Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 3. Generelle vilkår for tilskudd

§ 3 

Tilskudd etter denne forskriften kan innvilges til reinlag eller leder av siidaandel dersom:

  1. Reinlaget eller leder av siidaandel har levert melding om reindrift for tilskuddsåret, og
  2. reinlaget eller leder av siidaandel har hatt en avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift det siste kalenderåret. Inntekter fra rein som er slaktet eller omsatt utenfor Norge regnes ikke som avgiftspliktig salgsinntekt etter denne forskriften, med mindre reinen omfattes av ordningen med utenlands bearbeiding, og
  3. leder av siidaandelen ikke mottar alderspensjon etter folketrygdens regler i driftsåret søknaden gjelder. I felles siidaandel eller siidaandel som mottar ektefelle-/samboertillegg etter § 12, kan likevel eldste ektefelle eller samboer motta alderspensjon.

Sideordnede rekrutteringsandeler kan ikke innvilges tilskudd etter denne forskriften

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag (Lovdata)  

Første ledd nr. 1: søker må levere melding om reindrift 

For å få tilskudd etter forskriften må søker ha levert melding om reindrift (MOR) i tilskuddsåret.

Levering av MOR reguleres i Forskrift om melding om reindrift (meldingsforskriften). For at MOR skal kunne brukes til å kontrollere siidaens reintall, tilgang og avgang av rein i siidaandelen og andre opplysninger som kan være relevante for behandling av tilskuddssøknaden, må MOR være godkjent av statsforvalteren. Statsforvalteren godkjenner innlevert MOR med mindre den er mangelfull eller inneholder feil, se meldingsforskriften § 5.

Ofte tar det noe tid før statsforvalteren godkjenner MOR til alle siidaandeler i en siida/et distrikt. Behandling av tilskudd til siidaandeler i siida/distrikt starter vanligvis ikke før alle MOR er godkjent, da MOR legges til grunn for beregning av distriktets reintall per 31. mars i tilskuddsåret.

I enkelte tilfeller kan siidaandelsleder eller reindriftsmyndighetene ha behov for å korrigerer opplysninger i MOR. Slike korrigeringer skal ikke gjøres i MOR som allerede er levert og godkjent, men avmerkes på neste års MOR i postene 1.2.1-1.2.3. Korrigeringene vil ikke påvirke årets tilskuddsbehandling.

Hvis siidaandelsleder eller reindriftsmyndighetene kan dokumentere endringer i MOR, vil denne informasjonen kunne danne grunnlag for å omgjøre årets vedtak om tilskudd, enten ved krav om tilbakebetaling eller vedtak om tilleggsutbetaling av tilskudd. Slike dokumenterte korrigeringer er blant annet:

  • Resultat fra offentlig kontrollert telling av rein som viser at reintallet i MOR ikke stemmer med det faktiske reintallet siidaandelen hadde per 31. mars 2022.
  • Endring av slaktetall i MOR på bakgrunn av avregninger som ikke var registrert på tidspunktet for levering av MOR 2021/2022, der manglende registrering skyldes en feil.  

Første ledd nr. 2: krav til minsteinntekt 

Inntekten må være avgiftspliktig

For å få tilskudd etter forskriften må søker oppfylle krav til minsteinntekt. Med «avgiftspliktig inntekt» menes inntekt fra salg/omsetning av kjøtt fra rein i siidaandelslederens/reinlagets eget merke, som er innberettet til skattemyndighetene og belagt med merverdiavgift (mva).

Salg/omsetning av kjøtt omfatter både salg på det private markedet og salg av skrott til offentlig godkjente slakterier. Avgiftsplikten fastsettes etter regler i lov om merverdiavgift. Uttak av rein til eget bruk regnes ikke som avgiftspliktig inntekt i denne forskriften.

Inntekten må være opparbeidet i siste kalenderår

Perioden for beregning av minsteinntekt er «det siste kalenderåret», det vil si perioden mellom 1. januar og 31. desember 2021. På dette punktet avviker perioden fra den vanlige beregningsperioden i forskriftens § 2, som er reindriftsåret.

Inntekten må være opparbeidet i siste kalenderår. Med «opparbeidet inntekt» menes salg av reinkjøtt som har funnet sted innen 31. desember 2021, også i tilfeller der betalingen først utføres i kalenderåret 2022.

Inntekten må gjelde salg av reinkjøtt

Det er kun salgsinntekter fra salg av reinkjøtt som legges til grunn ved beregning av minsteinntekt. Andre inntekter fra reindriften, som for eksempel biprodukter av rein og duodji (skinn, horn mv) inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Slike inntekter kan imidlertid legges til grunn ved beregning av produksjonspremie etter tilskuddsforskriften § 10, så lenge kravet til minsteinntekt er oppfylt.

