Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 10. Produksjonspremie

§ 10 

Reinlag eller leder av siidaandel kan innvilges produksjonspremie på inntil 39 prosent av avgiftspliktig salgsinntekt eksklusiv merverdiavgift av kjøtt og andre avgiftspliktige salgsinntekter fra rein tilhørende alle reineiere i siidaandelen/reinlaget det siste kalenderåret. Avgiftspliktige salgsinntekter, salg av livdyr, og frakt- og slaktekostnader inngår ikke som grunnlag for beregningen av produksjonspremien. Inntekter fra rein som er slaktet eller omsatt utenfor Norge regnes ikke som avgiftspliktig salgsinntekt etter første punktum, med mindre reinen omfattes av ordningen med utenlands bearbeiding.

Det utbetales ikke produksjonspremie for avgiftspliktig salgsinntekt som overstiger 600 000 kroner per siidaandel og 1 250 000 kroner per reinlag.

For reinlagene vil årsregnskapene danne grunnlaget for beregningen av produksjonspremien.

Landbruksdirektoratet kan dispensere fra inntektsgrensen i andre ledd ved avvikling av en siidaandel, der hele flokken slaktes.

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag (Lovdata)  

Første ledd: grunnlag for produksjonspremien 

Formålet med produksjonspremien er å premiere produksjon, verdiskapning og videreforedling av produkter som stammer fra reinen. Bestemmelsen stiller en rekke krav til hvilke inntekter som inngår i beregningsgrunnlaget for produksjonspremien.

Krav om at inntekter stammer fra reinsdyret 

De avgiftspliktige inntektene må stamme fra selve reinsdyret, dvs. bruk av reinskrotten, slik som kjøtt, skinn, duodji av horn, bein mv. Andre typer inntekter, for eksempel turisme, utleie av kjørerein eller inntekter fra jakt/fiske i reinbeiteområder inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

Krav om avgiftsplikt

Etter ordlyden i § 10 første ledd er det kun avgiftspliktige inntekter som inngår i beregningsgrunnlaget for produksjonspremien. All omsetning av varer i Norge er i utgangspunktet avgiftspliktig, også salg på det private markedet, se merverdiavgiftsloven § 3-1. Det finnes likevel enkelte unntak, da noen typer omsetning er avgiftsfrie, og noen er unntatt fra merverdiavgift. Hvilke inntekter dette er, fremgår av merverdiavgiftslovens kapittel 6.

Statsforvalterens langvarige praksis har likevel vært slik at krav om avgiftsplikt kun stilles til siidaandelsleder, ikke de andre medlemmene av siidaandelen. For andre medlemmene av siidaandelen enn lederen inngår alle dokumenterte salgsinntekter fra rein i beregningsgrunnlaget for produksjonspremien. Avtalepartene har i reindriftsavtalen 2022/2023 bestemt å endre forskriften i tråd med statsforvalterens praksis.

Produksjonspremien beregnes fra nettoinntekten

Grunnlaget for produksjonspremien er netto salgsinntekt, det vil si reineierens oppgjørspris eksklusiv merverdiavgift – prisen etter fradrag for frakt- og slaktekostnader.

Inntekten må være opparbeidet i siste kalenderår 

Perioden for beregning av produksjonspremie er «det siste kalenderåret», det vil si fra 1. januar til 31. desember 2021. På dette punktet avviker perioden fra den ordinære beregningsperioden for tilskudd i forskriftens § 2, som er reindriftsåret. Grunnen til dette er at siidaandelslederens skattemelding og næringsoppgave for inntekter opparbeidet i perioden 1. januar-31. mars 2022 ikke leveres før våren 2023, og kan derfor ikke brukes som dokumentasjon på avgiftspliktig inntekt i 2022.

Inntekten må være opparbeidet i kalenderåret 2021. Det betyr at salg av reinkjøtt/andre produkter av rein må ha skjedd innen 31. desember 2021, også i tilfeller der betalingen først skjer i kalenderåret 2022.

Produksjonspremie beregnes kun fra inntekter oppgitt i søknaden

Beregningsgrunnlaget for produksjonspremien omfatter kun inntekter som siidaandelslederen har oppgitt i søknaden. Statsforvalteren kan ikke supplere søknaden med opplysninger fra for eksempel slakterapporter eller for sent fremkommet dokumentasjon og utbetale større tilskudd enn det som er oppgitt i søknadsskjemaet.

