Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 11. Kalveslaktetilskudd

§ 11 

Reinlag eller leder av siidaandel kan innvilges kalveslakttetilskudd på inntil 500 kroner per kalv som er slaktet og innrapportert i henhold til gjeldende regelverk. Det innvilges kun tilskudd for kalver som er klassifisert ved optisk lengdemåling.

Tilskuddet kan innvilges for kalver slaktet i perioden 15. august-31. mars.

Kalveslaktetilskuddet kan også innvilges for kasserte kalver og kalver som tapes som følge av radioaktivitetstiltak.

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag (Lovdata) 

Første ledd: vilkår for kalveslaktetilskudd 

Formålet med kalveslaktetilskudd er å stimulere til at en større andel av kjøttproduksjonen foregår på kalv, noe som er ressursøkonomisk gunstig. Uttak av kalv reduserer presset på vinterbeitene og tap av dyr i løpet av vinteren. Økt uttak av kalv bidrar dessuten til økt produktivitet, fordi tilveksten på kalv er større enn tilveksten på voksne dyr.

Kalven må være slaktet av godkjent slakteri og innrapportert 

Kalveslaktetilskudd gis bare for kalver som er slaktet ved godkjent slakteri og innrapportert til Landbruksdirektoratet etter Forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning (rapporteringsforskriften) §§ 4 og 5. Liste over godkjente reinslakterier finnes på Mattilsynets nettsider.  

Kalveslaktetilskudd gis ikke for kalver slaktet privat, da slike kalver ikke blir innrapportert eller klassifisert etter rapporteringsforskriftens krav.

Kalven må være klassifisert ved optisk lengdemåling 

Tilskuddet innvilges kun for kalver som er klassifisert ved optisk lengdemåling. Fra høsten 2020 har alle godkjente reinslakterier tatt i bruk optisk lengdemåling av reinslakt, slik at de har mulighet til å foreta klassifiseringen som kreves.

Kalveslaktetilskudd beregnes kun fra antall kalver oppgitt i søknaden

Grunnlaget for kalveslaktetilskudd er det antallet kalver som siidaandelsleder har oppført i søknad om tilskudd. Statsforvalteren kan ikke supplere søknaden med opplysninger fra for eksempel slakterapporter eller for sent fremkommet dokumentasjon og utbetale tilskudd for større antall kalver enn det som er oppgitt i søknadsskjemaet.

Andre ledd: periode for tilskuddsberegning 

Periode for beregning av kalveslaktetilskudd er 15. august-31. mars i tilskuddsåret. Denne perioden samsvarer med slaktesesongen hos de fleste reinslakteriene i Norge.

Tredje ledd: tilskudd til kasserte og tapte kalver 

Hvis kalven er i svært dårlig forfatning, vil reineieren ofte ikke få betalt for kalven – kalven blir kassert. Det gis kalveslaktetilskudd også for slike kalver for å stimulere reineiere til å slakte ut dårlige kalver i stedet for å beholde dem gjennom vinteren slik at presset på vinterbeitene blir større.

Med «kassert kalv» menes all kalv som blir kassert av Mattilsynet på slakteriene, se punkt 3.2.2 i reindriftsavtalen for 2021/2022.

Kalveslaktetilskudd gis også ved tap av kalver på grunn av målinger av radioaktivitet (se Forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet). Tap av rein etter denne ordningen må godkjennes av statsforvalteren.

 

Fant du det du lette etter?