Om salg av reinkjøtt mellom ledere av siidaandelen

I siidaandeler som ledes i fellesskap av ektefeller/samboere kan det oppstå tilfeller der den ene lederen selger reinkjøtt til den andre lederens foretak, for eksempel turismebedrift eller lignende. Så lenge slike inntekter innberettes til skattemyndighetene og skjer mellom to forskjellige foretak, kan inntektene legges til grunn ved beregning av minsteinntekt etter § 3 første ledd nr. 2.

Hvis reinkjøttet selges mellom siidaandelsledere innenfor samme foretak, kan inntekter fra slik salg ikke legges til grunn ved beregning av minsteinntekt.

Reinen må være merket med siidaandelslederens/reinlagets merke

For siidaandeler

I beregningsgrunnlaget for minsteinntekt inngår inntekter fra salg/omsetning av kjøtt fra rein som er merket med:

  • siidaandelslederens eget merke og
  • siidaandelsleders barns merke når barnet er under 17 år per 31. desember 2021, og barnets inntekter lignes sammen med foreldrenes.

Hvis ektefeller/samboere har felles siidaandel etter reindriftsloven § 13, er det tilstrekkelig at de samlet har en avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i egne merker på minimum 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift. For eksempel kan den ene lederen sørge for oppfyllelse eller hele kravet, eller inntekter fra begge ledere i sum gir salgsinntekt over minstekravet.

Hvis siidaandelen er blitt overført i løpet av driftsåret 2021/2022, skal kravet til minsteinntekt oppfylles av den som ledet siidaandelen per 31. mars 2022. Tidspunktet for overføring av siidaandelen til ny leder fremkommer i statsforvalterens vedtak om godkjenning av overføring av siidaandel. Dette betyr at inntekter fra salg av kjøtt fra rein i merket til den tidligere lederen ikke skal være med i beregningsgrunnlaget, uavhengig av når i driftsåret 2021/2022 siidaandelen er blitt overdratt.

For reinlag

Alle utøvere i et reinlag har samme reinmerke. For å få tilskudd må reinlaget som helhet ha hatt inntekt fra salg av kjøtt fra reinlagets merke på minst 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift.

Reinen må være slaktet og omsatt i Norge

Inntekter fra rein som er slaktet og/eller omsatt utenfor Norge inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Det betyr at både rein som er slaktet i utlandet og rein som er slaktet i Norge og omsatt i utlandet faller utenfor begrepet «avgiftspliktig inntekt» i forskriften.

Unntak fra denne regelen er rein som omfattes av ordningen med utenlands bearbeiding. Mer om ordningen fremgår på Landbruksdirektoratets nettsider her.

Første ledd nr. 3: siidaandelsleder må ikke motta alderspensjon 

Siidaandelsleder kan ikke få tilskudd etter forskriften hvis de har mottatt alderspensjon etter folketrygdens regler i tilskuddsåret, altså mellom 1. april 2021 og 31. mars 2022. Kravet gjelder både ordinær alderspensjon, gradert/fleksibel pensjonsordning og AFP (avtalefestet pensjon).

I felles siidaandel kan den eldste ektefellen/samboeren motta alderspensjon etter folketrygden, så lenge den yngste ektefellen/samboeren ikke mottar slik pensjon.

Hvis siidaandelsleder eller yngste ektefelle/samboer i en felles siidaandel fyller 67 år mellom 1. april 2021 og 31. mars 2022, må han eller hun gi avkall på alderspensjon for å få tilskudd etter forskriften. Når siidaandelsleder sender inn søknad om tilskudd, må han eller hun legge ved dokumentasjon fra NAV på at siidaandelslederen har gitt slik avkall.

Andre ledd: sideordnede rekrutteringsandeler får ikke tilskudd 

Leder av en sideordnet rekrutteringsandel kan ikke få tilskudd etter forskriften, da forskriften ikke gjelder sideordnede rekrutteringsandeler.

Det er likevel ikke slik at inntekter fra rein som tilhører reineiere i sideordnede rekrutteringsandeler faller utenom systemet med tilskudd til siidaandeler og reinlag. Avgiftspliktige salgsinntekter tilhørende medlemmer av sideordnet rekrutteringsandel regnes sammen med avgiftspliktige salgsinntekter til siidaandelen som den sideordnede rekrutteringsandelen er knyttet til, ved beregning av produksjonspremie etter forskriftens § 10. Produksjonspremie fra slike inntekter utbetales til hovedsiidaandelen.

Fant du det du lette etter?