Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 6. Krav til søknaden

§ 6 

Reinlag eller leder av siidaandel skal sende søknad om tilskudd på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søknaden skal sendes til statsforvalteren i det reinbeiteområdet siidaandelen eller reinlaget tilhører.

Søker må legge ved den dokumentasjon som fremgår av søknadsskjemaet. Søker er ansvarlig for at all nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden.

Søknad om tilskudd med vedlegg må være levert innen 31. mai.

I særlige tilfeller kan statsforvalteren dispensere fra søknadsfristen.

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag(Lovdata)  

Første ledd: søknad sendes på særskilt skjema 

Leder av siidaandel eller reinlag må sende søknad om tilskudd på skjema som er fastsatt av Landbruksdirektoratet. Skjemaet finnes på direktoratets nettsider både som elektronisk skjema og som papirskjema. Søknaden leveres enten via Altinn (elektronisk) eller til statsforvalteren i reinbeiteområdet siidaandelen eller reinlaget tilhører (papir). Alle reinlag må sende søknaden til Statsforvalteren i Trøndelag.

Det er bare mulig å sende elektronisk søknad hvis siidaandelen/reinlaget har levert elektronisk MOR for tilskuddsåret. Enkelte av opplysningene fra elektronisk MOR blir automatisk overført til malen for behandling av elektroniske søknader om tilskudd. Er MOR levert på papir, må søker bruke søknadsskjema på papir.

Er siidaandelen ledet av ektefeller eller samboere i fellesskap, må begge ektefellene/samboerne skrive under på søknaden. Eventuelt kan den ene lederen underskrive på vegne av den andre etter fullmakt. Fremgangsmåten for dette er forklart i Tilskudd til siidaandeler og reinlag – søkerveiledning.

Andre ledd: krav til dokumentasjon 

Krav til dokumentasjon fremgår i søknadsskjemaet under «Vedlegg». Det kan kreves forskjellige dokumentasjon avhengig av hvilke tilskuddsordninger søknaden gjelder. For eksempel, er det behov for kopi av skattemelding ved søknad om særskilt driftstilskudd til kvinner eller ektefelle-/samboertillegg.

Søker har ansvaret for å legge all nødvendig dokumentasjon ved søknaden innen søknadsfristen. Manglende levering av dokumentasjon innen fristen kan føre til at søknaden ikke vil bli behandlet, eller at søker får mindre i tilskudd. For eksempel, må inntekt fra privat slakt dokumenteres med salgsbilag. Hvis søker ikke legger frem dette, vil det kun gis produksjonspremie for rein som er slaktet ved godkjent slakteri.

Tredje ledd - søknadsfrist 

Søknadsfristen for tilskudd til siidaandeler og reinlag er 31. mai.  

Søknad med vedlegg må være levert innen fristen 

Leder av siidaandel eller reinlag må sende søknad om tilskudd innen fristen. Hvis søknaden leveres elektronisk, må den være sendt via Altinn innen klokka 23:59 den 31. mai 2022. Hvis søknaden leveres på papir, må den være poststemplet senest 31. mai 2022.

Søknaden må være fullstendig  

Søknaden anses fullstendig kun når søker har lagt ved alle vedlegg som er nevnt i søknadsskjemaet. Det er søker som er ansvarlig for å sjekke at alle vedlegg har blitt lagt ved søknaden. Hvis det ikke er mulig å levere et vedlegg elektronisk, må søker sende dette på papir til statsforvalteren. Vedleggene skal være stemplet innen søknadsfristen.

Hvis søknaden er levert etter fristen uten at søker har fått dispensasjon etter § 6 fjerde ledd, vil søknaden ikke bli behandlet. Hvis søker sender inn manglende vedlegg etter fristen uten å ha fått dispensasjon, vil statsforvalteren avvise vedleggene. Dette kan resultere i at søker får avslag på tilskudd (for eksempel, ved manglende dokumentasjon på minsteinntekt) eller få mindre i tilskudd enn det som er søkt (for eksempel, ved manglende dokumentasjon på ektefellens/samboerens inntekt).

Fjerde ledd – dispensasjon fra søknadsfristen 

Hvis siidaandelen/reinlaget av enkelte grunner ikke kan sende søknad eller fremskaffe nødvendige vedlegg innen søknadsfristen, må leder av siidaandel eller reinlag søke om dispensasjon. Søknad om dispensasjon må sendes før søknadsfristen er utløpt.

Statsforvalteren kan bare innvilge dispensasjon fra søknadsfristen ved «særlige tilfeller». Det betyr at situasjonen som ligger til grunn for søknad om dispensasjon skal skille seg vesentlig fra det normale og ligge utenfor søkerens kontroll. For eksempel kan dette være akutt sykdom, dødsfall eller forsinkelser hos søker/regnskapsfører i deres arbeid med næringsoppgaven. I sistnevnte tilfellet må det foreligge vedtak fra skattemyndighetene om utsettelse av frist for å levere næringsoppgave, som også er 31. mai 2022.

Fant du det du lette etter?