Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 17. Administrasjon, klage og dispensasjon

§ 17 

Statsforvalteren fatter vedtak om tilskudd. Statsforvalterens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser.

Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet i henhold til denne forskriften § 6 kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Kilde:Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag (Lovdata)  

Første ledd: statsforvalterens vedtak  

Statsforvalteren er første instans i saker om tilskudd til siidaandeler og reinlag, med unntak av to tilfeller:

  • dispensasjon fra inntektsgrensen etter § 10 fjerde ledd, og
  • dispensasjon fra andre bestemmelsen i forskriften, bortsett fra søknadsfrist, se § 17 andre ledd.

Statsforvalterens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet. Etter forvaltningsloven § 32 første ledd bokstav a må søker sende eventuell klage til statsforvalteren. Statsforvalteren vil ta stilling til klagen og enten ta klagen til følge og endre vedtaket eller opprettholde sitt vedtak og sende klagen videre til Landbruksdirektoratet for endelig behandling.

Andre ledd: dispensasjon fra forskriftens bestemmelser 

Hvis siidaandel eller reinlag ikke oppfyller vilkår i forskriftens enkelte bestemmelser, kan leder av siidaandel eller reinlag søke om dispensasjon etter § 17 andre ledd.

Dispensasjon kan bare gis i «særlige tilfeller», og kun for ett tilskuddsår om gangen. I sin uttalelse til bestemmelsen oppstilte Landbruks- og matdepartementet en rekke vilkår for dispensasjon. Dispensasjon kan bare innvilges hvis:

  • forhold som ligger til grunn for dispensasjonssøknaden ligger utenfor søkerens kontroll, og
  • manglende tilskudd vil vanskeliggjøre søkers videre drift, og
  • dispensasjon ikke vil gå ut over formålet med forskriften. Det kan derfor ikke dispenseres fra enkelte krav, for eksempel fra kravet om levering av melding om reindrift, definisjoner eller fastsatte tilskuddssatser. Dispensasjon fra krav som er satt av hensyn til bærekraftig reindrift (for eksempel, reintall) vil måtte gis etter en strengere vurdering enn dispensasjon fra andre bestemmelser i forskriften (for eksempel, minsteinntekt der oppfyllelse av kravet var umulig på grunn av beitekrise eller lignende).

Dispensasjonsbestemmelsen skal praktiseres strengt, og det skal mye til før søknad om dispensasjon innvilges. Selv om det foreligger et «særlig tilfelle», kan sakens øvrige forhold tilsi at dispensasjon ikke bør innvilges i den konkrete saken.

De aller fleste forhold som angår siidaandelens drift, slike som siidaandelens eget reintall, slakting, gjeting mv. anses som klar hovedregel for å være innenfor siidaandelslederens kontroll. Avtalepartene har uttalt at klimatiske forhold (generelt vanskelige driftsforhold mv.) i utgangspunktet ikke gir grunnlag for dispensasjon. Akutte uforutsette hendelser som drukning, snøskred og akutt sykdomsutbrudd anses som regel å ligge utenfor siidaandelslederens kontroll, og gir grunnlag for vurdering av dispensasjon.

Tredje ledd: Landbruksdirektoratets vedtak 

Bestemmelsen viser til § 6, som i tidligere forskrifter gjaldt produksjonspremie. Etter at bestemmelsen om produksjonspremie ble flyttet til § 10, var det ikke gjort noen endringer i § 17 tredje ledd om klageadgang. Det er imidlertid klart at alle vedtak som Landbruksdirektoratet fatter med hjemmel i tilskuddsforskriften, kan påklages til Landbruks- og matdepartementet. Disse vedtakene er:

  • dispensasjon fra inntektskravet for produksjonspremien etter § 10 fjerde ledd, og
  • dispensasjon fra forskriftens øvrige bestemmelser etter § 17 andre ledd.

Når det gjelder saksbehandling av klager, gjelder samme fremgangsmåte som er beskrevet i kommentarer til § 17 første ledd.

Fant du det du lette etter?