Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Vilkår for å motta tilskudd til siidaandeler og reinlag står i forskrift av 20. juni 2019 om tilskudd til siidaandeler og reinlag. Forskriften for søknadsåret 2021/2022 trådte i kraft 1. juli 2021.  

Dette rundskrivet (2021/16) erstatter tidligere rundskriv 2020/40 og kommenterer reglene i forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag. Forskriften som helhet er endret som følge av generelle begrepsendringer på to punkter:

  • «tamreinlag» er erstattet med «reinlag», jf. Forskrift av 22. juni 2021 nr. 2269 om endring i flere forskrifter som følge av navneendring fra tamreinlag til reinlag (i kraft 1. juli 2021)
  • «fylkesmannen» er erstattet med «statsforvalteren», jf. Forskrift av 22. desember 2020 nr. 3044 om endring i flere forskrifter som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen. 

Det er for øvrig gjort endringer i følgende bestemmelser:

  • § 8 andre ledd – kravet til inntekt for å anse reindrift som hovednæring endres fra 75 til 50 prosent
  • § 9 første ledd – ordningen med etableringstilskudd utvides til å gjelde dem som får opprettet siidaandel før fylte 35 år
  • § 10 første ledd – satsen for produksjonspremie økes til 39 prosent av avgiftpliktig inntekt
  • § 10 andre ledd – øvre tak for beregningsgrunnlaget for tamreinlag endres fra 1 000 000 kroner til 1 250 000 kroner
  • § 12 første ledd – ordningen med ektefelle-/samboertillegg begrenses til siidaandeler som ledes av ektefeller/samboere i fellesskap.
     

For behandling av søknader om tilskudd gjelder reglene i forvaltningsloven. Forskrift, rundskriv, veileder og søknadsskjema er tilgjengelig på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Søknaden kan også leveres elektronisk via Altinn. Landbruksdirektoratet oppfordrer siidaandeler og reinlag å levere søknade elektronisk. Informasjon om pålogging og levering av søknaden finnes på www.altinn.no. Muligheten for å levere elektronisk søknad er kun åpen for dem som har levert elektronisk melding om reindrift.

Fant du det du lette etter?