Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1. Formål

§ 1 

Tilskudd til siidaandeler og reinlag skal bidra til å fremme en bærekraftig reindrift, kvalitet og produktivitet samt heve inntekten i næringen. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag (Lovdata)  

Om formål  

Hovedmålet med tilskudd til siidaandeler og reinlag er å fremme en bærekraftig reindrift. Dette er også formålet med reindriftsloven og hovedmålsetting i Meld. St. 32 (2016-2017) «Reindrift – Lang tradisjon – unike muligheter» (heretter stortingsmeldingen). 

For å oppnå dette målet har reindriftsloven innført en rekke plikter for reindriftsutøvere, reinbeitedistrikter, reinlag og reindriftsmyndigheter. Tilskuddsforskriftens ordninger skal motivere reindriftsnæringen og andre aktører til å overholde pliktene i reindriftsloven og oppnå de overordnede målene. Bruk av de enkelte bestemmelsene i tilskuddsforskriften bør derfor ses i sammenheng med reindriftsloven § 1. dette gjelder for eksempel vurdering av søknader om dispensasjon. 

Siden ikrafttredelsen av reindriftsloven 2007 har de reindriftspolitiske målene blitt noe endret. Gjeldende reindriftspolitiske som fremgår av stortingsmeldingen, er blant annet:

  • utvikling av reindriftsnæringen som rasjonell, markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv
  • utvikling av reindriftsnæringen som familiebasert næring, der familien kan utnytte det økonomiske handlingsrommet og frihet til å organisere egen drift
  • optimalisering av produksjon med fokus på dyrevelferd og god kjøttkvalitet, og
  • fokus på økologisk bærekraft og reintall. 

Videre er det et mål med tilskuddsordningene å fremme kvalitet og produktivitet, samt heve inntekten i næringen.
 

 

Fant du det du lette etter?