Reinen må være slaktet og omsatt i Norge 

Inntekter fra rein som er slaktet og/eller omsatt utenfor Norge inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Det betyr at både rein som er slaktet i utlandet og rein som er slaktet i Norge og omsatt i utlandet faller utenfor begrepet «avgiftspliktig inntekt» i forskriften.

Unntak fra denne regelen er rein som omfattes av ordningen med utenlands bearbeiding. Mer om ordningen fremgår på Landbruksdirektoratets nettsider her.

Dokumentasjon på at inntekten er opparbeidet 

Vilkåret «dokumenteres» betyr at siidaandelslederen må sannsynliggjøre at salgsinntekten faktisk har funnet sted. Forskriften stiller ikke noen bestemte krav til slik dokumentasjon, men dokumentasjonen må likevel være detaljert nok til å bevise inntekten. Det er statsforvalteren som avgjør om inntekten er dokumentert i det konkrete tilfellet.

For rein som er slaktet ved godkjent slakteri og solgt til slakteriet, vil netto salgsinntekt fremkomme i slakterapportene som godkjente slakterier leverer månedlig til Landbruksdirektoratet. Siidaandelslederen trenger ikke å sende ytterligere dokumentasjon på slike inntekter.

Privatslakt og privatsalg blir mer og mer utbredt. Hvis siidaandelslederen har hatt privatslakt/privatsalg i siidaandelen og ønsker å få produksjonspremie fra salgsinntekten, må han eller hun legge salgsbilag/kvittering ved søknad om tilskudd. Salgsbilag/kvittering skal minst inneholde:

  • navn og adresse på selger og kjøper (dette gjelder ikke for bilag som tilfredsstiller krav i bokføringsforskriften)
  • dato
  • varens art og omfang
  • pris med og uten merverdiavgift.

Kvitteringer som ikke inneholder opplysningene over vil ikke kunne brukes som dokumentasjon på inntekt.

Dokumentasjon på at inntektene er innberettet 

Fra og med 2022 er skjema Landbruk (RF-1177) blitt erstattet med poster i skattemeldingen som gjelder næring. Siidaandelsleder dokumenterer avgiftsplikten ved å legge skattemelding for næringsdrivende for 2021 ved søknad om tilskudd. Beregning av tilskudd gjøres i samsvar med inntekter fra salg av kjøtt og andre inntekter fra reinsdyret for kalenderåret 2021. Dette er inntekter fra:

  • salg av slaktedyr og biprodukter til slakteri og oppkjøpere, eks. frakt- og slaktekostnader
  • salg av videreforedlede produkter fra rein, samt bearbeidede produkter av rein, herunder duodji, som er solgt til sluttbruker.

Hvis inntekter som vises i salgsbilag eller slakterapporter ikke fremgår i skjema Landbruk, er avgiftsplikten ikke dokumentert. Slike inntekter inngår ikke i beregningsgrunnlaget for produksjonspremien.

Andre ledd: begrensning i inntekten 

Bestemmelsen inneholder maksimale inntektsbeløp som produksjonspremie kan innvilges fra. Hvis siidaandelen/reinlaget har hatt større inntekt enn beløpene i § 10 andre ledd, vil det ikke bli beregnet produksjonspremie fra inntekten som overstiger maksimalbeløpet.

For reinlagene ble det maksimale beløpet økt fra 1 000 000 kroner til 1 250 000 kroner fra og med tilskuddsåret 2021/2022.

Fjerde ledd: unntak fra maksimalbeløpene

I enkelte tilfeller kan Landbruksdirektoratet dispensere fra inntektsgrensen i § 10 andre ledd. Dispensasjon kan innvilges når:

  • siidaandelsleder avvikler siidaandelen etter eget ønske og slakter hele flokken, eller
  • siidaandelsleder dør uten at siidaandelen overdras til arving, der hele flokken slaktes.

Det er et krav om at all rein tilhørende alle medlemmer i siidaandelen blir slaktet, og siidaandelen blir formelt avviklet. Det er ikke tilstrekkelig å overføre siidaandelen til andre og kun slakte den tidligere siidaandelslederens rein.

Bestemmelsen avgrenser i hvilke tilfeller Landbruksdirektoratet kan dispensere fra maksimalbeløpene. I andre tilfeller enn de som er nevnt over, kan dispensasjon ikke gis.

Fant du det du lette etter?