndighetene fatte pålegg og opplyse om hjemmelen og klageadgangen, slik det er omtalt i punkt om § 1-9 første ledd.

Fant du det du lette etter?